What's new

Latest profile posts

Mọi người giúp mình giải bài này vớii:
Có 5 tinh bào bậc 1 của thỏ ( 2n=44 ) giảm phân, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng bằng 30%
a, Tính số tinh trùng tạo thành và số NST có trong các tinh trùng
b, Tính số hợp tử tạo thành
Top