What's new

Đáp án hsg quốc gia này cả nhà ơi!

<TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 7.2in; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=691 border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 167.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=223>[FONT=.VnTimeH]Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 351pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=468>
[FONT=.VnTimeH]Tãm t¾t ®¸p ¸n<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTimeH] thi häc[/FONT][FONT=.VnTimeH] sinh giái quèc gia líp 12 thpt n¨m 2009<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 167.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=223>[FONT=.VnTimeH] §Ò thi chÝnh thøc<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 351pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=468>
[FONT=.VnTime]M«n: [/FONT][FONT=.VnTimeH]Sinh häc[/FONT]<o:p></o:p>​
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]Ng­êi ®Ò xuÊt: Phan Kh¾c NghÖ - THPT chuyªn Hµ TÜnh. <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]Email: phankhacnghe@yahoo.com.vn. Sè ®iÖn tho¹i 0988653720<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 1: <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] a. Dùa vµo nhu cÇu «xi cÇn cho sinh tr­ëng th× ®éng vËt nguyªn sinh, vi khuÈn uèn v¸n, nÊm men r­îu vµ vi khuÈn giang mai ®­îc xÕp vµo c¸c nhãm vi sinh vËt nµo?<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] b. H« hÊp hiÕu khÝ, h« hÊp kÞ khÝ vµ lªn men ë vi sinh vËt kh¸c nhau <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on">nh­</st1:State></st1:place> thÕ nµo vÒ s¶n phÈm vµ chÊt nhËn ®iÖn tö cuèi cïng?<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]a. Nhu cÇu «xi cña c¸c nhãm sinh vËt<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - ®éng vËt nguyªn sinh: HiÕu khÝ b¾t buéc.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Vi khuÈn uèn v¸n: KÞ khÝ b¾t buéc<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - NÊm men r­îu: KÞ khÝ kh«ng b¾t buéc<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Vi khuÈn giang mai: Vi hiÕu khÝ.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. <o:p></o:p>[/FONT]
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 518.95pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=692 border=1><TBODY><TR style="HEIGHT: 10.2pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 106.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=142>
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=134>
[FONT=.VnTime]H« hÊp hiÕu khÝ<o:p></o:p>[/FONT]​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 153.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
[FONT=.VnTime]H« hÊp kÞ khÝ<o:p></o:p>[/FONT]​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 157.6pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=210>
[FONT=.VnTime]Lªn men<o:p></o:p>[/FONT]​
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.15pt; mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 106.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=142>[FONT=.VnTime]ChÊt nhËn ®iÖn tö cuèi cïng<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=134>
[FONT=.VnTime]O<SUB>2</SUB>.<o:p></o:p>[/FONT]​
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 153.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>[FONT=.VnTime]¤xi trong c¸c hîp chÊt v« c¬ (NO<SUB>3</SUB><SUP>-</SUP>, SO<SUB>4</SUB><SUP>2-</SUP>, CO<SUB>2</SUB>)<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 157.6pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=210>[FONT=.VnTime]C¸c chÊt h÷u c¬ (axÝt pyruvic, an®ehit axetic)<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 10.2pt; mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 106.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=142>[FONT=.VnTime]S¶n phÈm<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=134>[FONT=.VnTime]ATP, CO<SUB>2</SUB>, H<SUB>2</SUB>O<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 153.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>[FONT=.VnTime]ATP, CO<SUB>2</SUB>, H<SUB>2</SUB>O, s¶n phÈm phô (N<SUB>2</SUB>, H<SUB>2</SUB>S, CH<SUB>4</SUB>).<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 157.6pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=210>[FONT=.VnTime]ATP, CO<SUB>2 </SUB>(cã hoÆc kh«ng), s¶n phÈm lªn men (lactic hoÆc etilic)<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR></TBODY></TABLE>
[FONT=.VnTime] <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 2: Nªu nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n trong cÊu tróc vµ biÓu hiÖn chøc n¨ng cña plasmit vµ phag¬ «n hoµ ë vi khuÈn.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] - Kh¸c nhau vÒ cÊu tróc: Plasmit lµ mét ph©n tö ADN vßng, m¹ch kÐp cßn ADN cña phag¬ cã thÓ lµ m¹ch kÐp hoÆc ADN m¹ch ®¬n, ARN m¹ch kÐp hoÆc m¹ch ®¬n. Plasmit chØ mang gen quy ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh cã lîi cho vi khuÈn (nh­ kh¸ng kh¸ng sinh, kh¸ng ®éc tè, chèng h¹n,...) cßn phag¬ th× mang gen g©y h¹i cho tÕ bµo chñ.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Kh¸c nhau vÒ chøc n¨ng: Plasmit lu«n n»m trong tÕ bµo chÊt cña vi khuÈn, kh«ng bao giê lµm tan tÕ bµo vi khuÈn. Cßn ADN cña phag¬ th× cã thÓ cµi vµo ADN cña tÕ bµo chñ, khi cã t¸c nh©n kÝch thÝch th× cã thÓ sÏ lµm tan tÕ bµo chñ.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 3: Ng­êi ta dïng mét mµng nh©n t¹o chØ cã 1 líp ph«pholipit kep ®Ó tiÕn hµnh thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh tÝnh thÊm cña mµng nµy víi glixªrol vµ i«n Na<SUP>+</SUP> nh»m so s¸nh tÝnh thÊm cña mµng sinh chÊt. H·y dù ®o¸n kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]Glixerol dÔ dµng thÊm qua mµng lipÝt kÐp v× glixerol lµ mét chÊt tan trong lipit.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]Na<SUP>+</SUP> kh«ng thÊm qua mµng nµy v× Na<SUP>+ </SUP>lµ mét chÊt mang ®iÖn, nã kh«ng thÓ thÊm qua lipit mµ chØ cã thÓ ®i qua c¸c kªnh pr«tªin xuyªn mµng hoÆc b¬m protein.<o:p></o:p>[/FONT]
<SUP><o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p></SUP>
[FONT=.VnTime]C©u 4: Nªu sù kh¸c nhau trong chuçi truyÒn ®iÖn tö x¶y ra trªn mµng tilacoit cña lôc l¹p vµ trªn mµng ti thÓ. N¨ng l­îng cña dßng vËn chuyÓn ®iÖn tö ®­îc sö dông <st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on">nh­</st1:State></st1:place> thÕ nµo?<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] - §iÓm kh¸c nhau<o:p></o:p>[/FONT]
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 518.85pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=692 border=1><TBODY><TR style="HEIGHT: 15.65pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 99.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=133><o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 214.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=286>[FONT=.VnTime]Chuçi truyÒn ®iÖn tö trªn mµng tilac«it<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 205pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=273>[FONT=.VnTime]Chuçi truyÒn ®iÖn tö trªn mµng ti thÓ<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 16.25pt; mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 99.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=133>[FONT=.VnTime]ChÊt cho ®iÖn tö<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 214.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=286>[FONT=.VnTime]DiÖp lôc ë trung t©m (P<SUB>700</SUB> vµ diÖp lôc P<SUB>680</SUB>)<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 205pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=273>[FONT=.VnTime]NADH, FADH<SUB>2</SUB>.<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 16.25pt; mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 99.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=133>[FONT=.VnTime]ChÊt nhËn e cuèi cïng<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 214.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=286>[FONT=.VnTime]DiÖp lôc P<SUB>700</SUB> (nÕu lµ ph«tphoryl ho¸ vßng)<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]NADP<SUP>+</SUP> (nÕu ph«tphoryl ho¸ kh«ng vßng)<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 205pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=273>[FONT=.VnTime]O<SUB>2</SUB><o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 16.25pt; mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 99.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=133>[FONT=.VnTime]N¨ng l­îng cña ®iÖn tö cã nguån gèc tõ<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 214.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=286>[FONT=.VnTimeH]¸[/FONT][FONT=.VnTime]nh s¸ng<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 205pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=273>[FONT=.VnTime]ChÊt h÷u c¬<o:p></o:p>[/FONT]
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime] - N¨ng l­îng cña dßng vËn chuyÓn ®iÖn tö ®­îc sö dông ®Ó b¬m H<SUP>+</SUP> vµo xoang tilac«it (hoÆc vµo xoang gi÷a 2 mµng ti thÓ) ®Ó t¹o thÕ n¨ng i«n H<SUP>+</SUP>, i«n H<SUP>+</SUP> sÏ khuÕch t¸n qua kªnh ATPaza ë trªn mµng ®Ó tæng hîp ATP theo ph¶n øng ADP + Pi --> ATP.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 5: Thùc vËt cã thÓ hÊp thô qua hÖ rÔ tõ ®Êt nh÷ng d¹ng nit¬ nµo? Tr×nh bµy s¬ ®å tãm t¾t sù h×nh thµnh c¸c d¹ng nit¬ ®ã qua c¸c qu¸ tr×nh vËt lÝ - ho¸ häc, cè ®Þnh nit¬ khÝ quyÓn vµ ph©n gi¶i bëi c¸c vi sinh vËt ®Êt.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] - Thùc vËt cã thÓ hÊp thô nit¬ tõ 2 d¹ng lµ NH<SUB>4</SUB><SUP>+</SUP> vµ NO<SUB>3</SUB><SUP>-</SUP>.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - S¬ ®å tãm t¾t sù h×nh thµnh c¸c d¹ng nit¬ nãi trªn:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Qua qu¸ tr×nh vËt lÝ - ho¸ häc: N<SUB>2</SUB> + 2O<SUB>2</SUB> --> 2NO<SUB>2</SUB> <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] 4NO<SUB>2</SUB> + 2H<SUB>2</SUB>O + O<SUB>2</SUB> --> 4HNO<SUB>3</SUB>. <o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:line id=_x0000_s1051 style="Z-INDEX: 26; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="247.5pt,20.5pt" from="238.5pt,11.5pt"><v:stroke endarrow="block">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:stroke></v:line><v:line id=_x0000_s1052 style="Z-INDEX: 27; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="335.5pt,20.5pt" from="326.5pt,11.5pt"><v:stroke endarrow="block">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:stroke></v:line><v:line id=_x0000_s1053 style="Z-INDEX: 28; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="419pt,20pt" from="410pt,11pt"><v:stroke endarrow="block">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:stroke></v:line>[FONT=.VnTime] 2H 2H 2H<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Qu¸ tr×nh cè ®Þnh nit¬ khÝ quyÓn: N=N ---------> HN=NH --------> H<SUB>2</SUB>N-NH<SUB>2</SUB> -----------> 2NH<SUB>3</SUB>.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Qu¸ tr×nh ph©n gi¶i bëi c¸c vi sinh vËt ®Êt:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] VSV biÕn ®æi mïn: Nit¬ trong c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ----------> NH<SUB>3</SUB>.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] VSV nitrit hãa và nitrat ho¸: NH<SUB>3</SUB> -------> NO<SUB>2</SUB><SUP>-</SUP> ------------> NO<SUB>3</SUB><SUP>-</SUP>.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 6: [/FONT][FONT=.VnTimeH]ë[/FONT][FONT=.VnTime] thùc vËt, ho¹t ®éng cña enzim rubisco diÔn ra <st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on">nh­</st1:State></st1:place> thÕ nµo trong ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ CO<SUB>2</SUB> vµ thiÕu CO<SUB>2</SUB>?<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] Enzim rubisco võa cã ho¹t tÝnh c¸cboxyl ho¸ võa cã ho¹t tÝnh oxi ho¸. Trong ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ CO<SUB>2</SUB> th× rubisco sÏ cã ho¹t tÝnh c¸cboxyl ho¸, nã xóc t¸c cho ph¶n øng g¾n CO<SUB>2</SUB> víi Ri1,5diP ®Ó t¹o thµnh 2APG (mét ph©n tö ®­êng hexoz¬, ph©n tö ®­êng nµy kÐm bÒn nªn ®· t¹o thµnh 2APG). Khi thiÕu CO<SUB>2</SUB> th× rubisco cã ho¹t tÝnh oxi ho¸, nã ph©n gi¶i Ri1,5diP t¹o thµnh APG vµ axÝt glic«lic; axÝt glic«lic ®­îc «xi ho¸ ®Ó t¹o thµnh axÝt gli«xilic (theo con ®­êng h« hÊp s¸ng).<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 7: C©y Thanh long ë miÒn nam n­íc ta th­êng ra hoa, kÕt qu¶ tõ cuèi th¸ng 3 ®Õn th¸ng 9 d­¬ng lÞch. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vµo kho¶ng ®Çu th¸ng 10 ®Õn th¸ng 1 n¨m sau, n«ng d©n ë mét sè ®Þa ph­¬ng miÒn <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> ¸p dông biÖn ph¸p kÜ thuËt "th¾p ®Ìn" nh»m kÝch thÝch c©y ra hoa ®Ó thu qu¶ tr¸i vô. H·y gi¶i thÝch c¬ së khoa häc cña viÖc ¸p dông biÖn ph¸p trªn.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] Thanh long lµ mét loµi thùc vËt ngµy dµi, nã ra hoa trong ®iÒu kiÖn ®ªm ng¾n (®é dµi ®ªm ng¾n h¬n ®ªm tíi h¹n). V× vËy trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn, c©y Thanh long chØ ra hoa vµ kÕt qu¶ tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 9 d­¬ng lÞch (thêi ®iÓm cã ngµy dµi vµ ®ªm ng¾n). Tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 1 n¨m sau, ®é dµi ®ªm lu«n lín h¬n ®ªm tíi h¹n. ViÖc th¾p ®Ìn vµo ban ®ªm sÏ lµm cho ®ªm dµi ®­îc ng¾t qu¶ng thµnh 2 ®ªm ng¾n nªn sÏ kÝch thÝch c©y ra hoa.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 8: [/FONT][FONT=.VnTimeH]ë[/FONT][FONT=.VnTime] ng­êi, trong chu k× tim, khi t©m thÊt co th× l­îng m¸u ë hai t©m thÊt tèng ®i b»ng nhau vµ kh«ng b»ng nhau trong nh÷ng tr­êng hîp nµo? Gi¶i thÝch.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] Mét chu k× tuÇn hoµn m¸u tr¶i qua hai vßng tuÇn hoµn (vßng tuÇn hoµn qua phæi vµ vßng tuÇn hoµn ®Õn c¸c m«, c¬ quan), trong ®ã l­îng m¸u ®i vµo hai vßng tuÇn hoµn lµ ngang nhau, do vËy trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng th× l­îng m¸u ë hai t©m thÊt tèng ®i b»ng nhau.