What's new

Latest profile posts

Đây là 1 câu hỏi liên hệ với tiến hóa trong campbell;) mà mình chưa:sad: làm được, ai trả lời giúp mình với:geek:
Việc so sánh trình tự amino acid có thể làm sáng tỏ sự phân li tiến hóa của các loài có quan hệ họ hàng. Bạn có kì vọng rằng tất cả các protein của các loài đều có mức độ phân li như nhau không? Tại sao có, tại sao không?
Top