bài tập chu kì giam phân 9

kudokid2011

Junior Member
Ở một loài sinh vật theo dõi sự phan bào của 2 hợp tử có cùng số NST 2n cua loài thì nhân thấy :
- hợp tử 1 nguyên phân 1 số đợt liên tiếp , số tế bào con tiến hành đợt phân bào cuoi = 4/5 số NST luong bội của loài
_ hợp tử 2 nguyên phân 1 số đợt liên tiếp , quá trinh nay đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 600 NST đơn. Số cromatit đếm được trong các tế bào con tiến hành đợt phân bào cuôi của 2 quá trình phân bào là 3200

a)Tìm 2n
b) Tính số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử
 
Last edited:

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top