Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

có mấy bài biến dị làm không ra các bác giúp em với
41. trong một quần thể ruồi giấm, một số cá thể khi giảm phân đã có trao đổi chéo không cân giữa đoạn tương đồng của NST số 1. Quần thể này có thể tạo ra tối đa bao nhiêu tổ hợp hợp tử khác nhau về hình thái và nguồn gốc NST? Cho rằng chỉ có 1 loại trao đổi chéo này và không có đột biến.
46. 1 tế bào soma coa 2 NST tương đồng B,b và C,c khi tự nhân đôi thì B sinh B’, b sinh b’, C sinh C’ và c sinh c’. Nếu không có đột biến thì tế bào con có bộ NST như thé nào?
56. hai cặp alen ở một loài cây ,cặp A,a NST số 2 và cặp B, b ở NST số 4.
a> phép lai AaBB x Aabb thì F1 có kiểu gen ntn?
b>kiểu gen của F1 khi trứng được tứ bội hóa sẽ ntn?
c>lai các cây con F1 đã được tứ bội hóa thì được F2 ntn(cho rằng các cây con có khả năng sinh giao tử và không có đột biến)
60. ở ruồi giấm nếu không xảy ra đột biến thì phép lai AB CD EF XHY x AB CD EF XHXh
ab cd ef ab cd ef
thì có thể phát sinh tối đa bao nhiêu tổ hợp tử về các gen đang xét?(bạn vẽ rõ sơ đồ lai cho mình nhé)
70 ở điều kiện lí tưởng một loài thú đực AB / ab khi giảm phân đã có tỉ lệ trao đổi chéo B và b với tần số 0.18. Tần số tế bào sinh tinh không có hoán vị là bao nhiêu?
 