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] Khi mét trong hai l¸ van tim (van 2 l¸ hoÆc van 3 l¸) bÞ hë, khi bÖnh nh©n bÞ suy tim (suy t©m thÊt tr¸i) th× l­îng m¸u ë hai t©m thÊt tèng ®i kh«ng b»ng nhau. <o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 9: <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] a. [/FONT][FONT=.VnArialH]ë[/FONT][FONT=.VnTime] ng­êi, khi c¨ng th¼ng thÇn kinh th× nhÞp tim vµ nång ®é gluc«z¬ trong m¸u thay ®æi <st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on">nh­</st1:State></st1:place> thÕ nµo? Gi¶i thÝch.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] b. [/FONT][FONT=.VnArialH]ë[/FONT][FONT=.VnTime] chuét thÝ nghiÖm bÞ háng chøc n¨ng tuyÕn tuþ, mÆc dï ®· ®­îc tiªm hoocm«n tuyÕn tuþ víi liÖu phï hîp, nh­ng con vËt vÉn chÕt. Dùa vµo chøc n¨ng tuyÕn tuþ, gi¶i thÝch v× sao con vËt vÉn chÕt.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] a. Khi c¨ng th¼ng thÇn kinh (bÞ stress) th× t¨ng nhÞp tim vµ t¨ng ®­êng huyÕt. V× sù c¨ng th¼ng ®· t¸c ®éng ®Õn ph©n hÖ thÇn kinh giao c¶m, g©y h­ng phÊn thÇn kinh giao c¶m. ThÇn kinh giao c¶m sÏ t¸c ®éng ®Õn h¹ch xoang nhÜ lµm t¨ng tÇn sè ph¸t nhÞp dÉn tíi t¨ng nhÞp tim. ThÇn kinh giao c¶m sÏ t¸c ®éng kÝch thÝch qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ Glic«gen thµnh gluc«z¬, t¨ng qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ lipit thµnh gluc«z¬ cho nªn l­îng ®­êng trong m¸u t¨ng.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] b. C¸c hoocm«n tuyÕn tuþ ®Òu cã b¶n chÊt lµ noster«it (kh«ng ph¶i strer«it) nªn c¸c thô quan cña nã n»m ë trªn mµng sinh chÊt cña tÕ bµo. Chuét thÝ nghiÖm bÞ háng chøc n¨ng tuyÕn tuþ khi tuyÕn tuþ kh«ng t¹o ra ®­îc hoocm«n hoÆc t¹o ra ®­îc hoocm«n nh­ng tÕ bµo ®Ých bÞ sai háng thô quan. Chuét thÝ nghiÖm ®­îc tiªm hoocmon víi nång ®é thÝch hîp nh­ng vÉn bÞ chÕt chøng tá chuét bÞ sai háng thô quan cña tÕ bµo ®Ých nªn hoocm«n kh«ng cã ho¹t tÝnh.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] TuyÕn tôy cßn cã chøc n¨ng ngo¹i tiÕt: tiÕt enzim tiªu hãa, trong tr­êng hîp tuyÕn tôy bÞ háng chøc n¨ng g©y rèi lo¹n tiÕt enzim, hiÖn t­îng trµn dÞch tôy[/FONT][FONT=.VnTime]trong nh÷ng tr­êng hîp nµy nÕu tiªm hoocmon chuét vÉn bÞ chÕt.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 10: [/FONT][FONT=.VnTimeH]ë[/FONT][FONT=.VnTime] ng­êi, khi nång ®é CO<SUB>2</SUB> trong m¸u t¨ng th× huyÕt ¸p, nhÞp vµ ®é s©u h« hÊp thay ®æi <st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on">nh­</st1:State></st1:place> thÕ nµo? T¹i sao?<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] Nång ®é CO<SUB>2</SUB> trong m¸u t¨ng th× t¨ng huyÕt ¸p, t¨ng nhÞp vµ t¨ng ®é s©u h« hÊp.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] V×: Nång ®é CO<SUB>2</SUB> trong m¸u t¨ng th× lµm t¨ng l­îng H<SUP>+</SUP> trong m¸u, c¸c i«n H<SUP>+</SUP> sÏ t¸c ®éng lªn c¸c thô quan ho¸ häc ë ®éng m¹ch lµm ph¸t xung thÇn kinh truyÒn vÒ trung ­¬ng giao c¶m, trung ­¬ng giao c¶m sÏ kÝch thÝch h¹ch xoang nhÜ t¨ng tÇn sè ph¸t nhÞp lµm t¨ng nhÞp tim. MÆt kh¸c trung ­¬ng giao c¶m sÏ ph¸t xung ®Õn trung khu h« hÊp lµm t¨ng nhÞp thë, g©y cã th¾t m¹nh c¬ hoµnh vµ c¸c c¬ liªn s­ên lµm thë s©u.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 11: <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] a. Gi¶ sö mét c©y cã kiÓu gen AaBbDd tù thô phÊn qua nhiÒu thÕ hÖ, h·y cho biÕt:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - HiÖn t­îng di truyÒn nµo x¶y ra? Gi¶i thÝch.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - ViÕt kiÓu gen cña c¸c dßng thuÇn vÒ cã thÓ ®­îc t¹o ra vÒ c¶ 3 locut trªn.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] b. [/FONT][FONT=.VnTimeH]ë[/FONT][FONT=.VnTime] mét loµi thùc vËt cã hai ®ét biÕn gen lÆn cïng g©y ra kiÓu h×nh th©n thÊp. B»ng phÐp lai nµo cã thÓ nhËn biÕt hai ®ét biÕn gen trªn cã thuéc cïng locut hay kh«ng?<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] a. C©y AaBbDd tù thô phÊn qua nhiÒu thÕ hÖ th×:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - H×nh thµnh mét quÇn thÓ, trong ®ã c¸c c¸ thÓ chñ yÕu cã kiÓu gen ®ång hîp, c¸ thÓ cã kiÓu gen dÞ hîp chiÕm tû lÖ rÊt thÊp (hoÆc b»ng 0). TØ lÖ ®ång hîp t¨ng t¹o nªn c¸c dßng thuÇn.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Cã thÓ t¹o ra 8 dßng thuÇn vÒ c¶ 3 locut nµy: AABBDD; AABBdd; AAbbDD; AAbbdd; aaBBDD; aaBBdd; aabbDD; aabbdd.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] b. Cho hai c¸ thÓ thuéc hai dßng thuÇn chñng vÒ hai ®ét biÕn nãi trªn lai víi nhau, nÕu ®êi con ®ång lo¹t th©n cao th× chøng tá hai ®ét biÕn trªn thuéc hai l«cut kh¸c nhau (di truyÒn t­¬ng t¸c gen). Nh­ng nÕu ®êi con cã kiÓu h×nh ®ång tÝnh th©n thÊp th× chøng tá hai ®ét biÕn trªn thuéc cïng mét l«cut.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 12: Sö dông 5-BU ®Ó g©y ®ét biÕn ë opªron Lac cña E.coli thu ®­îc ®ét biÕn ë gi÷a vïng m· ho¸ cña gen LacZ. H·y nªu hËu qu¶ cña ®ét biÕn nµy ®èi víi s¶n phÈm cña c¸c gen cÊu tróc.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] 5-BU lµ chÊt ho¸ häc g©y ®ét biÕn thay thÕ cÆp A-T b»ng cÆp G-X, v× vËy nã sÏ lµm thay ®æi c¸c bé ba t­¬ng øng thµnh c¸c bé ba míi. C¸c bé ba míi nµy sÏ g©y ra c¸c hËu qu¶ kh¸c nhau:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - XuÊt hiÖn bé ba míi lµm nhiÖm vô kÕt thóc qu¸ tr×nh dÞch m· (®ét biÕn v« nghÜa).<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - XuÊt hiÖn bé ba míi quy ®Þnh aa gièng víi aa ban ®Çu (®ét biÕn ®ång nghÜa).<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - XuÊt hiÖn bé ba míi quy ®Þnh aa kh¸c víi aa ban ®Çu (®ét biÕn nhÇm nghÜa). NÕu axit amin nµy n»m ë vÞ trÝ kh«ng quan träng th× kh«ng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn chøc n¨ng cña protein, nÕu axit amin nµy n»m ë vÞ trÝ quan träng cã thÓ g©y hËu qu¶ nghiªm träng.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 13: Trong mét quÇn thÓ ®éng vËt cã vó, tÝnh tr¹ng mµu l«ng do mét gen quy ®Þnh, ®ang ë tr¹ng th¸i c©n b»ng di truyÒn. Trong ®ã, tÝnh tr¹ngl«ng mµu n©u do alen lÆn (kÝ hiÖu lµ f<SUP>B</SUP>) quy ®Þnh ®­îc t×m thÊy ë 40% con ®ùc vµ 16% con c¸i. H·y x¸c ®Þnh:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] a. TÇn sè cña alen f<SUP>B</SUP>.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] b. TØ lÖ con c¸i cã kiÓu gen dÞ hîp tö mang alen f<SUP>B</SUP> so víi tæng sè c¸ thÓ cña quÇn thÓ.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] c. TØ lÖ con ®ùc cã kiÓu gen dÞ hîp tö mang alen f<SUP>B</SUP> so víi tæng sè c¸ thÓ cña quÇn thÓ.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] a. TÇn sè alen f<SUP>B</SUP> ë giíi c¸i lµ [/FONT]<v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 32.25pt; HEIGHT: 20.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004.wmz">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime] = 0,4. V× quÇn thÓ ®ang c©n b»ng nªn tÇn sè t­¬ng ®èi cña c¸c alen ë giíi ®ùc b»ng giíi c¸i. VËy tÇn sè alen f<SUP>B</SUP> ë giíi ®ù lµ 0,4. KiÓu h×nh lÆn (f<SUP>B</SUP>f<SUP>B</SUP>)<SUP> </SUP>ë giíi ®ùc lµ 40% ®óng b»ng tÇn sè cña alen f<SUP>B</SUP>. VËy gen n»m trªn NST X mµ kh«ng cã alen t­¬ng øng trªn Y.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] b. TØ lÖ con c¸i cã kiÓu gen dÞ hîp tö mang alen f<SUP>B</SUP> lµ 2.0,4.0,6 = 0,48 = 48%.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]TØ lÖ con c¸i cã kiÓu gen dÞ hîp tö mang alen f<SUP>B</SUP> so víi tæng sè c¸ thÓ cña quÇn thÓ lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 27.75pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image006.wmz">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]= 24%.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] c. V× gen n»m trªn NST X mµ kh«ng cã alen trªn Y nªn kh«ng thÓ t×m thÊy con ®ùc l­ìng béi dÞ hîp.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]VËy tØ lÖ con ®ùc cã kiÓu gen dÞ hîp tö mang alen f<SUP>B</SUP> so víi tæng sè c¸ thÓ cña quÇn thÓ lµ 0%.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime](nÕu xem con ®ùc cã kiÓu gen X<SUP>fB </SUP>Y lµ dÞ hîp th× con ®ùc dÞ hîp mang gen f<SUP>B </SUP>lµ (X<SUP>fB </SUP>Y) [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 21pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image008.wmz">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]=0,2 = 20%<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 14: Cho giao phÊn gi÷a hai c©y cïng loµi (P) kh¸c nhau vÒ 2 cÆp tÝnh tr¹ng t­¬ng ph¶n thuÇn chñng, thu ®­îc F<SUB>1</SUB> gåm 100% c©y th©n cao, qu¶ trßn. Cho giao phÊn gi÷a c¸c c©y F<SUB>1</SUB>, thu ®­îc F<SUB>2</SUB> ph©n li cã tØ lÖ 50,16% th©n cao, qu¶ trßn: 24,84% th©n cao, qu¶ dµi: 24,84% th©n thÊp, qu¶ trßn: 0,16% th©n thÊp, qu¶ dµi. TiÕp tôc cho hai c©y F<SUB>2</SUB> giao phÊn víi nhau, thu ®­îc F<SUB>3</SUB> ph©n li theo tØ lÖ 1 th©n cao, qu¶ trßn: 1 th©n cao, qu¶ dµi: 1 th©n thÊp, qu¶ trßn: 1 th©n thÊp, qu¶ dµi.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] H·y x¸c ®Þnh kiÓu gen cña P vµ hai c©y F<SUB>2</SUB> ®­îc dïng ®Ó giao phÊn. BiÕt r»ng, mçi gen quy ®Þnh mét tÝnh tr¹ng, tÝnh tr¹ng tréi lµ tréi hoµn toµn.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] - Mçi gen quy ®Þnh mét tÝnh tr¹ng vµ tÝnh tr¹ng tréi hoµn toµn cho nªn F<SUB>1</SUB> ®ång tÝnh th©n cao, qu¶ trßn chøng tá th©n cao vµ qña trßn lµ nh÷ng tÝnh tr¹ng tréi so víi th©n thÊp vµ qu¶ dµi.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] Quy ­íc: A - th©n cao, a - th©n thÊp.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] B - qu¶ trßn, b - qu¶ dµi.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnArialH] - ë[/FONT][FONT=.VnTime] F<SUB>2</SUB>[/FONT][FONT=.VnTime], c©y th©n thÊp, qu¶ dµi chiÕm tû lÖ 0,16% chøng tá ®©y lµ tû lÖ cña quy luËt ho¸n vÞ gen. 0,16% c©y [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 18pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image010.wmz">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]®­îc t¹o ra do sù kÕt hîp gi÷a hai giao tö lÆn: 0,04ab x 0,04ab = 0,0016[/FONT]<v:shape id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 18pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75">[FONT=.VnTime] <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image010.wmz"></v:imagedata>[/FONT]</v:shape>[FONT=.VnTime].<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - P thuÇn chñng vµ kh¸c nhau vÒ 2 cÆp tÝnh tr¹ng t­¬ng ph¶n nªn F<SUB>1</SUB> cã kiÓu gen dÞ hîp vÒ c¶ 2 cÆp gen. F<SUB>1</SUB> cho giao tö ab víi tû lÖ 0,04 chøng tá ®©y lµ giao tö ®­îc sinh ra nhê ho¸n vÞ gen. VËy kiÓu gen cña F<SUB>1</SUB> ph¶i lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1030 style="WIDTH: 20.25pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image012.wmz">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime] ===> KiÓu gen cña P lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1031 style="WIDTH: 20.25pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image014.wmz">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime] x [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1032 style="WIDTH: 18.75pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image016.wmz">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime].<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - F<SUB>3</SUB> ph©n li theo tû lÖ 1 th©n cao, qu¶ trßn: 1 th©n cao, qu¶ dµi: 1 th©n thÊp, qu¶ trßn: 1 th©n thÊp, qu¶ dµi. ==> KiÓu gen cña bè mÑ vÒ tÝnh tr¹ng chiÒu cao th©n lµ Aa x aa, vÒ tÝnh tr¹ng d¹ng qu¶ ph¶i lµ Bb x bb. ==> KiÓu gen cña c©y F<SUB>2</SUB> ph¶i lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1033 style="WIDTH: 20.25pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image018.wmz">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime] x [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1034 style="WIDTH: 18.75pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image020.wmz">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime] th× ®êi F<SUB>3</SUB> míi cho tû lÖ kiÓu h×nh 1:1:1:1.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 15: Cho ph¶ hÖ sau, trong ®ã alen g©y bÖnh (kÝ hiÖu lµ a) lµ lÆn so víi alen b×nh th­êng (A) vµ kh«ng cã ®ét biÕn xÈy ra trong ph¶ hÖ nµy.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] ThÕ hÖ<o:p></o:p>[/FONT]
<v:line id=_x0000_s1029 style="Z-INDEX: 4; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="243pt,31.75pt" from="243pt,4.75pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line><v:line id=_x0000_s1028 style="Z-INDEX: 3; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="279pt,5.25pt" from="207pt,5.25pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line><v:oval id=_x0000_s1027 style="MARGIN-TOP: 1.25pt; Z-INDEX: 2; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 279pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:oval><v:rect id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 1.25pt; Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 198pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:rect>[FONT=.VnTime] I<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] 1 2<o:p></o:p>[/FONT]
<v:line id=_x0000_s1030 style="Z-INDEX: 5; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="315pt,4.8pt" from="180pt,4.8pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line><v:line id=_x0000_s1035 style="Z-INDEX: 10; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="180pt,14.1pt" from="180pt,5.1pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line><v:line id=_x0000_s1036 style="Z-INDEX: 11; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="220.5pt,14.1pt" from="220.5pt,5.1pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line><v:line id=_x0000_s1037 style="Z-INDEX: 12; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="266pt,14.1pt" from="266pt,5.1pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line><v:line id=_x0000_s1038 style="Z-INDEX: 13; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="315pt,14.1pt" from="315pt,5.1pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line><o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>

