What's new

phiền mọi người giải giúp và giải thích cho em với ạ

hineeBB

Member
Người ta tiến hành tổng hợp nhân tạo 1 mARN gồm 3 nu GUA lặp lại nhiều lần kiểu GUAGUAGUAGUA... và 1 loại mARN gồm 3 loại nu AGA lặp lại nhiều lần kiểu AGAAGAAGAAGA... rồi cho vào ống nghiệm đầy đủ các thành phần cần thiết để các loại mARN này dịch mã . Hãy dự đoán các chuỗi polipeptit được tổng hợp từ 2 loại ARN này sẽ khác nhau như thế nào về số loại chuỗi polipeptit ? giải thích. Qúa trình dịch mã của các loại ARN tổng hợp nhân tạo kiểu này có gì khác biệt so với dịch mã của mARN trong tế bào?
 

Similar threads

Facebook

Top