Bạn nào làm được thì viết chi tiết cho mình nha ,Thanks

60. gen quy định thân cao ở đậu Hà Lan trội hoàn toàn so vơi gen quy định thân thấp . Lai 2 cây thân cao với nhau được F1 gồm 901 cây thân cao và 299 cây thân thấp. Tỉ lệ F1tuwj thụ phấn cho ra F2 gồm toàn cây thân cao so với tồng số cây ở F1 là?
A 3/4 B1/2 C 1/4 D2/3
59. phép lai một giống ngô giữa hai dòng thuần chủng hạt màu đỏ với hạt màu trắng đã cho tất cả F1 hạt đỏ. Cho f1 tự thụ phấn thu được 1439 hạt gồm 1079 hạt đỏ ,271 hạt vàng và còn lại là hạt trắng. Nếu cho các cây hạt vàng ngẫu phối thì có thể sinh ra bao nhiêu cây hạt trắng trên 100 hạt thu được
58.xét 2 locut cùng ở trên một cặp NST thường mỗi locut cùng có hai alen khác nhau ở một loài cây . Khi lai 2 cá thể dị hợp về cả 2 cặp gen nói trên , đã thu được đời con có 4% số cá thể đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen này . Cho rằng phép lai ở ĐKLT thì kết luận nào sau đây về phép lai là sai?
A. hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0,16
B. hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0.2
C. hoán vị gen đã xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 0.16
D. hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0,4
56. Ở 1 loài cây nếu kiểu gen có mặt cả hai alen trội A,B cho kiểu thân cao , nếu thiếu 1 trong hai alen trội hoặc cả hai alen trội cho thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Giao phấn giữa hai cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 3 cây thân thấp hoa đỏ: 4 cây thân thấp hoa trắng. Biết rằng phép lai ở ĐKLT, các gen đã cho ở NST thường, không có hoán vị gen. phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên
A. Bd//bD Aa x Bd//bD Aa B.AD//ad Bb x AD//ad Bb
C Abd//abD x Abd//aBD D. ABD//abd x AbD//aBd
27. gà Lơgo lông trắng thuần chủng lai với gà Viandot cũng lông trắng thuần chủng, được F1 gồm 16 con đều lông trắng, Cho f1 ngẫu phối được f2 gồm 79 gà con lông trắng và 18 gà con lông màu .hãy dự đoán kết quả ngẫu phối giữa các gà F2 lông màu với nhau, cho rằng phép lai ở ĐKLT
35.Ở một giống cà chua alen C quy định thân cao trội hoàn toàn so vs alen c quy định thân thấp , alen R quy định hoa đỏ trội hoàn toàn vs alen r quy định hoa trắng, alen O quy định quả tròn trội hoàn toàn so vs alen o quy định quả bàu dục. Một cây thân cao hoa đỏ quả tròn (P) cho tự thụ sinh F1 : 31 cây thân cao hoa đỏ quả bàu dục +10 cây thân cao hoa trắng quả bàu dục +59 cây thân cao hoa đỏ quả tròn +20 cây thân cao hoa trắng quả tròn +30 cây thân thấp hoa đỏ quả tròn+ 9 cây thân thấp hoa trắng quả tròn.Ở đklt gen P
A.Ro//rO Cc B. CO//co Rr C.Co//cO Rr D. CR//cr Oo
37. Ở một thứ bí dạng quả do 2 cặp alen không cùng locut và phân li độc lập cùng quy định : khi trong kiểu gen có kiểu gen trội A-B- thì cho quả dẹt , nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội thì cho quả tròn , ko có alen nào cho quả dài . Màu hoa do 2 cặp alen khác quy định R quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với r quy định hoa trắng
Cây quả dẹt hoa đỏ(P) tự thụ cho F1 có tỉ lệ 6 cây quả dẹt hoa đỏ :5 cây quả tròn hoa đỏ : 3 cây quả dẹt hoa trắng :1 cây quả tròn hoa trắng : 1 cây quả dài hoa đỏ .Trong ĐKLT, kiểu gen của P?
A. Ar//AR BB B. Ar//aR Bb C. BR//br Aa D. AR//ar Bb
40. Ở ruồi giấm gen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so vs v quy định cánh cụt . Dòng thuần chủng cánh dài giao phối vs dòng cánh cụt sinh ra F1, cho F1 ngẫu phối thu F2. Nếu cho F2 ngẫu phối thu F3 có tỉ lệ ntn nếu trong ĐKLT
46. Lai 2 giống bí đỏ thuần chủng đều có quả tròn thu được F1 quả dẹt , F2 do F1 tự thụ phấn sinh ra gồm 56.25% quả dẹt+ 37.5 % quả tròn + 6.25 % quả dài. Nếu tách các cây quả tròn ra gieo rồi cho ngẫu phối vs nhau thì theo lí thuyết thu được số quả dài
49. Phép lai ở ĐKLT giữa 1 cây lưỡng bội (I) với 2 cây lưỡng bội khác cùng loài cho kết quả sau
Cây I x cây II được đời con gồm:210 cây thân cao quả tròn, 90 thân thấp quả bầu dục, 150 cây thân cao quả bầu dục, 30 thân thấp quả tròn.
Cây I x cây III 210 cây thân cao quả tròn, 90 thân thấp quả bầu dục, 30 cây thân cao quả bầu dục, 150 thân thấp quả tròn.
Biết rằng chiều cao cây được quy định bởi gen có 2 alen A,a; tính trạng hình dạng quả cũng được quy định bởi gen có 2 alen B,b. Biết 2 gen này đều nằm trên NST thường và không có đột biến xảy ra.Kiểu gen của cây lưỡng bội I
A. Ab//aB B.aB//ab C.AB//ab D.Ab//ab
52. Người ta xác định màu lông của 1 loài chuột do cặp alen quy định. Khi cho chuột lông vàng lai với chuột lông đen thì chuột con gồm có 49 lông vàng , 48 lông đen (phép lai I). Khi lai chuột lông vàng lai với nhau được 89 lông vàng, 29 lông đen(phép lai II). Nếu cho chuột lông vàng của kết quả của phép lai I với chuột lông đen là kết quả của phép lai II thì kết quả thu được như thế nào ở ĐKLT.
 
các tế bào tại vùng chín trong cơ quan sinh dục đực của 1 cơ thể có kiểu gen AaBbCcDE/de thực hiện giảm phân tạo giao tử.biết qt giảm phân xảy ra bình thường và có hoán vị gen xảy ra giữa D và e vs tần số 16%.tính số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để thu được số loại giao tử tối đa mang các gen trên?
 
