What's new

Đề thi hóa

00792

Moderator
ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ số 1

Caâu 1: Những loại hợp chất hữu cơ mạch hở nào ứng với công thức tổng quát CnH2nO.
A. Rượu không no đơn chức B. Anđehit no
C. Xeton D. Tất cả đều đúng
Caâu 2:Cân bằng hai phương trình phản ứng sau bằng phương pháp điện tử :
KClO3 + HCl → Cl2 + KCl + H2O ; Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là:
A. 2,3,3,1,3 B. 1,3,3,1,3
C. 2,6,3,1,3 D. 1,6,3,1,3
Caâu 3: Tỉ khối hơi của một anđehit X đối với hiđro bằng 28. Công thức cấu tạo của anđehit là:
A. CH3CHO B. CH2=CH-CHO
C. HCHO D. C2H5CHO
Caâu 4: Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với dung dịch HCl dư cho 6,72 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn, H=100%. Hai kim loại đó là:
A. Be và Mg B. Ca và Sr
C. Mg và Ca D. Sr và Ba
Caâu 5: Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là:
A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH
C. CH3-CH=CH-CH2-OH D. CH2=CH-CH2-OH .
Caâu 6: Cho phaûn öùng Na2SO3 +KMnO4 + H2O coù saûn phaåm laø:
A. Na2SO4, KOH, K2MnO4, B.SO3 MnO2, KOH
C. Na2SO4, MnO2, KOH D. Caùc chaát khaùc
Caâu 7: Moät chaát höõu cô X chöùa C, H, O chæ chöùa moät loaïi chöùc cho 2,9g X phaûn öùng vôùi dung dòch AgNO
3/NH3 dö thu ñöôïc 21,6g Ag. Vaäy X coù theå laø:
A. HCHO B. OHC – CHO
C. CH2(CHO)2 D. CH3 – CHO
Caâu 8: Pha loaõng 25ml H2SO4 96% (d=1,839g/ml) vôùi H2O thaønh 0,5lít dung dòch coù noàng ñoä mol laø:
A. 0,45 M B. 0,9 M
C. 1,2 M D. 2,5 M
Caâu 9: Khi cho 0,56 lít (ñkc) khí HCl haáp thu vaøo 50ml dung dòch AgNO3 8% (d=1,1g/ml). Noàng ñoä % HNO3 thu ñöôïc laø:
A. 6,3% B. 1,575% C. 3% D. 3,5875%
Caâu 10: Hai hydrocacbon A, B laø ñoàng ñaúng keá tieáp coù tæ khoái hôi so vôùi H2 baèng 12,65. Vaäy A, B coù theå laø:
A. CH4, C2H6 B. C2H4 , C3H6 C. C2H2 , C3H4 D. C3H4, C4H6
Caâu 11:Cho 3g hoãn hôïp goàm 3 kim loaïi ñöùng tröôùc H2 trong daõy hoaït ñoäng hoùa hoïc phaûn öùng heát vôùi H2SO4 dö, thu ñöôïc 1,008 lít H2 (ñkc). Coâ caïn dung dòch thu ñöôïc mg raén. Vaäy m coù theå baèng:
A. 7,32g B. 5,016g C. 2,98g D. Keát quaû khaùc
Caâu 12:Hoãn hôïp X goàm: C3H8, C4H10 coù tæ khoái ñoái vôùi H2 baèng 25,5. Thaønh phaàn % theo soá mol laø:
A. 20 vaø 80 B. 50 vaø 50 C. 25 vaø 75 D. Keát quaû khaùc
Caâu 13: X laø nguyeân toá nhoùm VA. Coâng thöùc hidroxit (trong ñoù X theå hieän soá oxi hoùa cao nhaát) naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng :
A. HXO3 B. H3XO3 C. H4X2O7 D. H3XO4
Caâu 14: So sánh tính axit của các chất sau đây: CH2Cl-CH2COOH (1), CH3COOH (2),
HCOOH (3), CH3-CHCl-COOH (4)
A. (3) > (2) > (1 ) > (4) B. (4) > (2) > (1 ) > (3)
C. (4) > (1) > (3). > (2) D. Kết quả khác
Caâu 15: Ñoát chaùy 1,68 lít hoãn hôïp CH4, C2H4 (ñkc) coù M =20 ; thu x gam CO2. Vaäy x baèng :
A. 6,6g B. 4,4g C. 3,3g D. Keát quaû khaùc
Caâu 16: Ñoát chaùy Chaát höõu cô A coù mCO2: mH2O = 1,833. Vaäy CTCT cuûa A laø:
