Latin and Greek Roots of Some Common Scientific Names

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Staff member
A

Ab – from away
Acanth – prickle, spine
Ad – towards, to
Aest – summer
Allo – other, different
Amphi – both, double
Ampulla - a flask
Andr – male
Annal – ring
Anthro – man
Anti – opposite, against
Arch – ancient primitive
Arthr – joint
Astra – star
Atr (ium) – hall, antechamber
Auto – self
 
Some example:
autotroph = auto + trophikos = self + to feed = tự dưỡng
amphibiosis = amphi + biosis = double + biosis = đời sống lưỡng cư
Alloplasm = allo + plasm = different + plasm = chất dị hình
Antibacterial = anti + bacterial = against + bacterial = kháng khuẩn....

B

Basi – at the bottom
Bi – twice, two, double
Blast – germ, bud, shoot
Brachy – short
Branch – gill
Branchi – arm
Bursa – pouch
 
C

Caecum – blind gut
Cardi – heart
Cauda – tail
Cephal – head
Chaet – bristle
Chel – claw, pincer
Chlor – green
Choan – funnel, tube
Chondr – cartilage
Chondros - granule
Chroma – color
Cil – hair
Cirri – hair, tendril
Cloaca – sewer
Cnid – nettle
Coel – hollow
Coen – shared in common
Coron – crown
Cten – comb
Cyst – pocket, pouch
Cyt – cell (hollow vessel)
 
Cái này là một lần lang thang trên internet tôi vớ được, cộng với một chữ gốc tôi đọc được đâu đó người ta giải thích rồi sưu tập lại. Nhìn đi nhìn lại thấy ít quá, bạn nào biết những từ khác hoặc có bộ đầy đủ hơn thì cùng xây dựng nhé.
 
ví dụ abduction là dang tay, chân, adduction là khép tay, chân (giải phẩu)
caudal equina là cái chùm dây thần kinh ở dây sống (spinal cord)
tiếp vĩ ngữ -emia thuộc về máu, ví dụ bệnh anaemia là thiếu máu
eurythro- thuộc về máu eurythrocyte là hồng cầu
haemo- thuộc về máu: haemophilia máu không đông hay ưa chảy máu
osteo- thuộc về xương: oscification là sự hóa xương
dorso-, ventro-, latero-: lưng, bụng, hông
proximo- disto-: gần, xa
juxtapo- gần
vasculo- mạch máu: cardiovascular là tim mạch
Cilia: nhung mao
rect-: thẳng ví dụ rectum là ruột thẳng
etc..
 
D

Dactyl – finger
Dem – tooth
Derm – skin
Deut – second
Di – twice, two, double
Dipl – double
Don – tooth
Duo – twice, two

E

Echino – spiny
Ect – outer, outside
End – inner, within
Enter – intestine, gut
Erythr – red
Eu – good, true
Eury – wide, broad
 
F

Falc – sickle
Fimbriae - fringe
Flagell – whip

G

Gangli – swelling
Gaster (gastro) – stomach
Gnath – jaw
Grad – walk
Graphein - write
Gymn – naked
Gyn – women
 
H

Haem – blood
Helminth – worm
Hemi – half
Hetero – different, other
Hol – entire, whole, complete
Homo – same, alike
Hydr – water
Hyper- over, above
Hypo – under, beneath

I

Ichthy – fish
Iso – equal
 
K

karyon - kernel, nut
Kino – movement
Klino – turn aside, bend

L

Lithos - stone

N

Labi – lip
Lact – milk
Lamella – leaf, layer
 
M

Macr – long, large
Magn – great
Mandibul – jaw
Mastig – whip
Maxill – jaw
Med – middle
Mega – great
Meso – middle
Meta – after
Micro – small
Mini – small
Mitos - thread
Morph – shape, form
Mucro – a sharp point
Multi – many
Myo – muscle
 
N

Nema – thread
Nephr – kidney
Not – dorsal, back


O

Odont – tooth
Oligo – few
Onych – nail, claw
Opistho – behind
Oral – mouth
Ortho – straight
Osti – mouth, door
Oxys – sharp, keen
 
P

Palli – mantle, cover
Para – near, beside
Pectin – comb, scallop
Ped – foot, or the base
Peri – around, near
Phag – eat
Philos – loving
Phobos - fear
Phor – bear, carry
Photos - light
Pili - hair
Plan – flat, level
Platy – flat, broad, wide
Pneu (mo) – air, breathing of the lung
Pod – foot
Pogon – beard
Poly- many
Por – pore, passage
Prim – first
Pro – in front, toward, before
Proct – anus
Proteios - first importance
Proto – first, primary
Pseudo – false
Pter – wing, feather, fin
Pulmo – lung
Pyg – rump
 
R

Ret (icul) – net, netted
Retro – turned backward, bent
Rhynch – beak, snout
Rot – wheel


S

Sarc – flesh
Scaph – anything hollow
Schiz – cleave, split
Sakcharon - sugar
Scler – hard
Semi – half
Sinus – bay, curve
Sipuncul – a little siphon, tube
Som – body
Sten – narrow
Stom – mouth
Sub – under, below
Sup (er) – over, above
Syn – together
 
T

Tag (u) men – covering
Tard – slow, sluggish
Tel – far, at a distance
Theca – case
Trich – hair
Triplo – triple
Troch – wheel, hoop
Troph – food
Trophikos - to feed
Tunic – garmentU

Ultra – beyond
Unc – hook
Uni – one, single
Uro – tail, urine
 
To vietbio, vấn đề ở chỗ cái bản tôi load được trên internet ít quá, nên phải ngồi dở mấy cuốn sách ra xem và bổ sung, thời gian không có nhiều nên mỗi ngày chỉ làm được 1 đến 2 mục từ. Bạn nào biết nhiều hơn thì cùng đóng góp nhé.

V

Vita – life
Vitell – yolk
Viv (-a –i) alive, living

Z

Zo - animal

Hết
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,688
Messages
71,582
Members
55,877
Latest member
prozhepro131
Back
Top