What's new

Các bạn ơi, giúp mình bài này với ạ

Hien2002a

Member
Cho biết tỉ lệ tương tác bổ sung 9 6 1 . Đem lai giữa 2 cá thể bố mẹ chưa biết kiểu gen, thu được 2 loại kiểu hình 1:1. Số phép lai phù hợp với kết quả trên là??
 

Facebook

Top