A. C3H7OH B. CH3 O C2H5 C. Glyxeârin D. a,b,c ñeàu ñuùng.
Caâu 17: Ñoát chaùy ankan X coù mol X : mol O2 = 2 : 13. Khi Cracking X seõ thu ñöôïc toái ña maáy olefin ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Caâu 18: Hydrocacbon coù %H = 14,29 vaø khoâng coù ñoàng phaân seõ coù CTPT laø:
A. C2H4 B. C4H10 C. C3H6 D. a,c ñeàu ñuùng
Caâu 19:Ñoát chaùy hydrocacbon A coù mCO2: mH2O = 4,889. Vaäy CTTN cuûa A laø:
A. (CH2)n B. (C2H6)n C. (CH3)n D. (CH)n
Caâu 20: Hai chất hữu cơ X và Y đều đơn chức là đồng phận của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hỗn hợp X và Y cần 8,96 lít oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ VCO2 : Vhơi H2O = 1 : 1 (đo ở cùng điều kiện). Công thức đơn giản của X và Y là:
A. C2H4O B. C3H6O C. C4H8O D. C5H10O
Caâu 21:Khi daãn moät luoàng khí clo qua dung dòch KOH loaõng nguoäi thu ñöôïc saûn phaåm coù chöùa:
A. KClO B. KClO2 C. KClO3 D . Khoâng phaûn öùng
Caâu 22: Khi cho Cl2 vaøo dung dòch Ca(OH)2 ta thu ñöôïc clorua voâi. Vaäy coângthöcù cuûa clorua voâi laø:
A. Ca(OCl)2 B. CaOCl2 C. CaCl2 vaø Ca(OCl)2 D. b,c ñeàu ñuùng
Caâu 23: Ñoát röôïu A. Daãn heát saûm phaåm chaùy vaøo bình ñöïng ddCa(OH)2 dö; thaáy coù 3 gam keát tuûa vaø khoái löôïng bình taêng 2,04 gam. Vaäy A laø:
A. CH3OH B. C2H5 OH C. C3H7OH D. C4H9OH
Caâu 24: Hoøa tan heát 1,62g baïc baèng axit noàng ñoä 21% ( d=1,2 g/ml) ; thu ñöïoc NO.Theå tích dung dòch axitnitric toái thieåu caàn phaûn öùng laø :
A. 4ml B. 5ml C. 7,5ml D. Giaù trò khaùc
Caâu 25:Moät oxit kim loaïi: M x Oy trong ñoù M chieám 72,41% veà khoái löôïng . Khöû hoaøn toaøn oxit naøy baèng CO, thu ñöôïc 16,8 gam M. Hoaø tan hoaøn toaøn löôïng M naøy baèng HNO3 ñaëc noùng thu ñöôïc 1 muoái vaø x mol NO2.Vaäy x coù giaù trò naøo?
A. 0,45 B. 0,6 C. 0,75 D. 0,9
Caâu 26: Hỗn hợp X gồm 2 axit no: A1 và A2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,3 mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của 2 axit là:
A. CH3COOH và C2H5COOH C. HCOOH và HOOC-COOH
B. HCOOH và C2H5COOH D. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH
Caâu 27: Cho 1,152g hoãn hôïp Fe, Mg vaøo 0,1 lít dung dòch AgNO3. Khi phaûn öùng xong thu ñöôïc 5,792g hoãn hôïp 2 kim loaïi . Vaäy % Mg laø:
A. 58,34% B. 41,66% C. 72,2% D. Keát quaû khaùc
Caâu 28: Cho 24,8 gam hn hp gm 1 kim loi kiềm thổ và oxit của nó tác dụng vi dung dch HCl dư thu ñược 55,5g mui khan.Kim loaïi treân seõ laø:
A. Ca B. Sr C. Ba D. Mg
Caâu 29: Coù 3 chaát raén Ba(HCO3)2, Mg(HCO3)2, (NH4)2CO3 kí hieäu A, B, C. Laáy chaát B nung thu chaát raén B1. Cho B1 vaøo H2O thu dung dòch B2. Vaäy:
A. B laø Mg(HCO3)2 , ddB2 laø Mg(OH)2
B. B laø Ba(HCO3)2, ddB2 Ba(OH)2
C. B laø Ba(HCO3)2, ddB2 BaCO3
D. B laø Mg(HCO3)2 , ddB2 MgCO3
Caâu 30: 30g hoãn hôïp Cu, Fe taùc duïng ñuû vôùi 14lít khí Cl2 (ñkc). Vaäy %Cu theo khoái löôïng :
A. 45% B. 60% C. 53,33% D. 35,5%
Caâu 31: Đốt cháy hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng có số mol bằng nhau, ta thu được khi CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol: nCO2 : nH2O = 2 : 3. Công thức phân tử 2 rượu lần lượt là:
A. CH4O và C3H8O B. C2H6O và C3H8O
C. CH4O và C2H6O D. C2H6O và C4H10O
Caâu 32: Cho 2,8g boät Fe vaø 2,7g boät Al vaøo dung dòch coù 0,175mol Ag2SO4 . Khi phaûn öùng xong thu ñöôïc x gam hoãn hôïp 2 kim loaïi. Vaäy x laø:
A. 39,2g B. 5,6g C. 32,4g D. Keát quaû khaùc
Caâu 33: Dung dịch A gồm HCl, H2SO4 có pH = 2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 (có số C không quá 4) phải dùng 1 lít dung dịch A. CTPT 2 amin :
A. CH3NH2 và C4H9NH2 B. CH3NH2 và C2H5NH2
C. C3H7NH2 D. C4H9NH2 và CH3NH2 hoặc C2H5NH2
Caâu 34: Cho phaûn öùng : C4H6O2 + NaOHB + D; D + Z E + Ag B coù theå ñieàu cheá tröïc tieáp ñöôïc töø CH4 vaø C2H6. Vaäy B coù theå laø:
A. CH3COONa B. C2H5COONa
C. a, b ñeàu ñuùng D. a, b ñeàu sai
Caâu 35: Hai chất hữu cơ A, B đều có công thức phân tử C3H4O2. Cho 0,1 mol mỗi chất tác dụng với NaOH dư, ta lần lượt thu được các muối natri có khối lượng tương ứng là 9,4g; 6,8g. CTCT của A và B :
A. CH3COOH và HCOOCH3
B. CH2=CH - COOH và HCOO-CH=CH2
C. C2H5COOH và CH3COOCH3
D. Caùc coâng thöùc khaùc
Caâu 36:Cho 9,4g K2O vaøo 200g dung dòch KOH 5,6% thu dung dòch A x%. Vaäy x laø:
A. 8% B. 9,6% C. 10,7% D. Keát quaû khaùc
Caâu 37:Troän V1 lit dung dòch H2SO4 coù pH = 3 vôùi V2 lit dung dòch NaOH coù pH = 12 ñeå ñöôïc dung dòch coù pH = 4, thì tyû leä V1: V2 coù giaù trò naøo?
