What's new

tủa dna bị đen! phải làm sao

tình hình là mình làm dna thực vật nhưng mà tủa dna cuối cùng thường đen! mọi người có thể chỉ cách nào hay protocol nào giúp tủa dna có màu tốt hơn k ak! minh tủa 2 lần, lần đầu tiên bằng EtOH 96 và lần thứ 2 là ispropnol,! mình cũng thử làm với CTAB hoặc EP buffer hoặc là kết hợp cả 2 nhung tủa dna vẫn bị đen.
 

Facebook

Top