<v:line id=_x0000_s1041 style="Z-INDEX: 16; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="340pt,31.35pt" from="340pt,4.35pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line><v:rect id=_x0000_s1039 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 14; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 357.5pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:rect><v:line id=_x0000_s1040 style="Z-INDEX: 15; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="357pt,4.35pt" from="321pt,4.35pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line><v:oval id=_x0000_s1034 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 9; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 311.5pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:oval><v:oval id=_x0000_s1033 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 8; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 175.5pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:oval><v:rect id=_x0000_s1032 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 7; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 261pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:rect><v:rect id=_x0000_s1031 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 6; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 3in; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:rect>[FONT=.VnTime] II<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] 1 2 3 4 5<o:p></o:p>[/FONT]
<v:line id=_x0000_s1049 style="Z-INDEX: 24; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="355pt,12.8pt" from="355pt,3.8pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line><v:line id=_x0000_s1048 style="Z-INDEX: 23; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="318.5pt,12.3pt" from="318.5pt,3.3pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line><v:line id=_x0000_s1050 style="Z-INDEX: 25; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="387pt,12.8pt" from="387pt,3.8pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line><v:line id=_x0000_s1047 style="Z-INDEX: 22; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="4in,12.8pt" from="4in,3.8pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line><v:line id=_x0000_s1042 style="Z-INDEX: 17; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="387pt,3.8pt" from="4in,3.8pt">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:line>[FONT=.VnTime] <o:p></o:p>[/FONT]
<v:rect id=_x0000_s1044 style="MARGIN-TOP: 0.05pt; Z-INDEX: 19; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 383pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:rect><v:rect id=_x0000_s1043 style="MARGIN-TOP: 0.05pt; Z-INDEX: 18; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 351pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:rect><v:oval id=_x0000_s1046 style="MARGIN-TOP: 0.05pt; Z-INDEX: 21; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 315pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:oval><v:oval id=_x0000_s1045 style="MARGIN-TOP: 0.05pt; Z-INDEX: 20; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 283.5pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:oval>[FONT=.VnTime] III.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] 1 2 3 4 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] a. ViÕt c¸c kiÓu gen cã thÓ cã cña c¸c c¸ thÓ thuéc thÕ hÖ I vµ III.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] b. Khi c¸ thÓ II.1 kÕt h«n víi c¸ thÓ cã kiÓu gen gièng víi II.2 th× x¸c suÊt sinh con ®Çu lßng lµ trai cã nguy c¬ bÞ bÖnh lµ bao nhiªu? ViÕt c¸ch tÝnh.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] a. CÆp bè mÑ sè II<SUB>4</SUB> vµ II<SUB>5</SUB> ®Òu b×nh th­êng nh­ng sinh con cã ®øa bÞ bÖnh chøng tá gen quy ®Þnh bÖnh n»m trªn NST th­êng (kh«ng n»m trªn NST giíi tÝnh).<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] KiÓu gen cña c¸c c¸ thÓ: I<SUB>1</SUB> lµ aa I<SUB>2</SUB> lµ Aa (v× sinh con II<SUB>3</SUB> bÞ bÖnh.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] III<SUB>1</SUB> vµ III<SUB>3</SUB> cã thÎ lµ AA hoÆc aa. III<SUB>2</SUB> vµ III<SUB>4</SUB> lµ aa.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] b. C¸ thÓ II<SUB>1</SUB> vµ c¸ thÓ II<SUB>2</SUB> ®Òu cã kiÓu gen Aa (v× hä lµ nh÷ng ng­êi b×nh th­êng vµ bè cña hä bÞ bÖnh)<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - X¸c suÊt ®Ó sinh con bÞ bÖnh lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1035 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image040.wmz">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]x[/FONT]<v:shape id=_x0000_i1036 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75">[FONT=.VnTime] <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image042.wmz"></v:imagedata>[/FONT]</v:shape>[FONT=.VnTime]= [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1037 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image043.wmz">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime].<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - X¸c suÊt ®Ó sinh con trai lµ 1/2. <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]VËy x¸c suÊt ®Ó cÆp vî chång nµy sinh ®­îc mét con trai bÞ bÖnh lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1038 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image045.wmz">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]x[/FONT]<v:shape id=_x0000_i1039 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75">[FONT=.VnTime] <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image046.wmz"></v:imagedata>[/FONT]</v:shape>[FONT=.VnTime] = [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1040 style="WIDTH: 11.25pt; HEIGHT: 30.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image047.wmz">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime].<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 16: T¹i sao lÆp gen lµ mét c¬ chÕ phæ biÕn trong qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ dÉn ®Õn sù h×nh thµnh mét gen cã chøc n¨ng míi? Tõ mét vïng kh«ng m· ho¸ cña hÖ gen, h·y chØ ra mét c¸ch kh¸c còng cã thÓ dÉn ®Õn sù h×nh thµnh mét gen míi.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] a. §ét biÕn lÆp ®o¹n NST dÉn tíi lÆp gen. Qu¸ tr×nh lÆp ®o¹n xÈy ra do sù trao ®æi chÐo kh«ng c©n gi÷a c¸c ®o¹n cr«matit trong cÆp t­¬ng ®ång. Khi trao ®æi nÕu sù b¾t chÐo xÈy ra ë mét vÞ trÝ gi÷a mét gen nµo ®ã th× dÉn tíi gen nµy ®­îc lÆp nh­ng kh«ng cßn nguyªn vÑn (bÞ thay ®æi vÞ trÝ cña vïng pr«m«t¬, bÞ mÊt mét ®o¹n nuclª«tit) khi ®ã sÏ h×nh thµnh mét gen míi.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] b. C¸c vïng kh«ng m· ho¸ th­êng do kh«ng cã pr«mot¬ (kh«ng cã pr«m«t¬ th× kh«ng phiªn m·). NÕu ®ét biÕn chuyÓn ®o¹n, ®¶o ®o¹n hoÆc lÆp ®o¹n lµm cho c¸c ®o¹n pr«m«t¬ g¾n vµo c¸c vïng kh«ng m· ho¸ th× c¸c vïng nµy cã kh¶ n¨ng phiªn m· tæng h¬p mARN vµ dÞch m· tæng hîp pr«tªin ==> Vïng kh«ng m· ho¸ trë thµnh gen míi.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 17: <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] a. Theo quan ®iÓm tiÕn ho¸ hiÖn ®¹i, nh÷ng nhËn ®Þnh sau vÒ c¬ chÕ tiÕn ho¸ lµ ®óng hay sai? Gi¶i thÝch.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, chän läc tù nhiªn lu«n ®µo th¶i hÕt mét alen lÆn g©y chÕt ra khái quÇn thÓ giao phèi.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Chän läc tù nhiªn lµ nh©n tè trùc tiÕp t¹o ra nh÷ng kiÓu gen thÝch nghi víi m«i tr­êng.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] b. Nªu mèi quan hÖ gi÷a ®ét biÕn vµ giao phèi trong tiÕn ho¸ nhá.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] a. C¶ hai nhËn ®Þnh ®Òu sai.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Chän läc tù nhiªn t¸c ®éng trùc tiÕp lªn kiÓu h×nh, do ®ã ®èi víi c¸c alen lÆn th× khi ë tr¹ng th¸i dÞ hîp nã kh«ng ®­îc biÓu hiÖn, do vËy kh«ng bÞ chän läc tù nhiªn ®µo th¶i. Cho nªn CLTN kh«ng thÓ ®µo th¶i hÕt alen lÆn ra khái quÇn thÓ.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Chän läc tù nhiªn chØ ®ãng vai trß sµng läc vµ ph©n ho¸ c¸c kiÓu gen kh¸c nhau trong quÇn thÓ, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c kiÓu gen thÝch nghi nhÊt sinh s¶n vµ ph¸t triÓn ­u thÕ chø nã kh«ng trùc tiÕp t¹o ra nh÷ng kiÓu gen thÝch nghi. (®ét biÕn vµ giao phèi sÏ t¹o ra c¸c kiÓu gen kh¸c nhau, trong ®ã cã c¸c kiÓu gen thÝch nghi).<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] b. Trong tiÕn ho¸ nhá, ®ét biÕn t¹o ra nguån nguyªn liÖu s¬ cÊp cßn gi¸o phèi sÏ t¹o ra nguån nguyªn liÖu thø cÊp cho qu¸ tr×nh tiÕn ho¸.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - §ét biÕn t¹o ra v« sè c¸c alen míi nh­ng ph¶i nhê giao phèi th× c¸c alen ®ét biÕn míi tæ hîp ®­îc víi nhau vµ tæ hîp víi c¸c alen kh¸c ®Ó t¹o ra v« sè lo¹i kiÓu gen kh¸c nhau trong quÇn thÓ. Qu¸ tr×nh giao phèi t¹o ®iÒu kiÖn cho ®ét biÕn ®­îc nh©n lªn vµ ph¸t t¸n trong quÇn thÓ.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - NÕu kh«ng cã ®ét biÕn th× kh«ng cã c¸c alen míi, khi ®ã giao phèi kh«ng thÓ t¹o ra ®­îc c¸c kiÓu gen míi, do vËy kh«ng t¹o ra ®­îc nguån biÕn dÞ tæ hîp cho qu¸ tr×nh tiÕn ho¸<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 18: Trong tù nhiªn, sù t¨ng tr­ëng quÇn thÓ phô thuéc vµ chÞu sù ®iÒu chØnh cña nh÷ng nh©n tè sinh th¸i chñ yÕu nµo? Nªu ¶nh h­ëng cña nh÷ng nh©n tè ®ã.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] T¨ng tr­ëng quÇn thÓ phô thuéc vµo tû lÖ sinh s¶n, tö vong, di c­ vµ nhËp c­.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] Trong tù nhiªn, sù t¨ng tr­ëng quÇn thÓ phô thuéc vµ chÞu sù ®iÒu khiÓn chñ yÕu bëi: C¹nh tranh cïng loµi, di c­, vËt ¨n thÞt, kÝ sinh vµ dÞch bÖnh. Ngoµi ra sù t¨ng tr­ëng quÇn thÓ cßn phô thuéc chÆt chÎ vµo c¸c nh©n tè v« sinh cña m«i tr­êng.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT][FONT=.VnTimeH]¶[/FONT][FONT=.VnTime]nh h­ëng cña c¸c nh©n tè nãi trªn:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Khi mËt ®é qu¸ cao th× c¹nh tranh cïng loµi lµ nh©n tè chÝnh ®Ó lµm gi¶m tû lÖ sinh s¶n vµ t¨ng tû lÖ tö vong. HiÖn t­îng c¹nh tranh biÓu hiÖn ë tØa th­a cña thùc vËt, ¨n lÉn nhau ë ®éng vËt<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Di c­ lµ nh©n tè ®iÒu chØnh sè l­îng c¸ thÓ cña quÇn thÓ, sù di c­ chØ xÈy ra khi mËt ®é c¸ thÓ qu¸ cao.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - VËt ¨n thÞt, vËt kÝ sinh vµ dÞch bÖnh t¸c ®éng lªn c¸c loµi sinh vËt nh­ng møc ®é t¸c ®éng phô thuéc vµo mËt ®é cña c¸c quÇn thÓ. NÕu mËt ®é quÇn thÓ cµng cao th× dÞch bÖnh cµng t¨ng, vËt kÝ sinh cµng ph¸t triÓn m¹nh, khi ®ã tû lÖ sinh s¶n cña quÇn thÓ gi¶m cßn tû lÖ tö vong t¨ng.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 19: T¹i sao kÝch th­íc quÇn thÓ ®éng vËt khi v­ît qu¸ møc tèi ®a hoÆc gi¶m xuèng d­íi møc tèi thiÓu ®Òu bÊt lîi ®èi víi quÇn thÓ ®ã.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] V×:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Khi kÝch th­íc quÇn thÓ v­ît qu¸ møc tèi ®a th× nguån sèng cña m«i tr­êng bÞ khan hiÕm, sù c¹nh tranh cïng loµi diÔn ra rÊt khèc liÖt lµm t¨ng tû lÖ tö vong, dÉn tíi kÝch th­íc cña quÇn thÓ gi¶m m¹nh. C¸c loµi ®éng vËt ®Òu cã kh¶ n¨ng di c­ cho nªn khi kÝch th­íc v­ît qu¸ møc tèi ®a th× c¸c c¸ thÓ cã søc sèng tèt sÏ di c­, v× vËy nh÷ng c¸ thÓ cßn l¹i th­êng cã søc sèng kÐm vµ kh¶ n¨ng thÝch nghi thÊp. <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Khi kÝch th­íc xuèng d­íi møc tèi thiÓu th× sù hç trî cïng loµi sÏ kÐm hiÖu qu¶ (c¸c c¸ thÓ khã kiÕm ¨n, khã tù vÖ, ...), c¸c c¸ thÓ xÈy ra sù giao phèi gÇn lµm xuÊt hiÖn c¸c ®ång hîp lÆn cã h¹i. V× vËy khi quÇn thÓ xuèng d­íi møc tèi thiÓu th× quÇn thÓ cã nguy c¬ bÞ diÖt vong.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime] [/FONT]</o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 20: Gi¶ sö cã hai quÇn thÓ A vµ B kh¸c loµi sèng trong cïng khu vùc vµ cã c¸c nhu cÇu sèng gièng nhau, h·y nªu xu h­íng biÕn ®éng sè l­îng c¸ thÓ cña hai quÇn thÓ sau mét thêi gian x¶y ra c¹nh tranh.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime] Hai quÇn thÓ cña loµi A vµ loµi B cã æ sinh th¸i trïng nhau, khi sèng trong cïng mét m«i tr­êng th× xÈy ra mét trong 2 xu h­íng:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Hai loµi cã tiÒm n¨ng sinh häc ngang nhau th× quÇn thÓ cña hai loµi ®Òu ph©n li æ sinh th¸i ®Ó gi¶m bít sù c¹nh tranh, khi ®ã hai loµi cïng song song tån t¹i trong cïng mét khu vùc. [/FONT][FONT=.VnTimeH]æ[/FONT][FONT=.VnTime] sinh th¸i bÞ thu hÑp th× kÝch th­íc quÇn thÓ sÏ gi¶m.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Hai loµi cã tiÒm n¨ng sinh häc kh¸c nhau th× loµi cã tiÒm n¨ng sinh häc cao h¬n sÏ chiÕn th¾ng. QuÇn thÓ cña loµi chiÕn th¾ng sÏ cã kÝch th­íc t¨ng, quÇn thÓ kia bÞ tiªu diÖt hoÆc ph¶i di c­ ®i n¬i kh¸c.<o:p></o:p>[/FONT]
 