A. 9:11 B. 101:9 C. 99:101 D. Tyû leä khaùc
Caâu 38: Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một rượu X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,44 gam H2O. Công thức phân tử của X là:
A.C3H8O2 B. C3H8O3 C. C4H8O2 D. C5H10O2
Caâu 39: Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch một loãng và nguội, dung dịch hai đậm đặc đun nóng tới 100oC. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiêu ?
A. 5/6 B. 5/3 C. 8/3 D. 10/3
Caâu 40: Cho 2,4 gam một hợp chất hữu cơ X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 7,2 gam Ag. CTCT của X:
A. CH3CHO B. C2H5CHO
C. HCHO D. C3H7CHO
 

00792

Moderator
ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ số 2

[FONT=&quot] [/FONT] Caâu 1: Cho m g hoãn hôïp goàm 3 kim loaïi ñöùng tröôùc H2 trong daõy hoaït ñoäng hoùa hoïc phaûn öùng heát vôùi H2SO4 dö, thu ñöôïc 1,008 lít H2 (ñkc). Coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 7,32 g raén. Vaäy m coù theå baèng:
A. 3g B. 5,016g C. 2,98g D. Keát quaû khaùc
Caâu 2: Cho hỗn hợp Z gồm 2 rượu có công thức CxH2x+2O và CyH2yO biết: x + y - 6 và y ≠ x ≠ 1. Công thức phân tử hai rượu là:
A. C3H8O và C5H10O B. CH4O và C3H6O
C. C2H6O và C4H8O D. C4H10O và C6H12O
Caâu 3: Trong CuFeS2 coù:
A.Soá oxi hoaù cuûa Fe, Cu laàn löôït baèng +2 , +2
B. Soá oxi hoaù cuûa Fe, Cu laàn löôït baèng +3, +2
C.Soá oxi hoaù cuûa Fe, Cu laàn löôït baèng +2, +1
D.A, B,C ñeàu sai
Caâu 4[FONT=&quot]: [/FONT]Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với 120 ml dung dịch HCl 1M,ñöôïc 6,72 lít (ñkc) khí hiđro Hai kim loại đó là:
A. Be và Mg B. Ca và Sr
C. Mg và Ca D. A, B ñeàu ñuùng
[FONT=&quot]Caâu 5[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT]Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là:
A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH
C. CH3-CH=CH-CH2-OH D. CH2=CH-CH2-OH .
Caâu 6: Cho pö R + HNO3 + HCl X + NO + H2O; Vôùi R laø kim loaïi . Vaäy X laø:
A. R(NO3)n B.RCln C. R(NO3)n ; RCln D. A,B,C sai
Caâu 7: M2(CO3)n+ HNO3 ñaëc Muoái X+ NO2 + H2O+ CO2 (1). Vaäy M laø :
A. Zn B. Cu C. Fe D. Al

Caâu 8: FeS2+ A FeSO4 + H2S + S (1). Vaäy A laø :
A. H2SO4 (loaõng) B. H2SO4 (Ñaëc)
C. A, B ñeàu ñuùng D. A, B ñeàu sai
Caâu 9:Ñeå nhaän bieát NaHCO3 vaø NH4HSO4 ta coù theå duøng:
A. ddHCl B. ddBa(OH)2 C. ddNaOH D. A, B, C ñeàu ñöôïc
Caâu 10: Cho hhA; Ag, Cu Fe phaûn öùng heát vôùi HNO3; thu ñöôc hhG:NO, NO2; thaáy löôïng nöôùc taêng 7,2 gam. Soá mol HNO3 tham gia pöù baèng:
A. 0,35 mol B. 0,25 mol C. 0,2 mol D. Giaù trò khaùc
Caâu 11:Keát luaäân naøo ñuùng?
