What's new

giải thích giùm mình với

Thu Ken

New member
Câu 1: Ở một số địa phương, người ta trồng cây họ đậu nhawfm cải tạo đất. Giải thích hiện tượng trên.
Câu 2 : Giải thích câu ca dao:
Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên
Câu 3 : Vì sao cây xanh đắm mình trong biển ni tơ mà vẫn thiếu đạm. Hãy đưa ra biện pháp tăng khả năng hấp thụ đạm và phân bón cho cây
:):):):)
giải thích đầy đủ giùm mình với
 
Câu 1: +, Rễ cây họ đậu có vi khuẩn cố định đạm sống cộng sinh (Rihizobium). Khi ở trong tế bào rễ cây -> hình thành thể khuẩn giả: bacteriod tiết Hem, còn tế bào rễ cây tiết Noduline.
+, Noduline+ hem -> Leghemoglobin -> hấp thụ oxi -> tạo điều kiện kị khí cho enzim nitrogenaza hoạt động -> vk tiến hành cố định đạm cung cấp cho cây và đất trồng.
 
Câu 2:Cây chỉ hấp thu được hai dạng nitơ: NH4+ và NO3-.
Khi có sấm sét( nguồn năng lượng lớn) trong điiều kiện có Ôxi nitơ trong khí quyển sẽ bị chuyển hóa thành dạng cây hấp thu dc:
N2 bị oxi hóa thành NO3 -> cung cấp một lượng đạm lớn cho cây.
 
Câu 3: Nitơ chiếm khoảng 78% khí quyển Trái Đất, một lượng vô cùng lớn vì vậy nói "cây xanh đắm mình trong biển nitơ". Tuy nhiên nitơ trong khí quyển tồn tại dưới dạng N2( khá trơ do có liên kết 3 -> khó bị biến đổi trừ khi có nguồn năng lượng lớn hoặc enzim nitrogenaza ở các VSV cố định đạm). Mà cây chỉ hấp thu được nitơ ở dạng NH4+ và NO3- => hoàn toàn bất lực trong việc sử dụng N trong khí quyển.
 

Facebook

Top