Bài tập về trao đổi chéo NST khó

dentist

Junior Member
1: Cho bộ NST 2n = 4 ký hiệu AaBb (A, B là NST của bố; a, b là NST của mẹ). Có 200 tế bào sinh tinh đi vào giảm phân bình thường hình thành giao tử, trong đó:
- 20% tế bào sinh tinh có xảy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Aa, còn cặp Bb thì không bắt chéo.
- 30% tế bào sinh tinh có xảy ra hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cặp nhiễm sắc thể Bb, còn cặp Aa thì không bắt chéo.
- Các tế bào còn lại đều có hiện tượng bắt chéo tại 1 điểm ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể Aa và Bb
Số tế bào tinh trùng chứa hoàn toàn NST của mẹ không mang gen trao đổi chéo của bố là:
A. 50 B. 75 C. 100 D. 200
 
- Đầu tiên cần lưu ý A,a,B,b là tên các NST chứ k phải các alen thuộc locus trên NST. Khi xảy ra hoán vị như trường hợp cặp Aa, tại kì giữa nó ở dạng A A : a a ( : là mp xích đạo nhé) chính xác hơn do hoán vị nên 2 NST sẽ bị pha tạp k còn như ban đầu A A* : a* a (A*, a* là NST pha tạp chứa cả gen của bố, mẹ và gen TĐC của mẹ, bố, còn A,a vẫn là các NST bình thường chứa hoàn toàn các gen của bố hoặc mẹ).
- Tinh trùng chứa hoàn toàn NST của mẹ k mang gen TĐC của bố là tinh trùng ab.
- Xét 20% tế bào:
tại kì giữa I xảy ra 2 kiểu sắp xếp NST với xác suất 50:50 là
+
<-A A* : a* a->
<--B B : b b -->, kiểu này tạo được 1 ab
+
<-A A* : a* a->
<--b b : B B-> , kiểu này k tạo được ab
-> ab = 20% x 200 x 50% x 1 = 20
- Xét 30% tế bào: tương tự như trên
+
<--A A : a a-->
<-B B* : b* b-> , kiểu này tạo được 1 ab
+
<--A A : a a-->
<-b b* : B* B-> , kiểu này k tạo được ab
-> ab = 30% x 200 x 50% x 1 = 30
- Xét 50% tế bào còn lại:
tại kì giữa I xảy ra 2 kiểu sắp xếp NST với xác suất 50:50 là
+
<-A A* : a* a->
<-B B* : b* b->
kiểu này tế bào con bên phải khi tới kì giữa II lại tiếp tục có 2 khả năng sắp xếp NST với xác suất 50:50 ( 20% và 30% tế bào trên ở kì giữa II chỉ có 1 khả năng do luôn có 1 cặp NST giống nhau hoàn toàn )
. <-a*: a->
<-b*: b-> , kiểu này tạo được 1 ab
. <-a*: a->
<-b : b*-> , kiểu này k tạo được ab
+
<-A A* : a* a->
<-b b* : B* B-> , kiểu này k tạo được ab
-> ab = 50% x 200 x 50% x 50% x 1 = 25
Tổng = 75
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top