Bài tập vận dụng đột biến số liên kết ! TÌm đáp án

haitdpd01710

Junior Member
Một gen có 75 chu kì xoắn và hiệu số giữa nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác chiếm 20% số nuclêôtit của gen. Cho biết dạng đột biến, số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến trong các trường hợp sau, biết đột biến không chạm đến quá 3 cặp nuclêôtit.
1) Sau đột biến, số liên kết hiđrô của gen tăng 1 liên kết.
2) Sau đột biến số liên kết hiđrô của gen giảm 2 liên kết.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,243
Messages
72,144
Members
56,109
Latest member
bet365okvip
Back
Top