A. ddNaAlO2 coù tính bazô.
B. Al(OH)3,Zn(OH)2 laø caùc bazô löôõng tính.
C. Trong hôïp chaát O luoân coù soá oxi hoaù baèng -2
D. Phenol coù khaû naêng laøm quyø tím hoaù ñoû.
Câu 12:Cho phaûn öùng CnH2n + KMnO4 + H2O MnO2 + KOH + X. Vaäy X:
A . Phaûn öùng ñöôïc vôùi Cu(OH)2 B. Glicol
C. Ñieàu cheá ñöôïc axit axeâtic D. Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 13: Coù các phản ứng:(1) Fe3O4 + HNO3 →; (2) FeO + HNO3 → (3) Fe2O3 + NO3→ ; (4) HCl + NaAlO2 + H2O → (5) HCl + Mg → ; (6) Kim loaïi R + HNO3 → Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử:
A. 1,2,4,5,6 B. 2,6,3 C. 1,4,5,6 D. 1,2,5,6

Caâu 14: Coù caùc chaát: Cu (1); HCl (2); ddKNO3 (3); ddFeSO4 (4); ddFe2(SO4 )3 (5); O2 (6) Töø caùc chaát treân coù theå taïo nhieàu nhaát ñöôïc:
A. 2 pöùng B.3 pöùng C. 4 pöùng D. 5 pöùng
Caâu 15: Cho boät Al vaøo dung dòch hoãn hôïp:NaNO3 ; NaNO2; NaOH seõ coù soá phaûn öùng nhieàu nhaát baèng:
A.1 B. 2 C. 3 D. Giaù trò khaùc
Caâu 16: Cho biết quá trình nào dưới đây là sự oxi hoaù ?
A. MnO42- Mn2+
B. SO42- SO2
C. C6H5-NO2 C6H5-NH2
D. A, B, C ñeàu sai
Caâu 17: Đốt cháy a mol một este no thu được x mol CO2 và y mol H2O. Biết x - y = a. Công thức chung của este:
A. CnH2n-2O2 B. CnH2n-4O6
C. CnH2n-2O4 D. CnH2nO2
Caâu 18: M taùc dng vi HNO3 :
… M +… HNO3 …M(NO3)2 +2x N2 +3x NO + …H2O
1.Tyû khoái hôi cuûa hh G: (N2; NO) so vôùi Hydro seõ baèng:
A. 16,75 B. 14,6 C. 17 D. Giaù trò khaùc
2. Heä soá caân baèng laàn löôït laø:
A. 17, 66, 17, 4, 3, 33 B. 17, 66, 17, 2, 3, 33
C. 29, 64, 29, 1,3 , 32 D. 29, 72, 29, 4, 6, 36
Caâu 19: Một anđêhit đơn no có %O=36,36 về khối lượng. Tên gọi của anđêhit này là:
A. Propanal B. 2-metyl propanal
C. Etanal D. Butanal
Caâu 20: Dung dòch A:0,1mol M2+ ; 0,2 mol Al3+; 0,3 molSO42- vaø coøn laïi laø Cl-. Khi coâ caïn ddA thu _ñöôïc 47,7 gam raén. Vaäy M seõ laø:
A. Mg B. Fe C. Cu D. Kim loaïi khaùc
Caâu 21: R-NO2 +Fe +H2OFe3O4 +R-NH2 Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là:
A. 4,9,4,3,4 B. 4,8,4,3,4 C. 2,4,2,3,4 D. 2,3,2,3,4
Caâu 22:Cho pöù X+ + H+ M2+ + NO +H2O. 3NO
Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là:
A. 3,4,8,3,4,4 B. 3,2,8,3,2,4 C. 3,6,8,3,6,4 D. 3,8,8,3,8,4
Caâu 23: Moät chaát höõu cô A chöùa C,H,O coù % O = 37,21. A coù theå laø:
A. CH3OH B. C3H8O C. C4H9OH D. C3H8O3
Caâu 24: Những loại hợp chất hữu cơ mạch hở nào ứng với công thức tổng quát CnH2nO. A. Rượu không no đơn chức B. Anđehit no
C. Xeton D. Tất cả đều đúng
Caâu 25:(CnH2n – 1COO) 3CmH2m – 1 laø CTTQ cuûa Este sinh bôûi :
A. Röôïu no, 3 chöùc vaø axit ñôn chöùc chöa no coù1 lkC=C
B. Röôïu chöa no coù 1 lkC=C, 3 chöc Vaø axit 3 chöùc
C. Röôïu 3 chöc, coù 2 lkπ vaø axit ñôn chöùc coù1 lkC=C
D. A,B, C ñeàu sai.
Caâu 26: CTTQ cuûa Este sinh bôûi axit ñôn no vaø ñoàng ñaúng benzen laø:
A.CnH2n - 6O2 B.CnH2n – 8O2
C.CnH2n - 4 O2 D. CnH2n -2O2.
