What's new

Bài tập về gen

pe loly

New member
1 gen có 4050 liên kết hiđro và có %A1 : %T1 : %X1 : %G1 = 1:2:3:4
a.Xác định số lượng mỗi loại nu trên mỗi mạch đơn của gen và của cả gen
b.Xác định số liên kết hóa trị của gen
 

Le Ha My

New member
a.Theo NTBS:
A1 = T2
T1 = A2 = 2A1
X1 = G2 = 3A1
G1 = X2 = 4A1
Có: 2A + 3G = 4050
 2(A1 + A2) + 3(G1 + G2) = 4050
 6A1 + 21A1 = 4050
 27A1 = 4050
=> A1 = 150
Do đó: A1 = T2 = 150 nu
A1 = A2 = 300 nu
X1 = G2 = 450 nu
G1 = X¬2 = 600 nu
Toàn gen: A = T = 450 nu ; G= X = 1050 nu
b. Số liên kết hóa trị của gen: P = 2 x (450 +1050) – 2 = 7798
 
1 gen có 4050 liên kết hiđro và có %A1 : %T1 : %X1 : %G1 = 1:2:3:4
a.Xác định số lượng mỗi loại nu trên mỗi mạch đơn của gen và của cả gen
b.Xác định số liên kết hóa trị của gen

a) %A1=%T2=100/10=10%
%T1=%A2= 2%A1= 2O%
%G1= %X2= 3%A1= 30%
%X1= %G2= 4%A1= 40%
TA CÓ: %A= %A1 + %A2= 30%
%G = 50%- %A= 20%
H= 2A + 3G = 2*%A*N + 3*%G*N => N=3375
b) số liên kết hóa trị của gen
L= (2N-2)
 
Tôi thấy ở câu b bài toán trên người ta hỏi số liên kết hóa trị của gen nhưng không nói cụ thể là: - giữa đường pentozo và axitphotphoric( 2N - 2)
- Nếu giữa các nu thì ( N -2 )
Cơ sở nào để áp dụng công thức 1 hay 2 ?
 

Similar threads

Facebook

Top