What's new

Mọi người giúp với.bioreactor

Mục đích của việc sử dụng bioreactor là gì?
và tại sao chỉ sử dụng trong vi sinh vật là chủ yếu?
Giúp với...
mục đích của sử dụng bioreactor là tạo ra một môi trường nuôi cấy vô trùng, kiểm soát được môi trường nuôi cấy.
Dùng để sản xuất sinh khối :sản phẩm là khối tế bào, chồi, rễ), dùng cho việc chuyển hoá sinh học các chất chuyển hóa ngoại sinh, dùng để sản xuất các chất chuyển hóa thứ cấp, enzyme
Việc nuôi cấy vi sinh vật đòi hỏi môi trường kiểm soát chặc chẻ và vô trùng. nên biorector được sử dụng chủ yếu là thế đó.
 

Facebook

Top