What's new

nguyên phân , giảm phân .mọi người giải giúp với ạ

thuthuy bui

New member
a) Trong quá trình giao phối của 2 cá thể cùng loài, các kiểu tổ hợp về các NST tính từ đời ông bà nội và ngoại đều được xuất hiện ở các hợp tử. Nếu mỗi kiểu tổ hợp chọn 1 hợp tử thì tổng số kiểu hợp tử chứa 1 NST nhận từ ông ngoại và 2 NST nhận từ ông nội là 24. Các gen trên mỗi NST đều liên kết hoàn toàn. Xác định bộ NST của loài sinh vật trên.
b) Theo dõi sự sinh sản của 2 tế bào của 1 loài động vật.
- Tế bào 1 có 2 cặp NST ký hiệu AABb.
- Tế bào 2 có 2 cặp NST ký hiệu AaBb.
Sau quá trình nguyên phân của 2 tế bào, số tế bào con của tế bào 2 gấp 4 lần số NST B của tế bào con của tế bào 1. Tổng số NST phải cung cấp cho 2 tế bào trong quá trình nguyên phân là 624 NST đơn.
b1. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.
b2. Tính NST mỗi loại mà môi trường cung cấp.
c) Tổng số NST của các tinh trùng tham gia 1 đợt thụ tinh là 3840. Trong đó số tinh trùng trực tiếp thụ tinh chiếm 1,5625%. Các hợp tử tạo thành nguyên phân và lấy nguyên liệu từ môi trường tế bào tương đương 2760 NST đơn. Biết khi quan sát 1 tế bào đang nguyên phân ở kỳ giữa có 120 cromatit. Xác định số lần phân bào của mỗi hợp tử.
 

Similar threads

Facebook

Top