MrHanU

Member
acac.neu dap an la nhu the nay thi minh an chac giai 3 oy.huhu''''n hinh nhu la dap an 1so cau se khong giong the nay dau''''
 

Lucky_boy

Member
Hi vọng đáp án của bộ sẽ tương tự thế này.
Nếu thí thì tôt thật!Nhưng tớ nghĩ câu 9b chỉ cần giải thích phần ngoại tiết là đủ òy
 

Lucky_boy

Member
<TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 7.2in; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=691 border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 167.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=223>[FONT=.VnTimeH]Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 351pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=468>
[FONT=.VnTimeH]Tãm t¾t ®¸p ¸n<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTimeH]thi häc[/FONT][FONT=.VnTimeH] sinh giái quèc gia líp 12 thpt n¨m 2009<o:p></o:p>[/FONT]

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 167.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=223>[FONT=.VnTimeH]§Ò thi chÝnh thøc<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 351pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=468>
[FONT=.VnTime]M«n: [/FONT][FONT=.VnTimeH]Sinh häc[/FONT]<o:p></o:p>​


</TD></TR></TBODY></TABLE>
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]Ng­êi ®Ò xuÊt: Phan Kh¾c NghÖ - THPT chuyªn Hµ TÜnh. <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]Email: phankhacnghe@yahoo.com.vn. Sè ®iÖn tho¹i 0988653720<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 1: <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]a. Dùa vµo nhu cÇu «xi cÇn cho sinh tr­ëng th× ®éng vËt nguyªn sinh, vi khuÈn uèn v¸n, nÊm men r­îu vµ vi khuÈn giang mai ®­îc xÕp vµo c¸c nhãm vi sinh vËt nµo?<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. H« hÊp hiÕu khÝ, h« hÊp kÞ khÝ vµ lªn men ë vi sinh vËt kh¸c nhau <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on">nh­</st1:State></st1:place> thÕ nµo vÒ s¶n phÈm vµ chÊt nhËn ®iÖn tö cuèi cïng?<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]a. Nhu cÇu «xi cña c¸c nhãm sinh vËt<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ®éng vËt nguyªn sinh: HiÕu khÝ b¾t buéc.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Vi khuÈn uèn v¸n: KÞ khÝ b¾t buéc<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- NÊm men r­îu: KÞ khÝ kh«ng b¾t buéc<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Vi khuÈn giang mai: Vi hiÕu khÝ.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. <o:p></o:p>[/FONT]
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 518.95pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=692 border=1><TBODY><TR style="HEIGHT: 10.2pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 106.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=142>
<o:p></o:p>​

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=134>
[FONT=.VnTime]H« hÊp hiÕu khÝ<o:p></o:p>[/FONT]

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 153.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>
[FONT=.VnTime]H« hÊp kÞ khÝ<o:p></o:p>[/FONT]

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 157.6pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=210>
[FONT=.VnTime]Lªn men<o:p></o:p>[/FONT]​


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.15pt; mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 106.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=142>[FONT=.VnTime]ChÊt nhËn ®iÖn tö cuèi cïng<o:p></o:p>[/FONT]
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=134>
[FONT=.VnTime]O<SUB>2</SUB>.<o:p></o:p>[/FONT]​


