What's new

Bài tập vi sinh vật.!!!

:please:
Người ta cấy trực khuẩn gram âm phân giải protein mạnh trên các môi trường dịch thể có thành phần như sau :
- Thành phần cơ sở ( gam/lít) : NH4Cl_1g/l ; K2HPO4_1g/l ; MgSO4.7H20_0,2g/l ; CaCla2_0,01g/l. ; H2O_1lít . các nguyên tố vi lượng Mn,MO,Cu,CO,Zn.
- Thành phần bổ sung ( gam/lít) :
Chất bổ sung. / các loại môi trường: ( môi trường A,B,C,D )

/ A. / B. / C. / D
- Glucozo. / 0. / 5. / 5. / 5
- Axit nicotinic. / 0. / 0. / 10^-4. / 0
- Cao nấm men. / 0. / 0. / 0. / 5

Câu hỏi:
a) các loại môi trường A,B,C,D thuộc về loại môi trường gì ? Phù hợp cho loại vi sinh vật nào ? Cho biết trực khuẩn gram âm này chỉ phát triển ở môi trường C và D .
b) axit nicotinic giữ vai trò gì đối với trực khuẩn gram âm trên.
C) vai trò của cao nấm men trong môi trường D là gì ?
:please: :cry:
 

Facebook

Top