What's new

Bài tập ADN

#1
Một tế bào có 2 gen dài bằng nhau. Gen 1 có A%.T%=4%, gen 2 có G%.T%=6%. Liên kết H ở gen 1 nhiều hơn gen 2 là 150. Nếu xét riêng từng gen, ở mạch 1 của gen 1 có A%.T%=0,84 và G/X=2/3. Ở mạch 1 của gen 2, tỉ lệ A: T: G: X là 1: 2: 3: 4.
a.Tính chiều dài của gen
b.tính số liên kết H
c.Tính số nu mỗi loại.
 

sanhhp

Member
Một tế bào có 2 gen dài bằng nhau. Gen 1 có A%.T%=4%, gen 2 có G%.T%=6%. Liên kết H ở gen 1 nhiều hơn gen 2 là 150. Nếu xét riêng từng gen, ở mạch 1 của gen 1 có A%.T%=0,84 và G/X=2/3. Ở mạch 1 của gen 2, tỉ lệ A: T: G: X là 1: 2: 3: 4.
a.Tính chiều dài của gen
b.tính số liên kết H
c.Tính số nu mỗi loại.
Theo bài toán ta có ngay:
Gen 1: A = T == 20% và G = X = 30%
Gen 2: A = T = 30% và G = X = 20% (hoặc ngược lại nhé nhưng trường hợp ngược lại không được rùi vì hiệu số liên kết H bằng 0 rùi nhỉ)
N' là nu gen 1, N'' là số nu gen 2
ta có:
(2 *20%N' + 3 *30%N') - (2 *30%N'' + 3 *20%N'') = 150
N' = N'' (hai gen có chiều dài bằng nhau)
ta có ngay N' = N'' = 1500
L = 1500/2*3.4 = 2550 (A0)
(bạn tính lại nhé, mình tính trực tiếp không biết có chỗ nào nhầm không. Nhưng cách làm là theo mình là như thế)
 

sanhhp

Member
Gen 1 có A%.T%=4%, gen 2 có G%.T%=6%. ?
Gen 1: A = T == 20% và G = X = 30%
Gen 2: G = X = 20% và A = T = 30%?
Gen 1 chắc bạn rõ rùi nhỉ
Gen 2 G*X = 6/100 (6%) trong khi đó G + T = 50/100 (50%) giải ra ta được hai trường hợp
 
1 gen điều khiển tồng hợp 8 pro nhận của mtr 2392 aa. Trên mạch gốc gen có 15%A, phân tử mARN đc sao mã từ gen nỳ có 180G, 360X
a) xđ l, số luợng mỗi nu trên mỗi mạch của gen
b) Nếu trong qtr tổng hợp pro nói trên có 4ptử riboxom trượt 1 lần trên mỗi ptử mARN trc đó thì gen đã sao mã mấy lần và ? rNu mtr từng laọi
c) ? số phaâ tử H20 đã giải phóng trong qtr giải mã
 

sanhhp

Member
1 gen điều khiển tồng hợp 8 pro nhận của mtr 2392 aa. Trên mạch gốc gen có 15%A, phân tử mARN đc sao mã từ gen nỳ có 180G, 360X
a) xđ l, số luợng mỗi nu trên mỗi mạch của gen
b) Nếu trong qtr tổng hợp pro nói trên có 4ptử riboxom trượt 1 lần trên mỗi ptử mARN trc đó thì gen đã sao mã mấy lần và ? rNu mtr từng laọi
c) ? số phaâ tử H20 đã giải phóng trong qtr giải mã
bài này thì chịu và mình nghĩ cũng chẳng ai có thể giải được vì giả thiết không cho biết ở đây là sinh vật nhân thực hay nhân sơ :up::twisted:
 

sanhhp

Member
1 gen điều khiển tồng hợp 8 pro nhận của mtr 2392 aa. Trên mạch gốc gen có 15%A, phân tử mARN đc sao mã từ gen nỳ có 180G, 360X
a) xđ l, số luợng mỗi nu trên mỗi mạch của gen
b) Nếu trong qtr tổng hợp pro nói trên có 4ptử riboxom trượt 1 lần trên mỗi ptử mARN trc đó thì gen đã sao mã mấy lần và ? rNu mtr từng laọi
c) ? số phaâ tử H20 đã giải phóng trong qtr giải mã
Còn nếu tính thao kiểu đơn giản không chuyên sâu ta có
Số axit amin cần cung cấp để tổng hợp 1 pro là 2392/8 = 299
số nucleotit của mARN là (299+1)3 = 900
(do bộ ba kết thúc không mã hóa axit amin)
suy ra mạch gốc có A = 15%*900 = 135
G = 360 (G mạch gốc = X của mARN); X = 180 (X mạch gốc = G mcuar mARN); T = 900 - (135 + 360 + 180) =225
Chiều dài gen L = 900*3,4 = 3060
 
Trong 1 đoạn ptu ADN , ng ta nhận thấy tổng lập phương tỷ lệ của 2 loại Nu ko bổ sung = 3,5 % số Nu của ADN và tổng số liên kết H2 của ADN=1040 ( trong đó Nu A> Nu G ) .

a) Tính chiều dài ADN
b) Số lượng mỗi loại Nu trong ADN con mà cả 2 mạch đơn đều cấu tạo bởi vật liệu di tr hoàn toàn mới khi đoạn ADN trên tự sao 3 lần liên tiếp ?

( Liệu có phải cái điều kiện A> G có vấn đề k nhỉ )
 
bài 1: 2gen có chiều dài và tỷ lệ từng loại Nu giống nhau . 2 gen đó nhân đôi 1 số đợt đòi hỏi MT cung cấp 33600 Nu ,trong đó có 6720 A . Cho biết mỗi gen có số Nu trong giới han từ 1200 -> 3000 Nu .
1. Tính tỷ lệ và số lượng từng loại Nu của mỗi gen .
2. Gen thứ nhất có mạch gốc chứa 35 % A và 15 % G . Mỗi gen con tạo ra từ gen 1 sao mã 1 lần thì số lượng từng loại riN MT cung cấp là bao nhiêu ?
3. Gen 2 có mạch gốc chứa 15% A và 35 %G .Trong quá trình sao mã của các gen con tạo ra từ gen 2 , MT đã phải cung cấp 4320 riNu loại U
a. Tính số lần sao mã của mỗi gen con tạo ra từ gen 2
b. Tính số lượng từng loại riNu MT cung cấp cho các gen con tại ra từ gen 2 sao mã .

Bài 2 : Một gen nhân đôi 1 số lần và đã lấy đi của môi trường 8400 Nu , trong đó có 1680 A . Mỗi gen con tạo ra đều sao mã 2 lần , Phân tử ARN do gen tổng hợp có 15% A và 25%G.
1. Tính chiều dài và số lượng từng loại Nu của gen .
2. Tính số lượng từng loại riNu của phân tử ADN.
3. Tính số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp cho gen sao mã
Biết gen có số lượng trong khoảng 1200 -> 1500 Nu
 

Similar threads

Facebook

Top