Bạn nào làm được thì viết chi tiết cho mình nha ,Thanks

60. gen quy định thân cao ở đậu Hà Lan trội hoàn toàn so vơi gen quy định thân thấp . Lai 2 cây thân cao với nhau được F1 gồm 901 cây thân cao và 299 cây thân thấp. Tỉ lệ F1tuwj thụ phấn cho ra F2 gồm toàn cây thân cao so với tồng số cây ở F1 là?
A 3/4 B1/2 C 1/4 D2/3
59. phép lai một giống ngô giữa hai dòng thuần chủng hạt màu đỏ với hạt màu trắng đã cho tất cả F1 hạt đỏ. Cho f1 tự thụ phấn thu được 1439 hạt gồm 1079 hạt đỏ ,271 hạt vàng và còn lại là hạt trắng. Nếu cho các cây hạt vàng ngẫu phối thì có thể sinh ra bao nhiêu cây hạt trắng trên 100 hạt thu được
58.xét 2 locut cùng ở trên một cặp NST thường mỗi locut cùng có hai alen khác nhau ở một loài cây . Khi lai 2 cá thể dị hợp về cả 2 cặp gen nói trên , đã thu được đời con có 4% số cá thể đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen này . Cho rằng phép lai ở ĐKLT thì kết luận nào sau đây về phép lai là sai?
A. hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0,16
B. hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0.2
C. hoán vị gen đã xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 0.16
D. hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 0,4
56. Ở 1 loài cây nếu kiểu gen có mặt cả hai alen trội A,B cho kiểu thân cao , nếu thiếu 1 trong hai alen trội hoặc cả hai alen trội cho thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Giao phấn giữa hai cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 3 cây thân thấp hoa đỏ: 4 cây thân thấp hoa trắng. Biết rằng phép lai ở ĐKLT, các gen đã cho ở NST thường, không có hoán vị gen. phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên
A. Bd//bD Aa x Bd//bD Aa B.AD//ad Bb x AD//ad Bb
C Abd//abD x Abd//aBD D. ABD//abd x AbD//aBd
27. gà Lơgo lông trắng thuần chủng lai với gà Viandot cũng lông trắng thuần chủng, được F1 gồm 16 con đều lông trắng, Cho f1 ngẫu phối được f2 gồm 79 gà con lông trắng và 18 gà con lông màu .hãy dự đoán kết quả ngẫu phối giữa các gà F2 lông màu với nhau, cho rằng phép lai ở ĐKLT
35.Ở một giống cà chua alen C quy định thân cao trội hoàn toàn so vs alen c quy định thân thấp , alen R quy định hoa đỏ trội hoàn toàn vs alen r quy định hoa trắng, alen O quy định quả tròn trội hoàn toàn so vs alen o quy định quả bàu dục. Một cây thân cao hoa đỏ quả tròn (P) cho tự thụ sinh F1 : 31 cây thân cao hoa đỏ quả bàu dục +10 cây thân cao hoa trắng quả bàu dục +59 cây thân cao hoa đỏ quả tròn +20 cây thân cao hoa trắng quả tròn +30 cây thân thấp hoa đỏ quả tròn+ 9 cây thân thấp hoa trắng quả tròn.Ở đklt gen P
A.Ro//rO Cc B. CO//co Rr C.Co//cO Rr D. CR//cr Oo
37. Ở một thứ bí dạng quả do 2 cặp alen không cùng locut và phân li độc lập cùng quy định : khi trong kiểu gen có kiểu gen trội A-B- thì cho quả dẹt , nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội thì cho quả tròn , ko có alen nào cho quả dài . Màu hoa do 2 cặp alen khác quy định R quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với r quy định hoa trắng
Cây quả dẹt hoa đỏ(P) tự thụ cho F1 có tỉ lệ 6 cây quả dẹt hoa đỏ :5 cây quả tròn hoa đỏ : 3 cây quả dẹt hoa trắng :1 cây quả tròn hoa trắng : 1 cây quả dài hoa đỏ .Trong ĐKLT, kiểu gen của P?
A. Ar//AR BB B. Ar//aR Bb C. BR//br Aa D. AR//ar Bb
40. Ở ruồi giấm gen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so vs v quy định cánh cụt . Dòng thuần chủng cánh dài giao phối vs dòng cánh cụt sinh ra F1, cho F1 ngẫu phối thu F2. Nếu cho F2 ngẫu phối thu F3 có tỉ lệ ntn nếu trong ĐKLT
46. Lai 2 giống bí đỏ thuần chủng đều có quả tròn thu được F1 quả dẹt , F2 do F1 tự thụ phấn sinh ra gồm 56.25% quả dẹt+ 37.5 % quả tròn + 6.25 % quả dài. Nếu tách các cây quả tròn ra gieo rồi cho ngẫu phối vs nhau thì theo lí thuyết thu được số quả dài
49. Phép lai ở ĐKLT giữa 1 cây lưỡng bội (I) với 2 cây lưỡng bội khác cùng loài cho kết quả sau
Cây I x cây II được đời con gồm:210 cây thân cao quả tròn, 90 thân thấp quả bầu dục, 150 cây thân cao quả bầu dục, 30 thân thấp quả tròn.
Cây I x cây III 210 cây thân cao quả tròn, 90 thân thấp quả bầu dục, 30 cây thân cao quả bầu dục, 150 thân thấp quả tròn.
Biết rằng chiều cao cây được quy định bởi gen có 2 alen A,a; tính trạng hình dạng quả cũng được quy định bởi gen có 2 alen B,b. Biết 2 gen này đều nằm trên NST thường và không có đột biến xảy ra.Kiểu gen của cây lưỡng bội I
A. Ab//aB B.aB//ab C.AB//ab D.Ab//ab
52. Người ta xác định màu lông của 1 loài chuột do cặp alen quy định. Khi cho chuột lông vàng lai với chuột lông đen thì chuột con gồm có 49 lông vàng , 48 lông đen (phép lai I). Khi lai chuột lông vàng lai với nhau được 89 lông vàng, 29 lông đen(phép lai II). Nếu cho chuột lông vàng của kết quả của phép lai I với chuột lông đen là kết quả của phép lai II thì kết quả thu được như thế nào ở ĐKLT.
Hỏi thế mà ai rảnh trả lời cho.
 
