What's new

Đáp án hsg quốc gia này cả nhà ơi!


<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 15: Cho ph¶ hÖ sau, trong ®ã alen g©y bÖnh (kÝ hiÖu lµ a) lµ lÆn so víi alen b×nh th­êng (A) vµ kh«ng cã ®ét biÕn xÈy ra trong ph¶ hÖ nµy.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]ThÕ hÖ<o:p></o:p>[/FONT]
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:line id=_x0000_s1029 style="Z-INDEX: 4; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="243pt,4.75pt" to="243pt,31.75pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1028 style="Z-INDEX: 3; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="207pt,5.25pt" to="279pt,5.25pt"></v:line><v:oval id=_x0000_s1027 style="MARGIN-TOP: 1.25pt; Z-INDEX: 2; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 279pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:oval><v:rect id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 1.25pt; Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 198pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black"></v:rect>[FONT=.VnTime]I<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]1 2<o:p></o:p>[/FONT]
<v:line id=_x0000_s1030 style="Z-INDEX: 5; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="180pt,4.8pt" to="315pt,4.8pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1035 style="Z-INDEX: 10; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="180pt,5.1pt" to="180pt,14.1pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1036 style="Z-INDEX: 11; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="220.5pt,5.1pt" to="220.5pt,14.1pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1037 style="Z-INDEX: 12; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="266pt,5.1pt" to="266pt,14.1pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1038 style="Z-INDEX: 13; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="315pt,5.1pt" to="315pt,14.1pt"></v:line><o:p></o:p>

<v:line id=_x0000_s1041 style="Z-INDEX: 16; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="340pt,4.35pt" to="340pt,31.35pt"></v:line><v:rect id=_x0000_s1039 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 14; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 357.5pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:rect><v:line id=_x0000_s1040 style="Z-INDEX: 15; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="321pt,4.35pt" to="357pt,4.35pt"></v:line><v:oval id=_x0000_s1034 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 9; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 311.5pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:oval><v:oval id=_x0000_s1033 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 8; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 175.5pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:oval><v:rect id=_x0000_s1032 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 7; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 261pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black"></v:rect><v:rect id=_x0000_s1031 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 6; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 3in; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:rect>[FONT=.VnTime]II<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]1 2 3 4 5<o:p></o:p>[/FONT]
<v:line id=_x0000_s1049 style="Z-INDEX: 24; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="355pt,3.8pt" to="355pt,12.8pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1048 style="Z-INDEX: 23; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="318.5pt,3.3pt" to="318.5pt,12.3pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1050 style="Z-INDEX: 25; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="387pt,3.8pt" to="387pt,12.8pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1047 style="Z-INDEX: 22; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="4in,3.8pt" to="4in,12.8pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1042 style="Z-INDEX: 17; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="4in,3.8pt" to="387pt,3.8pt"></v:line>[FONT=.VnTime]<o:p></o:p>[/FONT]
<v:rect id=_x0000_s1044 style="MARGIN-TOP: 0.05pt; Z-INDEX: 19; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 383pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black"></v:rect><v:rect id=_x0000_s1043 style="MARGIN-TOP: 0.05pt; Z-INDEX: 18; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 351pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:rect><v:oval id=_x0000_s1046 style="MARGIN-TOP: 0.05pt; Z-INDEX: 21; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 315pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black"></v:oval><v:oval id=_x0000_s1045 style="MARGIN-TOP: 0.05pt; Z-INDEX: 20; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 283.5pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:oval>[FONT=.VnTime]III.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]1 2 3 4 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]a. ViÕt c¸c kiÓu gen cã thÓ cã cña c¸c c¸ thÓ thuéc thÕ hÖ I vµ III.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. Khi c¸ thÓ II.1 kÕt h«n víi c¸ thÓ cã kiÓu gen gièng víi II.2 th× x¸c suÊt sinh con ®Çu lßng lµ trai cã nguy c¬ bÞ bÖnh lµ bao nhiªu? ViÕt c¸ch tÝnh.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]a. CÆp bè mÑ sè II<SUB>4</SUB> vµ II<SUB>5</SUB> ®Òu b×nh th­êng nh­ng sinh con cã ®øa bÞ bÖnh chøng tá gen quy ®Þnh bÖnh n»m trªn NST th­êng (kh«ng n»m trªn NST giíi tÝnh).<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]KiÓu gen cña c¸c c¸ thÓ: I<SUB>1</SUB> lµ aa I<SUB>2</SUB> lµ Aa (v× sinh con II<SUB>3</SUB> bÞ bÖnh.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]III<SUB>1</SUB> vµ III<SUB>3</SUB> cã thÎ lµ AA hoÆc aa. III<SUB>2</SUB> vµ III<SUB>4</SUB> lµ aa.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. C¸ thÓ II<SUB>1</SUB> vµ c¸ thÓ II<SUB>2</SUB> ®Òu cã kiÓu gen Aa (v× hä lµ nh÷ng ng­êi b×nh th­êng vµ bè cña hä bÞ bÖnh)<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- X¸c suÊt ®Ó sinh con bÞ bÖnh lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1035 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image040.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]x[/FONT]<v:shape id=_x0000_i1036 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole="">[FONT=.VnTime] <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image042.wmz" o:title=""></v:imagedata>[/FONT]</v:shape>[FONT=.VnTime]= [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1037 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image043.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime].<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- X¸c suÊt ®Ó sinh con trai lµ 1/2. <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]VËy x¸c suÊt ®Ó cÆp vî chång nµy sinh ®­îc mét con trai bÞ bÖnh lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1038 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image045.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]x[/FONT]<v:shape id=_x0000_i1039 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole="">[FONT=.VnTime] <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image046.wmz" o:title=""></v:imagedata>[/FONT]</v:shape>[FONT=.VnTime]= [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1040 style="WIDTH: 11.25pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image047.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime].<o:p></o:p>[/FONT]