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 153.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>[FONT=.VnTime]¤xi trong c¸c hîp chÊt v« c¬ (NO<SUB>3</SUB><SUP>-</SUP>, SO<SUB>4</SUB><SUP>2-</SUP>, CO<SUB>2</SUB>)<o:p></o:p>[/FONT]

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 157.6pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=210>[FONT=.VnTime]C¸c chÊt h÷u c¬ (axÝt pyruvic, an®ehit axetic)<o:p></o:p>[/FONT]

</TD></TR><TR style="HEIGHT: 10.2pt; mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 106.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=142>[FONT=.VnTime]S¶n phÈm<o:p></o:p>[/FONT]

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=134>[FONT=.VnTime]ATP, CO<SUB>2</SUB>, H<SUB>2</SUB>O<o:p></o:p>[/FONT]

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 153.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=205>[FONT=.VnTime]ATP, CO<SUB>2</SUB>, H<SUB>2</SUB>O, s¶n phÈm phô (N<SUB>2</SUB>, H<SUB>2</SUB>S, CH<SUB>4</SUB>).<o:p></o:p>[/FONT]

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 157.6pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=210>[FONT=.VnTime]ATP, CO<SUB>2 </SUB>(cã hoÆc kh«ng), s¶n phÈm lªn men (lactic hoÆc etilic)<o:p></o:p>[/FONT]

</TD></TR></TBODY></TABLE>​
[FONT=.VnTime]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 2: Nªu nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n trong cÊu tróc vµ biÓu hiÖn chøc n¨ng cña plasmit vµ phag¬ «n hoµ ë vi khuÈn.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]- Kh¸c nhau vÒ cÊu tróc: Plasmit lµ mét ph©n tö ADN vßng, m¹ch kÐp cßn ADN cña phag¬ cã thÓ lµ m¹ch kÐp hoÆc ADN m¹ch ®¬n, ARN m¹ch kÐp hoÆc m¹ch ®¬n. Plasmit chØ mang gen quy ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh cã lîi cho vi khuÈn (nh­ kh¸ng kh¸ng sinh, kh¸ng ®éc tè, chèng h¹n,...) cßn phag¬ th× mang gen g©y h¹i cho tÕ bµo chñ.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Kh¸c nhau vÒ chøc n¨ng: Plasmit lu«n n»m trong tÕ bµo chÊt cña vi khuÈn, kh«ng bao giê lµm tan tÕ bµo vi khuÈn. Cßn ADN cña phag¬ th× cã thÓ cµi vµo ADN cña tÕ bµo chñ, khi cã t¸c nh©n kÝch thÝch th× cã thÓ sÏ lµm tan tÕ bµo chñ.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 3: Ng­êi ta dïng mét mµng nh©n t¹o chØ cã 1 líp ph«pholipit kep ®Ó tiÕn hµnh thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh tÝnh thÊm cña mµng nµy víi glixªrol vµ i«n Na<SUP>+</SUP> nh»m so s¸nh tÝnh thÊm cña mµng sinh chÊt. H·y dù ®o¸n kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]Glixerol dÔ dµng thÊm qua mµng lipÝt kÐp v× glixerol lµ mét chÊt tan trong lipit.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]Na<SUP>+</SUP> kh«ng thÊm qua mµng nµy v× Na<SUP>+ </SUP>lµ mét chÊt mang ®iÖn, nã kh«ng thÓ thÊm qua lipit mµ chØ cã thÓ ®i qua c¸c kªnh pr«tªin xuyªn mµng hoÆc b¬m protein.<o:p></o:p>[/FONT]
<SUP><o:p></o:p></SUP>
[FONT=.VnTime]C©u 4: Nªu sù kh¸c nhau trong chuçi truyÒn ®iÖn tö x¶y ra trªn mµng tilacoit cña lôc l¹p vµ trªn mµng ti thÓ. N¨ng l­îng cña dßng vËn chuyÓn ®iÖn tö ®­îc sö dông <st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on">nh­</st1:State></st1:place> thÕ nµo?<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]- §iÓm kh¸c nhau<o:p></o:p>[/FONT]
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 518.85pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=692 border=1><TBODY><TR style="HEIGHT: 15.65pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 99.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=133><o:p></o:p>

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 214.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=286>[FONT=.VnTime]Chuçi truyÒn ®iÖn tö trªn mµng tilac«it<o:p></o:p>[/FONT]

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 205pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=273>[FONT=.VnTime]Chuçi truyÒn ®iÖn tö trªn mµng ti thÓ<o:p></o:p>[/FONT]

</TD></TR><TR style="HEIGHT: 16.25pt; mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 99.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=133>[FONT=.VnTime]ChÊt cho ®iÖn tö<o:p></o:p>[/FONT]

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 214.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=286>[FONT=.VnTime]DiÖp lôc ë trung t©m (P<SUB>700</SUB> vµ diÖp lôc P<SUB>680</SUB>)<o:p></o:p>[/FONT]

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 205pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=273>[FONT=.VnTime]NADH, FADH<SUB>2</SUB>.<o:p></o:p>[/FONT]

</TD></TR><TR style="HEIGHT: 16.25pt; mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 99.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=133>[FONT=.VnTime]ChÊt nhËn e cuèi cïng<o:p></o:p>[/FONT]

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 214.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=286>[FONT=.VnTime]DiÖp lôc P<SUB>700</SUB> (nÕu lµ ph«tphoryl ho¸ vßng)<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]NADP<SUP>+</SUP> (nÕu ph«tphoryl ho¸ kh«ng vßng)<o:p></o:p>[/FONT]

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 205pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=273>[FONT=.VnTime]O<SUB>2</SUB><o:p></o:p>[/FONT]

</TD></TR><TR style="HEIGHT: 16.25pt; mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 99.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=133>[FONT=.VnTime]N¨ng l­îng cña ®iÖn tö cã nguån gèc tõ<o:p></o:p>[/FONT]

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 214.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=286>[FONT=.VnTimeH]¸[/FONT][FONT=.VnTime]nh s¸ng<o:p></o:p>[/FONT]

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 205pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=273>[FONT=.VnTime]ChÊt h÷u c¬<o:p></o:p>[/FONT]

