What's new

Giải thích giùm em mấy công thức nguyên phân - giảm phân với.

thanhuyen2809

New member
Cơ sở thành lập công thức 'số NST cung cấp (quá trình nguyên phân) = 2nx(2^k-1)' và 'số NST cung cấp (quá trình giảm phân) = 2nx2^k' là sao ạ?
 

bkav

Member
sau k lần NP liên tiếp cho ra 2^k tb con. trong 2^k tb con này có 2n.2^k NST -> số nst mt cc = 2n.2^k - 2n(đây là số NST có ban đầu của tb mẹ) -> ct đó
GP cũng tương tự
Hoặc giải thích dựa vào cơ chế NP
 

Facebook

Top