Câu này hình như có hai trường hợp, thêm trường hợp gen nằm trên đoạn tương đồng XY nữa , vẫn thỏa mãn mà.
 

Dark_Night

Member
ko phải quan trọng đâu anh ạ! Em là học sinh lớp 10 chuyên sinh. Và theo sách giáo khoa và 1 số tài liệu thì hô hấp kị khí thi chất nhận e cuối cùng là các hợp chất vô cơ chứ ko phải là oxi trong đó. sau đó chúng tạo thành các hợp chất như HNO3 hay là H2SO4 chẳng hạn. Còn theo hoá học thi chắc chắn la ko thể được đâu.:nhannho:
 

Dark_Night

Member
nếu mà có quá trình ấy thì sao lai chưa thấy sách nào nói đến. đó chỉ là giả sử thui, chưa có căn cứ gì cả mà.nếu có sách nào nói thi giới thiệu cho với hi:hoanho:
 
ko phải quan trọng đâu anh ạ! Em là học sinh lớp 10 chuyên sinh. Và theo sách giáo khoa và 1 số tài liệu thì hô hấp kị khí thi chất nhận e cuối cùng là các hợp chất vô cơ chứ ko phải là oxi trong đó. sau đó chúng tạo thành các hợp chất như HNO3 hay là H2SO4 chẳng hạn. Còn theo hoá học thi chắc chắn la ko thể được đâu.:nhannho:
xem lại kiến thức đi, đừng phán bừa, ai bảo hô hấp kị khí tạo ra HNO3, H2SO4?
 

winny

Member
sốt ruột quá trời luôn!!! ko bit bao giờ mới có KQ thi đây! mấy pác trên bộ thì chấm song lâu òy mà cứ mún giam kết quả để HS tò mò hoài. bực thế ko bít. có ai đc dò gỉ thông tin gì về KQ chưa?:cry:
 
Tình hình là nhà mình biết kết quả thi chưa? Em đc có giải ba thui.Thế là ko đc đi NB, chán thế!:lol:
bạn được giải ba là tốt lém òy. Chả pù cho hội này phấp phỏng không bít có nổi giải 3 không nữa.
Khi nào có kết quả thì báo cho nhau 1 câu nhé:buonchuyen:
 