Caâu 27: (A) laø este ñôn chöùc, maïch C hôû vaø coù :9COmm=. Coù taát caû bao nhieâu CTCT cuûa (A)coù theå coù
A.3 B. 4 C. 5 D. 6
Caâu 28: Cho NO2 pöù vôùi NaOH dö, thu ñöôïc ddA. Cho Al vaøo ddA; thu ñöôc hh goàm 2 khí . Vaäy 2 khí laø:
A. H2,NO2 B. NH3, CO2 C. NO,NO2 D. A,B ñeàu ñuùng
Caâu 29: Este A coù% O = 44,44. Vaäy A coù CTPT laø:
A.C6H4O4 B . C6H8O4 C.C6H!2O4 D.C6H!4O4
Caâu 30:Hoøa tan heát hhA:0,1 mol Zn; 0,2 mol Ag; 0,3 mol Fe trong ddHNO3; thu ñöôïc dung dòch B khoâng chöùa NH4NO3 vaø hoãn hôïp G goàm: 0,01 mol N2O vaø 0,03 mol NO. Vaäy soá mol HNO3 caàn pöù coù theå baèng:
A. 1,35 mol B. 1,3 mol C. 1,25 mol D. 1,15 mol
Caâu 31: A chöùa C,H,O coù % O = 53,33. Khi A pöù voù Na vaø vôùi NaHCO3 coù tyû leä molA: mol H2 = 1:1 vaø molA: mol CO2 = 1:1 . Vaäy CTPT
cuûa A laø:
A. C2H4O2 B. C3H6O3 C. C4H8O3 D. C5H10O4
Caâu 32: Cho 1,8 gam moät axit (A) ñôn chöùc pöù heát vôùi NaHCO3. Daãn heát khí thu ñöôïc vaøo bình ddKOH dö; thaáy khoái löôïng chaát tan trong bình taêng 0,78 gam. Vaäy (A ) coù CTCT:
A.C2H5 COOH B.C3H7COOH
C.CH3COOH D. Coâng thöùc khaùc
Caâu 33: Ñoát röôïu A. Daãn heát saûm phaåm chaùy vaøo bình ñöïng ddCa(OH)2 dö; thaáy coù 3 gam keát tuûa vaø khoái löôïng bình taêng 2,04 gam. Vaäy A laø
A. CH4O B. C2H6 O C. C3H8O D. C4H10O
Caâu 34: Ba chất hữu cơ X, Y, Z cùng chứa C, H, O. Khi đốt cháy mỗi chất lượng oxi cần dùng bằng 9 lần lượt oxi có trong mỗi chất tính theo số mol và thu được CO2, H2O có tỉ lệ kết lượng tương ứng bằng 11: 6. Ở thể hơi mỗi chất đều nặng hơn không khí d lần (cùng nhiệt độ, áp suất). Công thức đơn giản nhất của X, Y, Z là:
A. (C2H6O)n B. (C4H10O)n C. (C3H8O)n D. Kết quả khác
Caâu 35: Cho 4 cặp oxi hóa khử sau: Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Cu2+/Cu; 2H+/H2 Thứ tự tính oxi hóa tăng dần của các cặp trên:
A. Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+
B. Fe3+/Fe2+ < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe2+/Fe
C. Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+
D. Fe2+/Fe < Cu2+/Cu < 2H+/H2 < Fe3+/Fe2+
Caâu 36: Hỗn hợp X gồm 2 axit no: A1 và A2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa a mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của 2 axit là:
A. CH3COOH và C2H5COOH
B. HCOOH và HOOC-COOH
C. HCOOH và C2H5COOH
D. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH
Caâu 37: Một ankanol X có 60% cacbon theo khối lượng trong phân tử. Nếu cho 18 gam X tác dụng hết với Na thì thể tích khí H2 thoát ra (ở điều kiện chuẩn) là:
A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,46 lít
Caâu 38: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Cl2 → A → B → C → A → Cl2.
Trong đó A, B, C là chất rắn và đều chứa nguyên tố clo. Các chất A, B, C là:
A. NaCl; NaOH và Na2CO3
B. KCl; KOH và K2CO3
C. CaCl2; Ca(OH)2 và CaCO3
D. Cả 3 câu A, B và C đều đúng
Caâu 39: Coù ddA: HF 0,1M vaø NaF 0,1 M;
Bieât: pH cuûa ddA seõ coù baèng: 46,8.10;log6,80,83=Ka
A. 2,17 B. 3,17 C. 3,3 D. 4,2
Caâu 40: Coù ddA:3NH 0,1 M vaø 4NHCl 0,2M
1. Vôùi haèng soá ñieän ly cuûa : 4NH+455.10NHK+=. pH seõ coù giaù trò naøo?
A. 4 B. 5 C. 9 D. 10
2. Vôùi haèng soá ñieän ly cuûa : 3NH391/5.10NHK=. pH seõ baèng:
A. 12 B. 11 C. 10 D. 9
Caâu 41:Đun nóng 11,5g rượu etylic xúc tác H2SO4 đặc ở 140oC thu được a gam chất hữu cơ. Khi hiệu xuất 75% a baèng :
A.9,2500g B. 13,8750g C. 6,9375g D. 18,5000g
Caâu 42: X chöùa C, H, O coù MX = 60 ñvC. X coù soá ñoàng phaân phaûn öùng ñöôïc vôùi NaOH baèng:
A.1 B. 2 C. 3 D.4
Caâu 43: Keát luaän naøo ñuùng ?
