What's new

Câu 37 chuyên Vinh lần 3

vincentcamryn

New member
:please:Câu 37: Cho cà chua thân cao, quả vàng lai với cà chua thân thấp, quả đỏ thu được F1 toàn cà chua thân cao, quả đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 718 cây thân cao, quả đỏ; 241 cây thân cao, quả vàng; 236 cây thân thấp, quả đỏ; 80 cây thân thấp, quả vàng. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng. Cho hai cây F2 có kiểu hình khác nhau về hai tính trạng giao phấn với nhau. Có tối đa bao nhiêu phép lai mà đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

A. 6. B. 2. C. 3. D. 4.
 

Rin307

New member
Từ F1 , F2 => A đỏ > a vàng ; B cao > b đỏ => F1 AaBb x AaBb
=> F2 (A_B_) , (A_bb) , (aaB_) , (aabb).
Để kiểu hình phân li 1 :1 thì > 1 kiêu hình phân li ( 1 : 1 ) 1 kiểu hình 100% .
Xét kiểu hình màu ( 1 : 1 ) 1 phép lai => Aa x aa ; kiểu hình B 100% 3 phép lai ( BB x BB ; BB x Bb ; BB x bb ) => 3 phép lai tương tự đổi vai trò A và B => 6 phép lai ... Đáp án A
 

Facebook

Top