What's new

Hình thành nội bào tử ở vi khuẩn.

Khi vi khuẩn hình thành nội bào tử, mình thấy có tài liệu ghi rằng vi khuẩn nhân đôi DNA rồi phân giải một nửa. Trong khi một vài tài liệu khác lại cho rằng vi khuẩn không nhân đôi DNA mà chỉ giữ lại các gene quan trọng rồi phân hủy những phần còn lại, để rồi sau khi trở về tế bào bình thường thì sẽ có enzyme tái tạo lại những gene đã mất. Ý kiến nào mới là đúng vậy?
Và tại sao mỗi vi khuẩn chỉ có thể tạo được một nội bào tử? Nếu vi khuẩn đó sau khi phá vỡ nội bào tử để trở về tế bào sinh dưỡng rồi nhân đôi một lần thì các tế bào con có thể tạo được nội bào tử không?
 

Facebook

Top