Bọn em thi xong CaSIO rồi. Thầy rất hoành tráng. Hôm 25 thi xong, thầy phán 1 câu: 27 thi CASIO nhá! Thế là học sinh lại khăn gói đi thi!
Pọn kậu sướng thật đấy chả pù cho chúng tớ. Đi thi Quốc gia thì nghỉ casio. Lúc đầu chúng tớ cũng được chọn đy casio chứ bộ. Sau đó thì thầy Hiệu Phó của bọn tớ gắt ầm lên bắt phải sửa lại danh sách, ko cho những hs đi thi QG đc đy casio. Hic hic:twisted:
 
Được có giải 3 thôi mà chị. Ơ thế mọi người chưa biết kết quả à? Trương em có 2 nhì, 3 ba, 1 khuyến khích!
 

MrHanU

Member
hic,tuoi gia roi chang du sk di Nhat,nhuong cho cac ban,hy-----------,muc tieu cua minh chi la duoc cam dao mo bung nguoi thui............................hehe
 

lausay

Member
trường em năm nay đc 4 giải ba và 1 kk (nhiều hơn năm ngoái)
(may mình tuy ko phải hàng độc(kk), nhưng cũng là top 4 (giải ba) của trường!):)
em chẳng mong đợi jì đến việc đi nb hay đi đâu đó vì bít khả năng của trg` mình và mình chỉ đến thế:???:
năm sau, em đang nghĩ ko bít có nên thi tiếp ko hay tập trung vào thi chung 2 trong 1 thpt nữa, 3 môn trên điểm sàn thì chắc ko khó, nhưng nhỡ bắt tốt nghiệp loại loại giỏi thì văn, sử em dốt wa':tutu:
 
trường em năm nay đc 4 giải ba và 1 kk (nhiều hơn năm ngoái)
(may mình tuy ko phải hàng độc(kk), nhưng cũng là top 4 (giải ba) của trường!):)
em chẳng mong đợi jì đến việc đi nb hay đi đâu đó vì bít khả năng của trg` mình và mình chỉ đến thế:???:
năm sau, em đang nghĩ ko bít có nên thi tiếp ko hay tập trung vào thi chung 2 trong 1 thpt nữa, 3 môn trên điểm sàn thì chắc ko khó, nhưng nhỡ bắt tốt nghiệp loại loại giỏi thì văn, sử em dốt wa':tutu:
Hehe, cho tớ hỏi bạn có đi thi 19_4 ở Nguyễn Trãi, Hải Dương năm nay không? Nếu có thì thi ở trương tớ đấy! Hehe, nói trước 1 câu để biết mặt đối thủ nhá!:)
 
hic,tuoi gia roi chang du sk di Nhat,nhuong cho cac ban,hy-----------,muc tieu cua minh chi la duoc cam dao mo bung nguoi thui............................hehe
Hehe, có vẻ anh có ước mơ cháy bỏng là được làm bs nhỉ! hihi, em cũng thế nhưng mà sợ không đủ lực để thi Y HN!
 

Lucky_boy

Member
trường em năm nay đc 4 giải ba và 1 kk (nhiều hơn năm ngoái)
(may mình tuy ko phải hàng độc(kk), nhưng cũng là top 4 (giải ba) của trường!):)
em chẳng mong đợi jì đến việc đi nb hay đi đâu đó vì bít khả năng của trg` mình và mình chỉ đến thế:???:
năm sau, em đang nghĩ ko bít có nên thi tiếp ko hay tập trung vào thi chung 2 trong 1 thpt nữa, 3 môn trên điểm sàn thì chắc ko khó, nhưng nhỡ bắt tốt nghiệp loại loại giỏi thì văn, sử em dốt wa':tutu:
Nam nay thi tot nghiep Toan,Van,Anh,Ly,Sinh(suong nhe),Dia.
Ko phai hoc su roi,suong nha!
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2009/03/3BA0D5A1/
 

Facebook

Top