What's new

Công nghệ nuôi vàng

lemaiquan

New member
Nuôi cá lấy vàng
[FONT=.VnTime]§©y lµ c«ng viÖc kh«ng lÊy lµm g× l¹ ë MÜ, n¬i mét sè c«ng ty ®ang triÓn khai x©y dùng mét sè bÓ nu«i c¸ hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt lÊy vµng. B»ng c«ng nghª di truyÒn vµ c¸ch lai ghÐp gen, tõ n¨m 2001 c¸c nhµ khoa häc MÜ d· cho ra ®êi mét gièng c¸ cã tÝnh chÊt hÕt søc quÝ hiÕm vµ l¹ ®êi mµ trong vÈy cña nã cã chøa nguyªn tè vµng Au thËt sù.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Tr«ng h×nh d¸ng bªn ngoµi cã mµu s¾c vµng sÆc sì, ¸nh lªn tõ líp vÈy. BÝ quyÕt cña viÖc nu«i cÊy loµi c¸ nµy Èn giÊu ë c«ng nghÖ biÕn ®æi gen. Theo c¸c nhµ khoa häc, hemoglobin lµ mét lo¹i protein trong m¸u cã cÊu tróc ph©n tö chøa nguyªn tè Fe trong trung t©m ph©n tö cña nã. Th«ng thuêng ®Ó lµm t¨ng hµm l­uîng hång cÇu trong m¸u cÇn ph¶i ¨n c¸c thùc phÈm chøa s¾t, tõ nguyªn lÝ nµy, c¸c nhµ khoa häc MÜ t×m c¸ch thay thÕ nguyªn tö s¾t trong cÊu tróc ph©n tö hemoglobin b»ng nguyªn tö vµng vµ gäi ph©n tö míi lµ ‘hemaurin’ xuÊt xø tõ tiÕng Latinh ‘aurin’ cã nghÜa lµ vµng. Tõ ®ã hä s¶n xuÊt ra mét lo¹i men míi cã tªn lµ ‘aurinaza’ cã nhiÖm vô hç trî viÖc s¶n xuÊt ra nhiÒu ‘hemaurin’. ‘Hemaurin’ sÏ lu©n chuyÓn trong m¸u c¸ thay v× chÊt hemoglobin th«ng th­êng. Khi ‘hemaurin’ lu©n chuyÓn qua da vµ vÈy c¸ sÏ bÞ ph©n huû vµ ®Ó l¹i c¸c nguyªn tö vµng trªn vÈy. V× thÕ c¸c con c¸ nµy sÏ cã mµu cña chÊt kim vµng thËt sù.[/FONT] [FONT=.VnTime]§Ó nu«i sèng loµi c¸ míi cÇn cã thøc ¨n ®Æc biÖt chøa nguyªn tè vµng. Nh­ung l­uîng thøc ¨n nµy kh«ng ®¸ng kÓ vµ chi phÝ còng kh«ng ®¾t h¬n thøc ¨n th«ng th­êng lµ mÊy. B¶n th©n c¸ cã thÓ tù tæng hîp vµ s¶n sinh ra hemaurin v× nã ®· ®­îc biÕn ®æi gen. HiÖn ë California (MÜ) vµ Toronto (Canada), nguêi ta ®· ®­a loµi c¸ vµng cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt nµy vµo bu«n b¸n vµ khai th¸c. Mçi mét tÊn c¸ vµng cã thÓ mét l­îng vµng trÞ gi¸ gÊp nu«i c¸ b×nh th­êng mµ chi phÝ ch¨n nu«i kh«ng lín h¬n bao nhiªu.[/FONT]
 

Facebook

Top