What's new

Giải thích hộ tớ bài nỳ với !!!!

Câu 45: Ba locut C, D và E liên kết với nhau trên cùng NST theo thứ tự như đã viết. Bằng thí nghiệm người ta tìm thấy tần số tái tổ hợp giữa C và D là 10% và giữa D và E là 20%. Giả sử trao đổi chéo trên NST diễn ra ngẫu nhiên, tần số tái tố hợp giữa C và E sẽ là -----------
A. 34% B. 30% C. 10% D. 26%
 

bianh92

Member
Câu 45: Ba locut C, D và E liên kết với nhau trên cùng NST theo thứ tự như đã viết. Bằng thí nghiệm người ta tìm thấy tần số tái tổ hợp giữa C và D là 10% và giữa D và E là 20%. Giả sử trao đổi chéo trên NST diễn ra ngẫu nhiên, tần số tái tố hợp giữa C và E sẽ là -----------
A. 34% B. 30% C. 10% D. 26%
Dạng này ko ra thi đại học đâu. Dạng này phải hiểu rõ bản chất của trao đổi chéo kép mới làm được. Học sinh THPT không được học phần này nên sẽ ko ra thi đâu. Các bạn thi quốc gia chưa chắc đã hiểu và giải chính xác bài này nữa chứ nói gì là học sinh THPT. Vả lại bài này lấy từ đề thi quốc tế tại Nhật Bản nên chả ai dám ra đâu.
 

Tuevu94

Member
Trong tần số 10% và 20% bao gồm cả TĐC đơn và TĐC kép.
Tần số TĐC đơn giữa C và E bằng tổng các tần số TĐC đơn.
*TS TĐC đơn giữa C và D = 10%-10%x20%=8%
*_______________D và E = 20%-10%x20%=18%
Vậy TS tái tổ hợp giữa C và E = 8%+18%=26%

mình giải như vậy là rất chi tiết rồi đó.
 

Facebook

Top