What's new

Nguyên phân, giảm phân

Thể tam bội 3n với 2n+1 nguyên phân Bình thường ;)) nhưng không giảm phân :))
Thể tam bội
Kì trung gian: 0 NST đơn, 3n NST kép, 6n cromatit, 3n tâm động
Kì đầu:0 NST đơn, 3n NST kép, 6n cromatit, 3n tâm động
Kì giữa:0 NST đơn, 3n NST kép, 6n cromatit, 3n tâm động
Kì sau:6n NST đơn, 0 NST kép, 0 cromatit, 6n tâm động
Kì cuối:(3n)+(3n)NST đơn, 0 NST kép,0 cromatit, (3n)+(3n)tâm động
Vì lúc này là 2 tế bào con :))
 
Mọi người giúp mình với ạ
Tính số NST, tâm động và cromatit qua quá trình nguyên phân, giảm phân của thể tam bội 3n và thể tam nhiễm 2n+1.
Cơ thể 2n + 1
Kì trung gian: 0NST đơn, 2n+1 NST kép, 4n+2 Cromatit, 2n+1 tâm động
Kì đầu:0NST đơn, 2n+1 NST kép, 4n+2 Cromatit, 2n+1 tâm động
Kì giữa: 0NST đơn, 2n+1 NST kép, 4n+2 Cromatit, 2n+1 tâm động
Kì sau: 4n+2 NST đơn, 0 NST kép, 0 Cromatit, 4n+2 tâm động
Kì cuối:(2n+1) và (2n+1) NST đơn, 0 NST kép, 0 Cromatit, (2n+1) và (2n+1) tâm động
Vì lúc này Tb tách thành 2 Tb con
 

Facebook

Top