</TD></TR></TBODY></TABLE>
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]- N¨ng l­îng cña dßng vËn chuyÓn ®iÖn tö ®­îc sö dông ®Ó b¬m H<SUP>+</SUP> vµo xoang tilac«it (hoÆc vµo xoang gi÷a 2 mµng ti thÓ) ®Ó t¹o thÕ n¨ng i«n H<SUP>+</SUP>, i«n H<SUP>+</SUP> sÏ khuÕch t¸n qua kªnh ATPaza ë trªn mµng ®Ó tæng hîp ATP theo ph¶n øng ADP + Pi --> ATP.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 5: Thùc vËt cã thÓ hÊp thô qua hÖ rÔ tõ ®Êt nh÷ng d¹ng nit¬ nµo? Tr×nh bµy s¬ ®å tãm t¾t sù h×nh thµnh c¸c d¹ng nit¬ ®ã qua c¸c qu¸ tr×nh vËt lÝ - ho¸ häc, cè ®Þnh nit¬ khÝ quyÓn vµ ph©n gi¶i bëi c¸c vi sinh vËt ®Êt.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]- Thùc vËt cã thÓ hÊp thô nit¬ tõ 2 d¹ng lµ NH<SUB>4</SUB><SUP>+</SUP> vµ NO<SUB>3</SUB><SUP>-</SUP>.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- S¬ ®å tãm t¾t sù h×nh thµnh c¸c d¹ng nit¬ nãi trªn:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Qua qu¸ tr×nh vËt lÝ - ho¸ häc: N<SUB>2</SUB> + 2O<SUB>2</SUB> --> 2NO<SUB>2</SUB> <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]4NO<SUB>2</SUB> + 2H<SUB>2</SUB>O + O<SUB>2</SUB> --> 4HNO<SUB>3</SUB>. <o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:line id=_x0000_s1051 style="Z-INDEX: 26; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="238.5pt,11.5pt" to="247.5pt,20.5pt"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line><v:line id=_x0000_s1052 style="Z-INDEX: 27; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="326.5pt,11.5pt" to="335.5pt,20.5pt"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line><v:line id=_x0000_s1053 style="Z-INDEX: 28; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="410pt,11pt" to="419pt,20pt"><v:stroke endarrow="block"></v:stroke></v:line>[FONT=.VnTime]2H 2H 2H<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Qu¸ tr×nh cè ®Þnh nit¬ khÝ quyÓn: N=N ---------> HN=NH --------> H<SUB>2</SUB>N-NH<SUB>2</SUB> -----------> 2NH<SUB>3</SUB>.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Qu¸ tr×nh ph©n gi¶i bëi c¸c vi sinh vËt ®Êt:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]VSV biÕn ®æi mïn: Nit¬ trong c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ----------> NH<SUB>3</SUB>.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]VSV nitrit hãa và nitrat ho¸: NH<SUB>3</SUB> -------> NO<SUB>2</SUB><SUP>-</SUP> ------------> NO<SUB>3</SUB><SUP>-</SUP>.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 6: [/FONT][FONT=.VnTimeH]ë[/FONT][FONT=.VnTime] thùc vËt, ho¹t ®éng cña enzim rubisco diÔn ra <st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on">nh­</st1:State></st1:place> thÕ nµo trong ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ CO<SUB>2</SUB> vµ thiÕu CO<SUB>2</SUB>?<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]Enzim rubisco võa cã ho¹t tÝnh c¸cboxyl ho¸ võa cã ho¹t tÝnh oxi ho¸. Trong ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ CO<SUB>2</SUB> th× rubisco sÏ cã ho¹t tÝnh c¸cboxyl ho¸, nã xóc t¸c cho ph¶n øng g¾n CO<SUB>2</SUB> víi Ri1,5diP ®Ó t¹o thµnh 2APG (mét ph©n tö ®­êng hexoz¬, ph©n tö ®­êng nµy kÐm bÒn nªn ®· t¹o thµnh 2APG). Khi thiÕu CO<SUB>2</SUB> th× rubisco cã ho¹t tÝnh oxi ho¸, nã ph©n gi¶i Ri1,5diP t¹o thµnh APG vµ axÝt glic«lic; axÝt glic«lic ®­îc «xi ho¸ ®Ó t¹o thµnh axÝt gli«xilic (theo con ®­êng h« hÊp s¸ng).<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 7: C©y Thanh long ë miÒn nam n­íc ta th­êng ra hoa, kÕt qu¶ tõ cuèi th¸ng 3 ®Õn th¸ng 9 d­¬ng lÞch. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vµo kho¶ng ®Çu th¸ng 10 ®Õn th¸ng 1 n¨m sau, n«ng d©n ë mét sè ®Þa ph­¬ng miÒn <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> ¸p dông biÖn ph¸p kÜ thuËt "th¾p ®Ìn" nh»m kÝch thÝch c©y ra hoa ®Ó thu qu¶ tr¸i vô. H·y gi¶i thÝch c¬ së khoa häc cña viÖc ¸p dông biÖn ph¸p trªn.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]Thanh long lµ mét loµi thùc vËt ngµy dµi, nã ra hoa trong ®iÒu kiÖn ®ªm ng¾n (®é dµi ®ªm ng¾n h¬n ®ªm tíi h¹n). V× vËy trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn, c©y Thanh long chØ ra hoa vµ kÕt qu¶ tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 9 d­¬ng lÞch (thêi ®iÓm cã ngµy dµi vµ ®ªm ng¾n). Tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 1 n¨m sau, ®é dµi ®ªm lu«n lín h¬n ®ªm tíi h¹n. ViÖc th¾p ®Ìn vµo ban ®ªm sÏ lµm cho ®ªm dµi ®­îc ng¾t qu¶ng thµnh 2 ®ªm ng¾n nªn sÏ kÝch thÝch c©y ra hoa.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 8: [/FONT][FONT=.VnTimeH]ë[/FONT][FONT=.VnTime] ng­êi, trong chu k× tim, khi t©m thÊt co th× l­îng m¸u ë hai t©m thÊt tèng ®i b»ng nhau vµ kh«ng b»ng nhau trong nh÷ng tr­êng hîp nµo? Gi¶i thÝch.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]Mét chu k× tuÇn hoµn m¸u tr¶i qua hai vßng tuÇn hoµn (vßng tuÇn hoµn qua phæi vµ vßng tuÇn hoµn ®Õn c¸c m«, c¬ quan), trong ®ã l­îng m¸u ®i vµo hai vßng tuÇn hoµn lµ ngang nhau, do vËy trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng th× l­îng m¸u ë hai t©m thÊt tèng ®i b»ng nhau.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]Khi mét trong hai l¸ van tim (van 2 l¸ hoÆc van 3 l¸) bÞ hë, khi bÖnh nh©n bÞ suy tim (suy t©m thÊt tr¸i) th× l­îng m¸u ë hai t©m thÊt tèng ®i kh«ng b»ng nhau. <o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 9: <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]a. [/FONT][FONT=.VnArialH]ë[/FONT][FONT=.VnTime] ng­êi, khi c¨ng th¼ng thÇn kinh th× nhÞp tim vµ nång ®é gluc«z¬ trong m¸u thay ®æi <st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on">nh­</st1:State></st1:place> thÕ nµo? Gi¶i thÝch.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. [/FONT][FONT=.VnArialH]ë[/FONT][FONT=.VnTime] chuét thÝ nghiÖm bÞ háng chøc n¨ng tuyÕn tuþ, mÆc dï ®· ®­îc tiªm hoocm«n tuyÕn tuþ víi liÖu phï hîp, nh­ng con vËt vÉn chÕt. Dùa vµo chøc n¨ng tuyÕn tuþ, gi¶i thÝch v× sao con vËt vÉn chÕt.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]a. Khi c¨ng th¼ng thÇn kinh (bÞ stress) th× t¨ng nhÞp tim vµ t¨ng ®­êng huyÕt. V× sù c¨ng th¼ng ®· t¸c ®éng ®Õn ph©n hÖ thÇn kinh giao c¶m, g©y h­ng phÊn thÇn kinh giao c¶m. ThÇn kinh giao c¶m sÏ t¸c ®éng ®Õn h¹ch xoang nhÜ lµm t¨ng tÇn sè ph¸t nhÞp dÉn tíi t¨ng nhÞp tim. ThÇn kinh giao c¶m sÏ t¸c ®éng kÝch thÝch qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ Glic«gen thµnh gluc«z¬, t¨ng qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ lipit thµnh gluc«z¬ cho nªn l­îng ®­êng trong m¸u t¨ng.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. C¸c hoocm«n tuyÕn tuþ ®Òu cã b¶n chÊt lµ noster«it (kh«ng ph¶i strer«it) nªn c¸c thô quan cña nã n»m ë trªn mµng sinh chÊt cña tÕ bµo. Chuét thÝ nghiÖm bÞ háng chøc n¨ng tuyÕn tuþ khi tuyÕn tuþ kh«ng t¹o ra ®­îc hoocm«n hoÆc t¹o ra ®­îc hoocm«n nh­ng tÕ bµo ®Ých bÞ sai háng thô quan. Chuét thÝ nghiÖm ®­îc tiªm hoocmon víi nång ®é thÝch hîp nh­ng vÉn bÞ chÕt chøng tá chuét bÞ sai háng thô quan cña tÕ bµo ®Ých nªn hoocm«n kh«ng cã ho¹t tÝnh.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]TuyÕn tôy cßn cã chøc n¨ng ngo¹i tiÕt: tiÕt enzim tiªu hãa, trong tr­êng hîp tuyÕn tôy bÞ háng chøc n¨ng g©y rèi lo¹n tiÕt enzim, hiÖn t­îng trµn dÞch tôy[/FONT][FONT=.VnTime]trong nh÷ng tr­êng hîp nµy nÕu tiªm hoocmon chuét vÉn bÞ chÕt.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 10: [/FONT][FONT=.VnTimeH]ë[/FONT][FONT=.VnTime] ng­êi, khi nång ®é CO<SUB>2</SUB> trong m¸u t¨ng th× huyÕt ¸p, nhÞp vµ ®é s©u h« hÊp thay ®æi <st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on">nh­</st1:State></st1:place> thÕ nµo? T¹i sao?<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]Nång ®é CO<SUB>2</SUB> trong m¸u t¨ng th× t¨ng huyÕt ¸p, t¨ng nhÞp vµ t¨ng ®é s©u h« hÊp.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]V×: Nång ®é CO<SUB>2</SUB> trong m¸u t¨ng th× lµm t¨ng l­îng H<SUP>+</SUP> trong m¸u, c¸c i«n H<SUP>+</SUP> sÏ t¸c ®éng lªn c¸c thô quan ho¸ häc ë ®éng m¹ch lµm ph¸t xung thÇn kinh truyÒn vÒ trung ­¬ng giao c¶m, trung ­¬ng giao c¶m sÏ kÝch thÝch h¹ch xoang nhÜ t¨ng tÇn sè ph¸t nhÞp lµm t¨ng nhÞp tim. MÆt kh¸c trung ­¬ng giao c¶m sÏ ph¸t xung ®Õn trung khu h« hÊp lµm t¨ng nhÞp thë, g©y cã th¾t m¹nh c¬ hoµnh vµ c¸c c¬ liªn s­ên lµm thë s©u.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 11: <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]a. Gi¶ sö mét c©y cã kiÓu gen AaBbDd tù thô phÊn qua nhiÒu thÕ hÖ, h·y cho biÕt:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- HiÖn t­îng di truyÒn nµo x¶y ra? Gi¶i thÝch.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ViÕt kiÓu gen cña c¸c dßng thuÇn vÒ cã thÓ ®­îc t¹o ra vÒ c¶ 3 locut trªn.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. [/FONT][FONT=.VnTimeH]ë[/FONT][FONT=.VnTime] mét loµi thùc vËt cã hai ®ét biÕn gen lÆn cïng g©y ra kiÓu h×nh th©n thÊp. B»ng phÐp lai nµo cã thÓ nhËn biÕt hai ®ét biÕn gen trªn cã thuéc cïng locut hay kh«ng?<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]a. C©y AaBbDd tù thô phÊn qua nhiÒu thÕ hÖ th×:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- H×nh thµnh mét quÇn thÓ, trong ®ã c¸c c¸ thÓ chñ yÕu cã kiÓu gen ®ång hîp, c¸ thÓ cã kiÓu gen dÞ hîp chiÕm tû lÖ rÊt thÊp (hoÆc b»ng 0). TØ lÖ ®ång hîp t¨ng t¹o nªn c¸c dßng thuÇn.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Cã thÓ t¹o ra 8 dßng thuÇn vÒ c¶ 3 locut nµy: AABBDD; AABBdd; AAbbDD; AAbbdd; aaBBDD; aaBBdd; aabbDD; aabbdd.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. Cho hai c¸ thÓ thuéc hai dßng thuÇn chñng vÒ hai ®ét biÕn nãi trªn lai víi nhau, nÕu ®êi con ®ång lo¹t th©n cao th× chøng tá hai ®ét biÕn trªn thuéc hai l«cut kh¸c nhau (di truyÒn t­¬ng t¸c gen). Nh­ng nÕu ®êi con cã kiÓu h×nh ®ång tÝnh th©n thÊp th× chøng tá hai ®ét biÕn trªn thuéc cïng mét l«cut.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 12: Sö dông 5-BU ®Ó g©y ®ét biÕn ë opªron Lac cña E.coli thu ®­îc ®ét biÕn ë gi÷a vïng m· ho¸ cña gen LacZ. H·y nªu hËu qu¶ cña ®ét biÕn nµy ®èi víi s¶n phÈm cña c¸c gen cÊu tróc.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]5-BU lµ chÊt ho¸ häc g©y ®ét biÕn thay thÕ cÆp A-T b»ng cÆp G-X, v× vËy nã sÏ lµm thay ®æi c¸c bé ba t­¬ng øng thµnh c¸c bé ba míi. C¸c bé ba míi nµy sÏ g©y ra c¸c hËu qu¶ kh¸c nhau:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- XuÊt hiÖn bé ba míi lµm nhiÖm vô kÕt thóc qu¸ tr×nh dÞch m· (®ét biÕn v« nghÜa).<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- XuÊt hiÖn bé ba míi quy ®Þnh aa gièng víi aa ban ®Çu (®ét biÕn ®ång nghÜa).<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- XuÊt hiÖn bé ba míi quy ®Þnh aa kh¸c víi aa ban ®Çu (®ét biÕn nhÇm nghÜa). NÕu axit amin nµy n»m ë vÞ trÝ kh«ng quan träng th× kh«ng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn chøc n¨ng cña protein, nÕu axit amin nµy n»m ë vÞ trÝ quan träng cã thÓ g©y hËu qu¶ nghiªm träng.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 13: Trong mét quÇn thÓ ®éng vËt cã vó, tÝnh tr¹ng mµu l«ng do mét gen quy ®Þnh, ®ang ë tr¹ng th¸i c©n b»ng di truyÒn. Trong ®ã, tÝnh tr¹ngl«ng mµu n©u do alen lÆn (kÝ hiÖu lµ f<SUP>B</SUP>) quy ®Þnh ®­îc t×m thÊy ë 40% con ®ùc vµ 16% con c¸i. H·y x¸c ®Þnh:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]a. TÇn sè cña alen f<SUP>B</SUP>.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. TØ lÖ con c¸i cã kiÓu gen dÞ hîp tö mang alen f<SUP>B</SUP> so víi tæng sè c¸ thÓ cña quÇn thÓ.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]c. TØ lÖ con ®ùc cã kiÓu gen dÞ hîp tö mang alen f<SUP>B</SUP> so víi tæng sè c¸ thÓ cña quÇn thÓ.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]a. TÇn sè alen f<SUP>B</SUP> ë giíi c¸i lµ [/FONT]<v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 32.25pt; HEIGHT: 20.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]= 0,4. V× quÇn thÓ ®ang c©n b»ng nªn tÇn sè t­¬ng ®èi cña c¸c alen ë giíi ®ùc b»ng giíi c¸i. VËy tÇn sè alen f<SUP>B</SUP> ë giíi ®ù lµ 0,4. KiÓu h×nh lÆn (f<SUP>B</SUP>f<SUP>B</SUP>)<SUP> </SUP>ë giíi ®ùc lµ 40% ®óng b»ng tÇn sè cña alen f<SUP>B</SUP>. VËy gen n»m trªn NST X mµ kh«ng cã alen t­¬ng øng trªn Y.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. TØ lÖ con c¸i cã kiÓu gen dÞ hîp tö mang alen f<SUP>B</SUP> lµ 2.0,4.0,6 = 0,48 = 48%.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]TØ lÖ con c¸i cã kiÓu gen dÞ hîp tö mang alen f<SUP>B</SUP> so víi tæng sè c¸ thÓ cña quÇn thÓ lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 27.75pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image006.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]= 24%.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]c. V× gen n»m trªn NST X mµ kh«ng cã alen trªn Y nªn kh«ng thÓ t×m thÊy con ®ùc l­ìng béi dÞ hîp.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]VËy tØ lÖ con ®ùc cã kiÓu gen dÞ hîp tö mang alen f<SUP>B</SUP> so víi tæng sè c¸ thÓ cña quÇn thÓ lµ 0%.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime](nÕu xem con ®ùc cã kiÓu gen X<SUP>fB </SUP>Y lµ dÞ hîp th× con ®ùc dÞ hîp mang gen f<SUP>B </SUP>lµ (X<SUP>fB </SUP>Y) [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 21pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image008.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]=0,2 = 20%<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 14: Cho giao phÊn gi÷a hai c©y cïng loµi (P) kh¸c nhau vÒ 2 cÆp tÝnh tr¹ng t­¬ng ph¶n thuÇn chñng, thu ®­îc F<SUB>1</SUB> gåm 100% c©y th©n cao, qu¶ trßn. Cho giao phÊn gi÷a c¸c c©y F<SUB>1</SUB>, thu ®­îc F<SUB>2</SUB> ph©n li cã tØ lÖ 50,16% th©n cao, qu¶ trßn: 24,84% th©n cao, qu¶ dµi: 24,84% th©n thÊp, qu¶ trßn: 0,16% th©n thÊp, qu¶ dµi. TiÕp tôc cho hai c©y F<SUB>2</SUB> giao phÊn víi nhau, thu ®­îc F<SUB>3</SUB> ph©n li theo tØ lÖ 1 th©n cao, qu¶ trßn: 1 th©n cao, qu¶ dµi: 1 th©n thÊp, qu¶ trßn: 1 th©n thÊp, qu¶ dµi.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]H·y x¸c ®Þnh kiÓu gen cña P vµ hai c©y F<SUB>2</SUB> ®­îc dïng ®Ó giao phÊn. BiÕt r»ng, mçi gen quy ®Þnh mét tÝnh tr¹ng, tÝnh tr¹ng tréi lµ tréi hoµn toµn.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]- Mçi gen quy ®Þnh mét tÝnh tr¹ng vµ tÝnh tr¹ng tréi hoµn toµn cho nªn F<SUB>1</SUB> ®ång tÝnh th©n cao, qu¶ trßn chøng tá th©n cao vµ qña trßn lµ nh÷ng tÝnh tr¹ng tréi so víi th©n thÊp vµ qu¶ dµi.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]Quy ­íc: A - th©n cao, a - th©n thÊp.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]B - qu¶ trßn, b - qu¶ dµi.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnArialH]- ë[/FONT][FONT=.VnTime] F<SUB>2</SUB>[/FONT][FONT=.VnTime], c©y th©n thÊp, qu¶ dµi chiÕm tû lÖ 0,16% chøng tá ®©y lµ tû lÖ cña quy luËt ho¸n vÞ gen. 0,16% c©y [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 18pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image010.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]®­îc t¹o ra do sù kÕt hîp gi÷a hai giao tö lÆn: 0,04ab x 0,04ab = 0,0016[/FONT]<v:shape id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 18pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole="">[FONT=.VnTime] <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image010.wmz" o:title=""></v:imagedata>[/FONT]</v:shape>[FONT=.VnTime].<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- P thuÇn chñng vµ kh¸c nhau vÒ 2 cÆp tÝnh tr¹ng t­¬ng ph¶n nªn F<SUB>1</SUB> cã kiÓu gen dÞ hîp vÒ c¶ 2 cÆp gen. F<SUB>1</SUB> cho giao tö ab víi tû lÖ 0,04 chøng tá ®©y lµ giao tö ®­îc sinh ra nhê ho¸n vÞ gen. VËy kiÓu gen cña F<SUB>1</SUB> ph¶i lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1030 style="WIDTH: 20.25pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image012.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]===> KiÓu gen cña P lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1031 style="WIDTH: 20.25pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image014.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]x [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1032 style="WIDTH: 18.75pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image016.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime].<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- F<SUB>3</SUB> ph©n li theo tû lÖ 1 th©n cao, qu¶ trßn: 1 th©n cao, qu¶ dµi: 1 th©n thÊp, qu¶ trßn: 1 th©n thÊp, qu¶ dµi. ==> KiÓu gen cña bè mÑ vÒ tÝnh tr¹ng chiÒu cao th©n lµ Aa x aa, vÒ tÝnh tr¹ng d¹ng qu¶ ph¶i lµ Bb x bb. ==> KiÓu gen cña c©y F<SUB>2</SUB> ph¶i lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1033 style="WIDTH: 20.25pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image018.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]x [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1034 style="WIDTH: 18.75pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image020.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]th× ®êi F<SUB>3</SUB> míi cho tû lÖ kiÓu h×nh 1:1:1:1.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 15: Cho ph¶ hÖ sau, trong ®ã alen g©y bÖnh (kÝ hiÖu lµ a) lµ lÆn so víi alen b×nh th­êng (A) vµ kh«ng cã ®ét biÕn xÈy ra trong ph¶ hÖ nµy.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]ThÕ hÖ<o:p></o:p>[/FONT]
<v:line id=_x0000_s1029 style="Z-INDEX: 4; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="243pt,4.75pt" to="243pt,31.75pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1028 style="Z-INDEX: 3; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="207pt,5.25pt" to="279pt,5.25pt"></v:line><v:oval id=_x0000_s1027 style="MARGIN-TOP: 1.25pt; Z-INDEX: 2; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 279pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:oval><v:rect id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 1.25pt; Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 198pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black"></v:rect>[FONT=.VnTime]I<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]1 2<o:p></o:p>[/FONT]
<v:line id=_x0000_s1030 style="Z-INDEX: 5; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="180pt,4.8pt" to="315pt,4.8pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1035 style="Z-INDEX: 10; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="180pt,5.1pt" to="180pt,14.1pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1036 style="Z-INDEX: 11; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="220.5pt,5.1pt" to="220.5pt,14.1pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1037 style="Z-INDEX: 12; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="266pt,5.1pt" to="266pt,14.1pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1038 style="Z-INDEX: 13; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="315pt,5.1pt" to="315pt,14.1pt"></v:line><o:p></o:p>

