What's new

Bài tập về phiên mã

samba9x

Member
Phân tử mARN có A = 480 và G - X = U. Gen tổng hợp mARN có 2A = 3G. Mạch đơn của gen có G = 30% sô nuclêôtit của mạch. Số lượng mỗi loại ribônuclêôtit A, U, G, X của mARN lần lượt là
 
xuất phát từ 2A=3G. Ta luôn có 2A+2G=100% => A =20%, G=30%.
gọi khuôn mẫu là mạch 1 có G1 = 30%.
có G1=X2=30%
X1=G2=2G-G1=10%.
đến đây có hai trường hợp có thể xảy ra:
TH1: mạch khuôn là mạch 1
có rG=X1=10%
rX=G1=30%
thế vào pt: rG-rX=10%-30% => %U<0 (loại)
TH2: mạch khuôn là mạch 2
có rG=X2=30%
rX=G2=10%
thế vào pt: rG-rX= 30%-10%=20% =>rU=20%và còn lại là rA=40% .
rA = 480
rG = 480/40%.30%= 360
rX = 480/40%.10%=120
rU = 480/40%.20%=240
 

kt1996

Member
xuất phát từ 2A=3G. Ta luôn có 2A+2G=100% => A =20%, G=30%.
gọi khuôn mẫu là mạch 1 có G1 = 30%.
có G1=X2=30%
X1=G2=2G-G1=10%.
đến đây có hai trường hợp có thể xảy ra:
TH1: mạch khuôn là mạch 1
có rG=X1=10%
rX=G1=30%
thế vào pt: rG-rX=10%-30% => %U<0 (loại)
TH2: mạch khuôn là mạch 2
có rG=X2=30%
rX=G2=10%
thế vào pt: rG-rX= 30%-10%=20% =>rU=20%và còn lại là rA=40% .
rA = 480
rG = 480/40%.30%= 360
rX = 480/40%.10%=120
rU = 480/40%.20%=240

Giải đúng nhưng phía trên bị nhầm chút xíu thì phải. :mrgreen:
 

Similar threads

Facebook

Top