What's new

Hãy nêu các ứng dụng của nguyên tắc bổ sung trong nghiên cứu di truyền?

- tạo ra adn arn nhân tạo
-tạo and tái tổ hợp
- tạo sinh vật biến đổi gen phục vụ cho con người
 

Facebook

Top