các tế bào tại vùng chín trong cơ quan sinh dục đực của 1 cơ thể có kiểu gen AaBbCcDE/de thực hiện giảm phân tạo giao tử.biết qt giảm phân xảy ra bình thường và có hoán vị gen xảy ra giữa D và e vs tần số 16%.tính số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để thu được số loại giao tử tối đa mang các gen trên?

Không quan tâm hoán vị bao nhiêu. Số loại giao tử tối đa của CƠ THỂ trên là 2.2.2.4 (chắc bạn hiểu)=32
1 tế bào sinh tinh cho 4 giao tử(do có hoán vị gen) nên để tạo 32 giao tử cần 16 tế bào. Bạn lưu ý chỗ hoán vị gen nhan, hay nhầm chỗ đó lắm, mình cũng vậy.:D
 
CHU VĂN AN Hà Nội lần 1

Một loài tứ bội ( số lượng NST bằng 40) được lai ngược trở lại với một loài ( 2n= 20) để
kiểm tra đó có phải là loài bố mẹ hay không. Khi F1 đang thực hiện giảm phân, người ta quan sát
hình thái nhiễm sắc thể ở kỳ giữa của GP I. Nếu loài ( 2n= 20) đó không phải là loài bố mẹ thì hình
thái NST sẽ là:
A. 30 NST kép không có cặp.
B. 20 cặp NST kép và 10 NST kép không có cặp.
C. 20 cặp NST kép.
D. 10 cặp NST kép và 10 NST kép không có cặp.

Mình chọn B nhưng đáp án chọn A.
4n cho giao tử 2n thụ tinh với n từ 2n cho hợp tử 3n nhưng trong 3n có 2n NST tương đồng thì phải chọn A chứ nhỉ? Cảm ơn các bạn
 
Giao tử của gen a và b của cùng cơ thể phải đi cùng nhau, nếu muốn lm nhanh phải viết tỉ lệ giao tử ra, vd như 2/6 aaBb cho 1/6 ab và 1/6 aB ,nhóm lại xong lai
 
Một loài xét 3 gen mỗi gen có 3 alen, gen 1 nằm trên cặp NST thường số 1, gen 2 nằm trên vùng tương đồng cả X và Y, gen 3 nằm trên vùng không tương đồng của NST Y. Nếu chỉ xét 3 gen trên thì trong quần thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen?
A.216
B.486
C.437
D.198
 
Một loài xét 3 gen mỗi gen có 3 alen, gen 1 nằm trên cặp NST thường số 1, gen 2 nằm trên vùng tương đồng cả X và Y, gen 3 nằm trên vùng không tương đồng của NST Y. Nếu chỉ xét 3 gen trên thì trong quần thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen?
A.216
B.486
C.437
D.198

