What's new

Bài tập về tổ hợp và xác suất!

Mọi người làm kĩ giúp em mấy câu này nha(y)

1) Cho sơ đồ lai Aa(BD)/(bd) X aa(BD)/(bd) ở F1 có số tổ hợp tối đa mang 3 alen lặn là:
A.10
B.20
C.30
D.40
2) Cho sơ đồ lai (Ab)/(aB)Dd(Hm)/(hM)Kk x (Ab)/(aB)dd(Hm)/(hM)kk ở F1 số tổ hợp tối đa đồng hợp về 2 cặp gen là:
A.15
B.104
C.30
D.45
3) Cho sơ đồ lai (Ad)/(aD)Bbee x (Ad)/(aD)bbEe ở F1 số tổ hợp tối đa mang 2 cặp gen dị hợp là:
A.8
B.10
C.13
D.12
4) Nếu xét trên 1 cặp NST thường có 2 lôcut gen, mỗi lôcut có 3 alen. Trên NST XX xét 2 lôcut gen, mỗi lôcut có 3 alen và nằm ở đoạn không tương đồng với NST Y thì số loại sơ đồ lai có thể thiết lập là:
A.5786
B.57868
C.578680
D.57868020
5) 1 quần thể động vật ở trạng thái cân bằng di truyền. Tính riêng ở giới cái tỉ lệ con lông đen kiểu hình trội là 60%, tỉ lệ con lông trắng kiểu hình lặn là 40%. Ở giới đực tỉ lệ con lông trắng là 16%. Chọn trong quần thể 1 cặp bố mẹ lông đen cho giao phối với nhau. Xác suất cặp bố mẹ này sinh được con đực lông đen là:
A.0,35
B.0,7
C.0,9
D.0,5
 
ai làm giúp em mấy bài trên với!!!!

Mình làm đk câu 1 giống đ/a của bạn thôi. Đ/a câu 1 là 10
Câu 2 đk 68
Câu 3 đk 14
Câu 4 đk 270*135=36450
Câu 5 mình chịu thôi. Không thể phân tích nổi kg thế nào chi phối màu lông.
Bạn tham khaỏ nhé. Có gì thảo luân tiếp.
 

Similar threads

Facebook

Top