<v:line id=_x0000_s1041 style="Z-INDEX: 16; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="340pt,4.35pt" to="340pt,31.35pt"></v:line><v:rect id=_x0000_s1039 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 14; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 357.5pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:rect><v:line id=_x0000_s1040 style="Z-INDEX: 15; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="321pt,4.35pt" to="357pt,4.35pt"></v:line><v:oval id=_x0000_s1034 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 9; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 311.5pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:oval><v:oval id=_x0000_s1033 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 8; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 175.5pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:oval><v:rect id=_x0000_s1032 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 7; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 261pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black"></v:rect><v:rect id=_x0000_s1031 style="MARGIN-TOP: -0.15pt; Z-INDEX: 6; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 3in; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:rect>[FONT=.VnTime]II<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]1 2 3 4 5<o:p></o:p>[/FONT]
<v:line id=_x0000_s1049 style="Z-INDEX: 24; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="355pt,3.8pt" to="355pt,12.8pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1048 style="Z-INDEX: 23; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="318.5pt,3.3pt" to="318.5pt,12.3pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1050 style="Z-INDEX: 25; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="387pt,3.8pt" to="387pt,12.8pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1047 style="Z-INDEX: 22; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="4in,3.8pt" to="4in,12.8pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1042 style="Z-INDEX: 17; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" from="4in,3.8pt" to="387pt,3.8pt"></v:line>[FONT=.VnTime]<o:p></o:p>[/FONT]
<v:rect id=_x0000_s1044 style="MARGIN-TOP: 0.05pt; Z-INDEX: 19; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 383pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black"></v:rect><v:rect id=_x0000_s1043 style="MARGIN-TOP: 0.05pt; Z-INDEX: 18; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 351pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:rect><v:oval id=_x0000_s1046 style="MARGIN-TOP: 0.05pt; Z-INDEX: 21; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 315pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black"></v:oval><v:oval id=_x0000_s1045 style="MARGIN-TOP: 0.05pt; Z-INDEX: 20; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 283.5pt; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left"></v:oval>[FONT=.VnTime]III.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]1 2 3 4 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]a. ViÕt c¸c kiÓu gen cã thÓ cã cña c¸c c¸ thÓ thuéc thÕ hÖ I vµ III.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. Khi c¸ thÓ II.1 kÕt h«n víi c¸ thÓ cã kiÓu gen gièng víi II.2 th× x¸c suÊt sinh con ®Çu lßng lµ trai cã nguy c¬ bÞ bÖnh lµ bao nhiªu? ViÕt c¸ch tÝnh.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]a. CÆp bè mÑ sè II<SUB>4</SUB> vµ II<SUB>5</SUB> ®Òu b×nh th­êng nh­ng sinh con cã ®øa bÞ bÖnh chøng tá gen quy ®Þnh bÖnh n»m trªn NST th­êng (kh«ng n»m trªn NST giíi tÝnh).<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]KiÓu gen cña c¸c c¸ thÓ: I<SUB>1</SUB> lµ aa I<SUB>2</SUB> lµ Aa (v× sinh con II<SUB>3</SUB> bÞ bÖnh.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]III<SUB>1</SUB> vµ III<SUB>3</SUB> cã thÎ lµ AA hoÆc aa. III<SUB>2</SUB> vµ III<SUB>4</SUB> lµ aa.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. C¸ thÓ II<SUB>1</SUB> vµ c¸ thÓ II<SUB>2</SUB> ®Òu cã kiÓu gen Aa (v× hä lµ nh÷ng ng­êi b×nh th­êng vµ bè cña hä bÞ bÖnh)<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- X¸c suÊt ®Ó sinh con bÞ bÖnh lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1035 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image040.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]x[/FONT]<v:shape id=_x0000_i1036 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole="">[FONT=.VnTime] <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image042.wmz" o:title=""></v:imagedata>[/FONT]</v:shape>[FONT=.VnTime]= [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1037 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image043.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime].<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- X¸c suÊt ®Ó sinh con trai lµ 1/2. <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]VËy x¸c suÊt ®Ó cÆp vî chång nµy sinh ®­îc mét con trai bÞ bÖnh lµ [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1038 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image045.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime]x[/FONT]<v:shape id=_x0000_i1039 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole="">[FONT=.VnTime] <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image046.wmz" o:title=""></v:imagedata>[/FONT]</v:shape>[FONT=.VnTime]= [/FONT]<v:shape id=_x0000_i1040 style="WIDTH: 11.25pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\THUXIN~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image047.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>[FONT=.VnTime].<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 16: T¹i sao lÆp gen lµ mét c¬ chÕ phæ biÕn trong qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ dÉn ®Õn sù h×nh thµnh mét gen cã chøc n¨ng míi? Tõ mét vïng kh«ng m· ho¸ cña hÖ gen, h·y chØ ra mét c¸ch kh¸c còng cã thÓ dÉn ®Õn sù h×nh thµnh mét gen míi.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]a. §ét biÕn lÆp ®o¹n NST dÉn tíi lÆp gen. Qu¸ tr×nh lÆp ®o¹n xÈy ra do sù trao ®æi chÐo kh«ng c©n gi÷a c¸c ®o¹n cr«matit trong cÆp t­¬ng ®ång. Khi trao ®æi nÕu sù b¾t chÐo xÈy ra ë mét vÞ trÝ gi÷a mét gen nµo ®ã th× dÉn tíi gen nµy ®­îc lÆp nh­ng kh«ng cßn nguyªn vÑn (bÞ thay ®æi vÞ trÝ cña vïng pr«m«t¬, bÞ mÊt mét ®o¹n nuclª«tit) khi ®ã sÏ h×nh thµnh mét gen míi.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. C¸c vïng kh«ng m· ho¸ th­êng do kh«ng cã pr«mot¬ (kh«ng cã pr«m«t¬ th× kh«ng phiªn m·). NÕu ®ét biÕn chuyÓn ®o¹n, ®¶o ®o¹n hoÆc lÆp ®o¹n lµm cho c¸c ®o¹n pr«m«t¬ g¾n vµo c¸c vïng kh«ng m· ho¸ th× c¸c vïng nµy cã kh¶ n¨ng phiªn m· tæng h¬p mARN vµ dÞch m· tæng hîp pr«tªin ==> Vïng kh«ng m· ho¸ trë thµnh gen míi.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 17: <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]a. Theo quan ®iÓm tiÕn ho¸ hiÖn ®¹i, nh÷ng nhËn ®Þnh sau vÒ c¬ chÕ tiÕn ho¸ lµ ®óng hay sai? Gi¶i thÝch.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, chän läc tù nhiªn lu«n ®µo th¶i hÕt mét alen lÆn g©y chÕt ra khái quÇn thÓ giao phèi.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Chän läc tù nhiªn lµ nh©n tè trùc tiÕp t¹o ra nh÷ng kiÓu gen thÝch nghi víi m«i tr­êng.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. Nªu mèi quan hÖ gi÷a ®ét biÕn vµ giao phèi trong tiÕn ho¸ nhá.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]a. C¶ hai nhËn ®Þnh ®Òu sai.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Chän läc tù nhiªn t¸c ®éng trùc tiÕp lªn kiÓu h×nh, do ®ã ®èi víi c¸c alen lÆn th× khi ë tr¹ng th¸i dÞ hîp nã kh«ng ®­îc biÓu hiÖn, do vËy kh«ng bÞ chän läc tù nhiªn ®µo th¶i. Cho nªn CLTN kh«ng thÓ ®µo th¶i hÕt alen lÆn ra khái quÇn thÓ.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Chän läc tù nhiªn chØ ®ãng vai trß sµng läc vµ ph©n ho¸ c¸c kiÓu gen kh¸c nhau trong quÇn thÓ, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c kiÓu gen thÝch nghi nhÊt sinh s¶n vµ ph¸t triÓn ­u thÕ chø nã kh«ng trùc tiÕp t¹o ra nh÷ng kiÓu gen thÝch nghi. (®ét biÕn vµ giao phèi sÏ t¹o ra c¸c kiÓu gen kh¸c nhau, trong ®ã cã c¸c kiÓu gen thÝch nghi).<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. Trong tiÕn ho¸ nhá, ®ét biÕn t¹o ra nguån nguyªn liÖu s¬ cÊp cßn gi¸o phèi sÏ t¹o ra nguån nguyªn liÖu thø cÊp cho qu¸ tr×nh tiÕn ho¸.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- §ét biÕn t¹o ra v« sè c¸c alen míi nh­ng ph¶i nhê giao phèi th× c¸c alen ®ét biÕn míi tæ hîp ®­îc víi nhau vµ tæ hîp víi c¸c alen kh¸c ®Ó t¹o ra v« sè lo¹i kiÓu gen kh¸c nhau trong quÇn thÓ. Qu¸ tr×nh giao phèi t¹o ®iÒu kiÖn cho ®ét biÕn ®­îc nh©n lªn vµ ph¸t t¸n trong quÇn thÓ.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- NÕu kh«ng cã ®ét biÕn th× kh«ng cã c¸c alen míi, khi ®ã giao phèi kh«ng thÓ t¹o ra ®­îc c¸c kiÓu gen míi, do vËy kh«ng t¹o ra ®­îc nguån biÕn dÞ tæ hîp cho qu¸ tr×nh tiÕn ho¸<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 18: Trong tù nhiªn, sù t¨ng tr­ëng quÇn thÓ phô thuéc vµ chÞu sù ®iÒu chØnh cña nh÷ng nh©n tè sinh th¸i chñ yÕu nµo? Nªu ¶nh h­ëng cña nh÷ng nh©n tè ®ã.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]T¨ng tr­ëng quÇn thÓ phô thuéc vµo tû lÖ sinh s¶n, tö vong, di c­ vµ nhËp c­.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]Trong tù nhiªn, sù t¨ng tr­ëng quÇn thÓ phô thuéc vµ chÞu sù ®iÒu khiÓn chñ yÕu bëi: C¹nh tranh cïng loµi, di c­, vËt ¨n thÞt, kÝ sinh vµ dÞch bÖnh. Ngoµi ra sù t¨ng tr­ëng quÇn thÓ cßn phô thuéc chÆt chÎ vµo c¸c nh©n tè v« sinh cña m«i tr­êng.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTimeH]¶[/FONT][FONT=.VnTime]nh h­ëng cña c¸c nh©n tè nãi trªn:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Khi mËt ®é qu¸ cao th× c¹nh tranh cïng loµi lµ nh©n tè chÝnh ®Ó lµm gi¶m tû lÖ sinh s¶n vµ t¨ng tû lÖ tö vong. HiÖn t­îng c¹nh tranh biÓu hiÖn ë tØa th­a cña thùc vËt, ¨n lÉn nhau ë ®éng vËt<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Di c­ lµ nh©n tè ®iÒu chØnh sè l­îng c¸ thÓ cña quÇn thÓ, sù di c­ chØ xÈy ra khi mËt ®é c¸ thÓ qu¸ cao.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- VËt ¨n thÞt, vËt kÝ sinh vµ dÞch bÖnh t¸c ®éng lªn c¸c loµi sinh vËt nh­ng møc ®é t¸c ®éng phô thuéc vµo mËt ®é cña c¸c quÇn thÓ. NÕu mËt ®é quÇn thÓ cµng cao th× dÞch bÖnh cµng t¨ng, vËt kÝ sinh cµng ph¸t triÓn m¹nh, khi ®ã tû lÖ sinh s¶n cña quÇn thÓ gi¶m cßn tû lÖ tö vong t¨ng.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 19: T¹i sao kÝch th­íc quÇn thÓ ®éng vËt khi v­ît qu¸ møc tèi ®a hoÆc gi¶m xuèng d­íi møc tèi thiÓu ®Òu bÊt lîi ®èi víi quÇn thÓ ®ã.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]V×:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Khi kÝch th­íc quÇn thÓ v­ît qu¸ møc tèi ®a th× nguån sèng cña m«i tr­êng bÞ khan hiÕm, sù c¹nh tranh cïng loµi diÔn ra rÊt khèc liÖt lµm t¨ng tû lÖ tö vong, dÉn tíi kÝch th­íc cña quÇn thÓ gi¶m m¹nh. C¸c loµi ®éng vËt ®Òu cã kh¶ n¨ng di c­ cho nªn khi kÝch th­íc v­ît qu¸ møc tèi ®a th× c¸c c¸ thÓ cã søc sèng tèt sÏ di c­, v× vËy nh÷ng c¸ thÓ cßn l¹i th­êng cã søc sèng kÐm vµ kh¶ n¨ng thÝch nghi thÊp. <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Khi kÝch th­íc xuèng d­íi møc tèi thiÓu th× sù hç trî cïng loµi sÏ kÐm hiÖu qu¶ (c¸c c¸ thÓ khã kiÕm ¨n, khã tù vÖ, ...), c¸c c¸ thÓ xÈy ra sù giao phèi gÇn lµm xuÊt hiÖn c¸c ®ång hîp lÆn cã h¹i. V× vËy khi quÇn thÓ xuèng d­íi møc tèi thiÓu th× quÇn thÓ cã nguy c¬ bÞ diÖt vong.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
[FONT=.VnTime]C©u 20: Gi¶ sö cã hai quÇn thÓ A vµ B kh¸c loµi sèng trong cïng khu vùc vµ cã c¸c nhu cÇu sèng gièng nhau, h·y nªu xu h­íng biÕn ®éng sè l­îng c¸ thÓ cña hai quÇn thÓ sau mét thêi gian x¶y ra c¹nh tranh.<o:p></o:p>[/FONT]

