What's new

bài tập sinh hóa

làm giúp em câu này với
Cho 0,1 M dung dịch acetic acid (pKa =4,76) và natri acetate, hãy mô tả cách mà bạn sẽ pha 1,0 lít dung dịch đệm acetate 0,1 M (với pH = 4).
 

Facebook

Top