Số Kg trên NST thường 4C2
Số Kg trên NST gt là 4C2 + 3x3^2
=> Số Kg tối đa 4C2 x (4C2 + 3x3^2)= 198
 
Số Kg trên NST thường 4C2
Số Kg trên NST gt là 4C2 + 3x3^2
=> Số Kg tối đa 4C2 x (4C2 + 3x3^2)= 198

em cũng làm như vậy nhưng mà đáp án là A ( đề thi thử trường em), hình như là có mẹo nào đó mà ta nhìn chưa ra:hum:
 
chào cả nhà!mình có 1 bài toán chưa giải được mong mọi người giúp.

một quần thể có gen A bị đột biến thành alen a, gen B bị đột biến thành b, D đột biến thành d. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Số loại kiểu gen có thể được tạo ra tối đa của các thể đột biến là
A. 19 B.1 C.9 D.27

mong mọi người giúp đỡ.Cảm ơn cả nhà
 
chào cả nhà!mình có 1 bài toán chưa giải được mong mọi người giúp.

một quần thể có gen A bị đột biến thành alen a, gen B bị đột biến thành b, D đột biến thành d. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Số loại kiểu gen có thể được tạo ra tối đa của các thể đột biến là
A. 19 B.1 C.9 D.27

mong mọi người giúp đỡ.Cảm ơn cả nhà
Thể ĐB tức là đã biểu hiện ra kiểu hình, vậy sẽ gồm các kiểu gen chứa ít nhất một cặp aa, bb hoặc dd
Vậy thì số kiểu gen thể ĐB về ít nhất 1 trong 3 tính trạng (có thể mang 2 hoặc cả 3 kiểu hình ĐB cũng đc) = Tổng số kg - Số kgen có kiểu hình bình thường về cả 3 tính trạng
Tổng số kg = 3x3x3 (AA,Aa,aa)
Số kgen có kiểu hình bình thường về cả 3 tính trạng = 2x2x2 (AA,Aa)
 
Mặc dù chưa được như kì vọng ban đầu, mình vẫn rất cảm ơn và ghi nhận đóng góp của các thành viên trong suốt thời gian một năm qua trong 2 topic luyện thi ĐH 2014
Chúc các bạn có một mùa thi tốt!
:rose:
 
Một mARN rất ngắn được tổng hợp trong ống nghiệm có trình tự các nuclêôtit là:
AUGAXUAAXUAXAAGXGA. Nếu đột biến xảy ra làm mất nuclêôtit nuclêôtit loại X ở vị trí 12 trên mARN thì chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ ARN nói trên có số axit amin là:
A. 5 B. 4 C. 6 D. 3
đáp án là 3, nhưng mình nghĩ chỉ có 2 thôi vì trừ aa mở đầu nữa! các bạn nghĩ sao?
 
Một mARN rất ngắn được tổng hợp trong ống nghiệm có trình tự các nuclêôtit là:
AUGAXUAAXUAXAAGXGA. Nếu đột biến xảy ra làm mất nuclêôtit nuclêôtit loại X ở vị trí 12 trên mARN thì chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ ARN nói trên có số axit amin là:
A. 5 B. 4 C. 6 D. 3
đáp án là 3, nhưng mình nghĩ chỉ có 2 thôi vì trừ aa mở đầu nữa! các bạn nghĩ sao?

Nó chỉ bảo là chuỗi pôlipeptit chứ có phải mARN trưởng thành đâu
 
cho mình hỏi một câu này nhé
Giả sử ở một quần thể cân bằng Hardy Weinberg có:
Tần sồ nhóm máu A=0,4
Tần số nhóm máu B=0,27
Tần số nhóm máu AB=0,24
Tần số nhóm máu O=0,09
Hãy tính xác suất để sinh ra 1 bé có KG BO từ bố có nhóm máu AB và mẹ có nhóm máu B (y)
 
vì sao lại là tỉ lệ giới tính đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi ? ạ? em thấy mật độ cao gặp nhau nhiều cũng giao phối nhiều, phân bố cá thể thì hẻm biết , nhóm tuổi trong độ tuổi sinh sản cao thì cũng sinh nhiều mà
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,648
Messages
71,542
Members
55,849
Latest member
mahbet
Back
Top