[FONT=.VnTime]Hai quÇn thÓ cña loµi A vµ loµi B cã æ sinh th¸i trïng nhau, khi sèng trong cïng mét m«i tr­êng th× xÈy ra mét trong 2 xu h­íng:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Hai loµi cã tiÒm n¨ng sinh häc ngang nhau th× quÇn thÓ cña hai loµi ®Òu ph©n li æ sinh th¸i ®Ó gi¶m bít sù c¹nh tranh, khi ®ã hai loµi cïng song song tån t¹i trong cïng mét khu vùc. [/FONT][FONT=.VnTimeH]æ[/FONT][FONT=.VnTime] sinh th¸i bÞ thu hÑp th× kÝch th­íc quÇn thÓ sÏ gi¶m.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Hai loµi cã tiÒm n¨ng sinh häc kh¸c nhau th× loµi cã tiÒm n¨ng sinh häc cao h¬n sÏ chiÕn th¾ng. QuÇn thÓ cña loµi chiÕn th¾ng sÏ cã kÝch th­íc t¨ng, quÇn thÓ kia bÞ tiªu diÖt hoÆc ph¶i di c­ ®i n¬i kh¸c.<o:p></o:p>[/FONT]

Bạn ơi cho tớ hỏi những chỗ in màu đỏ phản ánh điều gì?
 

MrHanU

Member
hinh nhu cho day cho them cung duocma khong cho them cung khong sao......hehe.dua nay cung o cung doi vs t c ak----
 

MrHanU

Member
thi tra loi 2 cach deu duoc,ngo wa....hehe,khong lo dau,the nao c cung dc diem cau day.vs ka day kihong phai dap an cua bo ma....
 

Lucky_boy

Member
Không phải đáp án của bộ à!
Tiếc thật.Nhưng chắc đáp án của bộ sẽ tương tự như thế...
 

MrHanU

Member
huhu.t kung hi vong vay.....khong biet bao gio thi co ket qua nhi.....1 ngay troi qua sao dai vay
 

Lucky_boy

Member
17 ngày nữa mới có...
Thôi bây giờ học TOán Lí HOá đi là vừa
Hôm thi xong tớ ngủ một mạch kinh khủng thật.Chẳng bù cho hôm 25/2 đến 12 rưỡi mới ngủ được.
MÀ may là mình "hình thành các đ đ thích nghi " rồi nên thiếu ngủ vẫn đủ tỉnh táo mà làm bài...
Hôm ấy ĐT bọn tớ 4/6 đứa mất ngủ,nhìn mặt mũi hốc hác.Bon nó bảo (4 đứa ấy_) hôm trước 2h mới nhắm đượck mats
 

MrHanU

Member
acac.chang bu cho minh.chang thay lo j(mak du lam bai khong tot loam) minh lam thua 20'(thuc ra 20 phut do dau khong thge nghi dc j nua....ecec).chuc c va cva nha minh dc giai nhumong muon.hehe
 

MrHanU

Member
ma t nghi cau 12 phai noi ro ra la Lac Z:ma hoa B_galactosidaza, LacY:ma hoa ra permeaza,va LacA: transsceptylaza....
 

winny

Member
E hèm ĐỀ NGHỊ CÁI TÊN MrHanU KIA VÍT CHỮ CÓ DẤU ĐI NHÁ KO LÀ TA PÁO ADMIN ĐÓ hohohoo
thấy các cậu xem đáp án đề nghị này mừng mà tui lại càng thấy bùn:cry: hình như có mõi tui ko làm đc hay sao ý!!!! chả hỉu có nỏi giải kk ko đấy. Trờ ơi hi vọng lúc thi DH sẽ khá hơn. À lucky làm bài tốt ko?
 
cả tớ cũng thảm này! người bị tửng tửng. mấy bài di truyền chẳng biện luận cú xông voà viết 1 mạch kiểu gen. thế mới chết chứ, viết ko rõ ràng, ko đầu ko đuôi. chừ đến ôn thi đại học:cry::twisted::twisted::ah::ah: đtuyển mình 8 đứa mà có 5 đứa viết 4 tờ, 1 đứa viết 5 tờ, 2 đứa viết 3 tờ trong đó có mình viết 3 tờ. Ngớ ngẩn đến nổi bỏ sót câu 8 ko bít mắt mũi để đâu nữa
 
Hehe, vào đây thấy nhiều người giống mình quá à! Lúc trước khi thi, thầy giáo cảnh báo phần bài tập. Nhưng mà vào đề thi thấy cũng bình thường. Nhưng mà...huhu...trượt chắc rồi!
 

MrHanU

Member
nguoi nao cung keu truot chac,the nao tat ca deu dat giai ca ma,yen tam de???? de nam nay khong kho,chi can can than va viet nhanh la duoc,hehe,minh cung chi viet 4 to,khong can viet nhieu,nam ngoai truog minh co chi viet co 2 to thui ma van am giai vao thang Y Ha Noi,hoho(quan trong la chat luong,khong quan trong so luong;(troi oi,khong viet duoc TV,co loi,co loi))
 
Em cũng viết được có 4 tờ thôi, có anh trường em viết được 5 tờ, năm ngoái anh ấy được giải nhì mừ!huhuhu:cry:
 

Lucky_boy

Member
nguoi nao cung keu truot chac,the nao tat ca deu dat giai ca ma,yen tam de???? de nam nay khong kho,chi can can than va viet nhanh la duoc,hehe,minh cung chi viet 4 to,khong can viet nhieu,nam ngoai truog minh co chi viet co 2 to thui ma van am giai vao thang Y Ha Noi,hoho(quan trong la chat luong,khong quan trong so luong;(troi oi,khong viet duoc TV,co loi,co loi))

Đáp án lúc nào cũng ngắn gọn.Thế thì viết 4,5 tờ làm cái gì...
3 tờ được rồi!Quan trong là trong những cái "tờ" ấy mình viết cái gì...Có đúng với đáp án không

Cho mình hỏi lại lần nữa,đáp án này có phải của bộ ko?Hay chỉ là của ông giáo trường Hà Tĩnh tung len...?
 
Không phải đáp án của bộ đâu! Theo kinh nghiệm của 1 anh trường em: Viết được đến đâu thì viết, Viết càng nhiều càng tốt. Tất nhiên là phải hương vào chủ đề!
 

Facebook

Top