câu tìm số kiểu gen tối đa !!

mono82

Junior Member
Câu 1: Gen A nằm trên nhiễm sắc thể X có 5 alen, gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, gen D nằm trên nhiễm sắc thể Y có 2 alen. Số kiểu gen tối đa trong quần thể về 3 gen này là
A. 75. B. 90. C. 135. D. 100
Câu 2: Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Ab/aB. Quá trình giảm phân đã có 400 tế bào xảy ra hoán vị. Tính số giao tử mỗi loại được sinh ra từ số tế bào trên và tính khoảng cách giữa các gen trên NST bằng bao nhiêu.
A. 3600-400 và 20cM. B. 3600-400 và 10cM. C. 3200-400 và 20 cM. D. 3200-400 và 10 cM.
Cảm ơn nhiều !!
 
Câu 1: Gen A nằm trên nhiễm sắc thể X có 5 alen, gen B nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, gen D nằm trên nhiễm sắc thể Y có 2 alen. Số kiểu gen tối đa trong quần thể về 3 gen này là
A. 75. B. 90. C. 135. D. 100
Câu 2: Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Ab/aB. Quá trình giảm phân đã có 400 tế bào xảy ra hoán vị. Tính số giao tử mỗi loại được sinh ra từ số tế bào trên và tính khoảng cách giữa các gen trên NST bằng bao nhiêu.
A. 3600-400 và 20cM. B. 3600-400 và 10cM. C. 3200-400 và 20 cM. D. 3200-400 và 10 cM.
Cảm ơn nhiều !!

1/ 3C2 x (6C2 + 2x5) = 75

2/ f=400x2/2000x4 = 10%
Ab = aB = 3600, AB = ab = 400
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,652
Messages
71,557
Members
56,295
Latest member
amangupta73034
Back
Top