A. RX laø daãn xuaát halogen B. RX laø este
C . a,b ñeàu ñuùng D. a,b ñeàu sai.
 

00792

Moderator
đề thi thử đại học, cao đẳng năm 2009

Mã đề thi 403
Câu 1: Biết hai ion X2+ và Y2- đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: 2s22p6. Vị trí của nguyên tố X và Y trong bảng tuần hoàn là:
A. X ở chu kì 3 nhóm IIA, Y ở chu kì 2 nhóm VIA.
B. X ở chu kì 2 nhóm VIA, Y ở chu kì 3 nhóm IIA.
C. X ở chu kì 2 nhóm IIIA, Y ở chu kì 6 nhóm IIA.
D. X ở chu kì 3 nhóm IIB, Y ở chu kì 2 nhóm VIB.
Câu 2: Điện phân dung dịch Na2SO4 trong 1 giờ 20 phút 25 giây bằng dòng điện một chiều với cường độ 5 ampe thì thu được 1,6 gam oxi ở anot. Hiệu xuất của quá trình điện phân là:
A. 40%
B. 60%
C. 90%
D. 80%
Câu 3: Cho cặp kim loại Zn và Fe, Cu và Al tiếp xúc với nhau và cùng nhúng trong dung dịch chất điện li mạnh khi đó hai kim loại bị ăn mòn điện hoá là:
A. Zn, Cu
B. Zn, Al
C. Fe, Cu
D. Fe, Al
Câu 4: Từ dung dịch K2SO4 số phương trình hoá học tối thiểu để điều chế được kali là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 5: Cho 0,1 mol FeCl3 tác dụng hết với dung dịch Na2CO3 thu được kết tủa A. Nung kết tủa A đến khối lượng không đổi thu được khối lượng chất rắn là:
A. 32
B. 16
C. 8
D. 7,2
Câu 6: Thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần để cho vào 100 ml dung dịch gồm HNO3 và HCl có pH = 1 để thu được dung dịch có pH= 2 là:
A. 150
B. 100
C. 50
D. 125
Câu 7: Có 5 ống nghiệm được đánh số từ 1 đến 5, mỗi ống nghiệm có chứa một trong các dung dịch sau:Na2SO4, Ca(CH3COO)2, Al2(SO4)3, NaOH, BaCl2. Biết khi rót dung dịch từ ống 4 vào ống 3 có kết tủa trắng, rót dung dịch từ ống 2 vào ống 1 thấy có kết tủa trắng keo sau đó kết tủa tan dần. Rót dung dịch từ ống 4 vào ống 5 thì ban đầu chưa có kết tủa sau đó có một lượng nhỏ kết tủa xuất hiện. Vậy hoá chất trong ống 1,2,3,4,5 lần lượt là:
A. Na2SO4, Ca(CH3COO)2, Al2(SO4)3, NaOH, BaCl2.
B. Al2(SO4)3, NaOH, BaCl2, Ca(CH3COO)2, Na2SO4.
C. Al2(SO4)3, NaOH, BaCl2, Na2SO4, Ca(CH3COO)2.
D. Al2(SO4)3, NaOH, Na2SO4, BaCl2, Ca(CH3COO)2.
Câu 8: Cho 4 dung dịch đựng riêng biệt: KOH, H2SO4, NaCl, BaCl2.Thuốc thử duy nhất có thể nhận biết được các dung dịch trên là:
A. Quì tím.
B. Dung dịch Na2CO3.
C. Dung dịch HCl.
D. Dung dịch HNO3.
Câu 9: Cho dung dịch các chất sau: Na2CO3(1), K2SO4(2), NH4Cl(3), Ca(CH3COO)2(4), Al2(SO4)3(5), Zn(NO3)2(6) Các dung dịch có pH<7 là:
A. 2, 3, 6.
B. 3, 6, 7.
C. 1, 2, 5.
D. 2, 6, 7.
Câu 10: Hiện tượng khi cho một mẫu Ba vào dung dịch CuSO4 là:
A. Có kết tủa màu đỏ của đồng.
B. Có sủi bọt, có kết tủa màu xanh.
C. Có sủi bọt,có kết tủa màu xanh và màu trắng.
D. Không có hiện tượng gì xảy ra.
Câu 11: Phương pháp sunfat có thể dùng để điều chế được các axit là:
A. HF, HBr.
B. HBr, HI.
C. HCl, HBr.
D. HF, HCl.
Câu 12: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố ứng với công thức RH3. Oxit của nó có chứa 25,926%R về khối lượng. Nguyên tố R là:
