Bài tập chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

duonghoang

Senior Member
Câu 1: Câu nào sau đây diễn tả không đúng về chu kì tế bào?
A. Chu kì tế bào bao gồm nhiều giai đoạn kế tiếp nhau và không lặp lại giữa hai lần nguyên phân liên tiếp.
B. Chu kì tế bào là trình tự các giai đoạn mà tế bào cần phải trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần phân bào.
C. Chu kì tế bào là một chuỗi các sự kiện có trật tự liên tục từ khi một tế bào phân chia để tạo thành hai tế bào con cho đến khi các tế bào con này tiếp tục phân chia
D. Chu kì tế bào là trình tự nhất định các sự kiện mà tế bào trải qua và lặp lại giữa các lần nguyên phân.

Câu 2: Trong chu kì tế bào, sự nhân đôi ADN và nhân đôi NST diễn ra ở
A. pha G1. B. pha S. C. kỳ đầu của nguyên phân D. pha G2

Câu 3: Trong nguyên phân, giai đoạn phân chia vật chất di truyền thực chất xảy ra ở
A. kì đầu B. kì giữa C. kì cuối D. kì sau

Câu 4: Hiện tượng các NST kép co xoắn cực đại ở kì giữa chuẩn bị cho hoạt động nào sau đây?
A.Tiếp hợp NST. B. Nhân đôi NST. C. Trao đổi chéo NST D. Phân li NST

Câu 5: Câu nào sau đây là đúng?
A. Thời gian của chu kì tế bào tùy thuộc vào từng loại tế bào và tùy thuộc vào từng loài.
B. Thời gian và tốc độ phân chia tế bào ở các bộ phận khác nhau là như nhau.
C. Thời gian của một chu kì tế bào ở tất cả các sinh vật là giống nhau.
D. Thời gian của kì trung gian và các kì nguyên phân là như nhau ở tất cả mọi loại tế bào.

Câu 6: Ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào là:
A. Đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể
B. Giúp quá trình nguyên phân luôn được thực hiện.
C. Giúp quá trình nguyên phân và giảm phân luôn diễn ra.
D. Đảm bảo cho chu kì tế bào luôn xảy ra.

Câu 7: Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?
A. Các NST không thể phân chia thành NST đơn được.
B. Không có sự trượt đồng đều NST về 2 cực của tế bào.
C. Ở kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy thì các NST không thể di chuyển về các tế bào con và tạo các tế bào tứ bội.
D. Các NST không tách được nhau ở tâm động.

Câu 8: Trong nguyên phân, việc phân chia tế bào chất ở tế bào động vật xảy ra khi:
A. NST phân li về 2 cực tế bào.
B. Hoàn thành việc phân chia vật chất di truyền, màng tế bào thắt lại ở vị trí giữa tế bào.
C. NST co xoắn cực đại.
D. Hoàn tất việc phân chia vật chất di truyền, tạo vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc

Câu 9: Trong nguyên phân, diễn biến "các NST dãn xoắn, màng nhân xuất hiện" xảy ra ở
Câu trả lời của bạn:
A.kì đầu B. kì giữa. C. kì sau. D. kì cuối

Câu 10: Diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân?
A.Tế bào chất phân chia trước rồi đến nhân phân chia
B. Nhân và tế bào chất phân chia cùng lúc.
C. Nhân phân chia trước rồi mới phân chia tế bào chất
D. Chỉ có nhân phân chia còn tế bào chất thì không
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,368
Messages
72,272
Members
56,168
Latest member
5jilicomph
Back
Top