What's new

proc GLIMMIX (SAS software)

#1
Mình đang gặp một vài vấn đề nhỏ về việc xử lý số liệu thống kê trên SAS, không biết có anh chị nào rành về nó không:

Thiết kế thí nghiệm của mình: nested full factorial randomized design, namely 3 Latitudes (2 populations nested in each latitudes) x 2 temperatures x 3 heavy metal concentrations; 20 replicates for each treatments.

Thông số mình cần phân tích là tỉ lệ sống, phân bố của số liệu dạng Binomial (ký hiệu 1 cho cá thể sống, 0 cho cá thể chết). Thông thường thì SAS chạy ngon lành với model như sau:

proc GLIMMIX data=Ischnura;
class pop lat temp conc ;
model survival = lat|temp|conc / dist=binomial Link=logit;
random pop(lat) ;
lsmeans lat|temp|conc / ADJUST=TUKEY ;
run;

Tuy nhiên, lần này SAS nó có vẻ ghét mình và không muốn ngồi tính toán nữa nên nó không chịu làm việc với một thông báo rất ngắn gọn:

"did not converge"

Không biết có anh chị em nào đã từng gặp như vậy chưa và nếu có thì làm cách nào để dỗ dành SAS nó làm việc tiếp.

(Đặc điểm thí nghiệm: chỉ có một số lượng nhỏ cá thể bị chết, xảy ra ở điều kiện nhiệt độ và nồng độ ô nhiễm cao nhất, những nghiệm thức khác tỉ lệ sống hầu như 100%).

Cảm ơn,

ĐK
 

Facebook

Top