A. Photpho.
B. Nitơ
C. Crom.
D. Nhôm.
Câu 13: Từ tinh bột số phương trình tối thiểu để điều chế được butađien-1,3 là:
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 14: Cho isopren tác dụng với brom, iso pentan tác dụng với clo có chiếu sáng và cùng tỉ lệ 1:1 thì số đồng phân tạo ra trong mỗi trường hợp tương ứng là:
A. 3,4.
B. 2,4.
C. 3,5.
D. 2,5.
Câu 15: Trong các chất sau: tinh bột(1),xenlulozơ(2), saccarozơ(3), mantozơ(4) chất khi thuỷ phân chỉ thu được glucozơ là:
A. 1,2,3.
B. 1,2,4.
C. 2,3,4.
D. 1,3,4.
Câu 16: Cho glucozơ lên men thành Ancol etylic. Dẫn toàn bộ khí CO2 sinh ra qua nước vôi trong dư thu được 100 gam kết tủa. Khối lượng glucozơ cần dùng và khối lượng Ancol thu được lần lượt là:(biết hiệu suất của qua trình lên men là 80%)
A. 46 gam, 180 gam.
B. 92 gam, 225gam.
C. 46 gam, 225 gam.
D. 36,8 gam, 144 gam.
Câu 17: Cho các dung dịch: Glucozơ(1), Fructozơ trong môi trường bazơ (2), Saccarozơ(3), mantozơ(4). Dung dich chất nào có phản ứng tráng gương:
A. 1,2,3,4.
B. 1,4.
C. 1,2,4.
D. 1,3,4.
Câu 18: Công thức tổng quát của amin no là:
A. CnH2n+1N.
B. CnH2n+2N.
C. CnH2n+3N.
D. CnH2nN.
Câu 19: Cho dung dịch mỗi hợp chất sau: H2N-CH2-COOH(1), H2N-CH2-COONa(2), Cl-NH3+-CH2-COOH(3), H2N-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH(4), HOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH(5). Hiện tượng khi cho quì tím vào năm dung dịch trên là:
A. 1,4,5 không đổi màu, 2 chuyển thành màu xanh, 3 chuyển thành màu đỏ
B. 1 không đổi màu, 2,4 chuyển thành màu xanh, 3,5 chuyển thành màu đỏ
C. 1,2,3 không đổi màu, 4 chuyển thành màu xanh, 5 chuyển thành màu đỏ
D. 1,3,5 chuyển thành màu đỏ, 2,4 chuyển thành màu xanh
Câu 20: Cho các chất sau: C6H5NH2(1), CH3NH2(2), C2H5NH2(3), (C6H5)2NH(4), (C2H5)2NH(4), NH3(6). Các chất được xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là:
A. 4,1,6,2,3,5.
B. 4,1,2,3,5,6.
C. 4,1,6,3,2,5.
D. 4,1,6,3,5,2.
Câu 21: Người ta cho thêm chất độn amiăng vào chất dẻo nhằm mục đích :
A. Làm tăng tính dẫn điện.
B. Làm tăng tính dẻo.
C. Làm tăng tính dẫn nhiệt.
D. Làm tăng tính chịu nhiệt.
Câu 22: Thuỷ tinh hữu cơ được điều chế từ monome tương ứng là:
A. Etyl metacrylat.
B. Metyl metacrylat.
C. Metyl acrylat.
D. Etyl acrylat.
Câu 23: Trong số các dẫn xuất của benzen có cùng công thức phân tử C7H8O. Số đồng phân vừa tác dụng được với Na vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là:
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 24: Để đốt cháy hoàn toàn một mol Ancol no X cần dùng hết 3,5 mol oxi. X là:
A. Etilenglicol.
B. Glixerol.
C. Ancol amylic.
D. Ancol etylic.
Câu 25: Cho bốn hợp chất thơm: C6H5OH(1), C6H6(2), C6H5CH3(3), C6H5NH2(4). Các chất được xếp theo thứ tự tăng dần khả năng tham gia phản ứng thế là:
A. 4,2,1,3.
B. 4,2,3,1.
C. 2,4,1,3.
D. 2,4,3,1.
Câu 26: Cho các dung dịch sau: CH3COOH(1), HCOOH(2), CH2=CHCOOH(3), CH3CHO(4), C2H5OH(5). Thuốc thử dùng để nhận biết các chất là:
A. Br2, dung dịch AgNO3/NH3, Na.
B. Cu(OH)2, Br2, dung dịch KMnO4.
C. Quì tím, Br2, dung dịch AgNO3/NH3.
D. Na, dung dịch KMnO4, dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 27: A có công thức phân tử C4H8O2. Số đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH là:
A. 2.
B. 4.
C. 6.
D. 8.
Câu 28: Cho hợp chất hữu cơ X gồm C, H, O và có một loại nhóm chức duy nhất. Biết 5,8 gam X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 43,2 gam Ag. Mặt khác 0,1 mol X sau khi hiđro hoá hoàn toàn phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức phân tử của X là:
A. CH2(CHO)2.
B. (CHO)2.
C. HCHO.
D. C2H5CHO.
Câu 29: Sản phẩm của phản ứng khi cho CH2(Cl)COOC6H5 tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng là:
A. CH2(Cl)COONa, C6H5OH.
B. CH2(OH)COONa, C6H5OH, NaCl, H2O.
C. CH2(OH)COONa, C6H5ONa, NaCl.
D. CH2(OH)COONa, C6H5ONa, NaCl, H2O.
Câu 30: Một chất béo có công thức: CH2(OCOC17H33)-CH(OCOC15H31)-CH2(OCOC17H29). Số mol H2 cần để hiđro hoá hoàn toàn 1 mol chất béo là:
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 31: Để nhận biết các dung dịch không màu đựng riêng biệt: Na2SO4, Na2CO3, HCl, BaCl2 người ta:
A. Không cần dùng thuốc thử.
B. Dùng một thuốc thử.
C. Dùng hai thuốc thử.
D. Dùng ba thuốc thử.
Câu 32: Oxi hoá hoàn toàn 21.84 gam bột sắt thu được 30,48 gam hỗn hợp A gồm các oxit sắt. Chia hỗn hợp A thành hai phần bằng nhau.Thể tích hiđro cần để khử hoàn toàn các oxit sắt trong một phần là:
A. 4,032 lít.
B. 6,048lít.
C. 12,096 lít.
D. 9,072 lít.
Câu 33: Oxi hoá hoàn toàn 10,92 gam bột sắt thu được 15,24 gam hỗn hợp gồm các oxit sắt. Hoà tan hỗn hợp này bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được khí NO duy nhất. Thể tích NO thu được là:
A. 0,224lit.
B. 0,336 lit.
C. 0,672 lit.
D. 0,448 lit.
Câu 34: Xét các phản ứng:
CH3COOH + CaCO3 [FONT=&quot]"[/FONT](1) CH3COOH + NaCl [FONT=&quot]"[/FONT](2)
C17H35COONa + H2SO4 [FONT=&quot]"[/FONT](3) C17H35COONa + Ca(HCO3)2 [FONT=&quot]"[/FONT](4)
Phản ứng không xảy ra là:
A. 2,3.
B. 2,4.
C. 4.
D. 2.
Câu 35: Khi hàn và mạ thiếc người ta thường cho lên mối hàn chất:
A. NaNO3.
B.(NH4)2SO4.
C. NH4NO3.
D. NH4Cl.
Câu 36: Khối lượng muối NaHCO3 thu được khi cho 3,36 lit khí cacbonic tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M là:
A. 12,6 gam.
B. 21 gam.
C. 8,4 gam.
D. 6,3 gam.
Câu 37: Hợp chất nào sau đây không chứa nhóm hiđroxyl.
A. Axit cacboxylic.
B. Este.
C. Ancol.
D. Aminoaxit.
Câu 38: Chia m gam hỗn hợp hai Ancol là đồng đẳng của Ancol metylic thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một thu được 2,24 lit khí CO2(đktc). Tách nước hoàn toàn ở phần hai thu được hai anken . Khối lượng nước thu được khi đốt cháy hai anken này là:
A. 0,9 gam.
B. 1,8 gam.
C. 2,7 gam.
D. 3,6 gam.
Câu 39: Trong các axit hữu cơ sau, axit mạnh nhất là:
A. HCOOH.
B. CH3COOH.
C. CH2=CH-COOH.
D. CH3-CH2-COOH.
Câu 40: Ancol ứng với công thức phân tử C4H9OH có số đồng phân là:
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 41: A là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C5H11O2N. Đun A với dung dịch NaOH thu được một hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ B. Cho hơi B qua CuO nung nóng thu được chất hữu cơ D có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo đúng của A là:
A. NH2 - CH2 -COO CH(CH3)2
B. H2N- CH2-CH2- COOC2H5
C. NH2-CH2 COOCH2-CH2- CH3
D. CH2 = CH-COONH3-C2H5
Câu 42: Cho cân bằng hoá học: CH3COOH + HOC2H5 [FONT=&quot]D[/FONT] CH3COOC2H5 + H2O
Biết chất xúc tác là H2SO4 đặc và hiệu ứng nhiệt của phản ứng thực tế coi như bằng không. Các yếu tổ ảnh hưởng đến cân bằng của phản ứng este hoá là:
A. Nhiệt độ, chất xúc tác.
B. Chất xúc tác, nồng độ các chất phản ứng.
C. Áp suất, nồng độ các chất phản ứng.
D. Nồng độ các chất phản ứng.
Câu 43: Cho 27 gam một ankyl amin A cho tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 21,4 gam kết tủa. Công thức phân tử của A là:
A. CH3NH2.
B. C2H5NH2.
C. C3H7NH2.
D. (CH3)2NH.
Câu 44: Cấu hình electron của nguyên tử 26Fe là:
A. 1s22s22p63s23p63d8
B. 1s22s22p63s23p63d64s2
C. 1s22s22p63s23p64s23d6
D. 1s22s22p63s23p64s24p6
Câu 45: Sản phẩm được hình thành ở anot và catot trong quá trình điện phân dung dịch AlCl3 lần lượt là:
A. Cl2, H2.
B. Cl2, Al.
C. Cl2, O2.
D. H2, Cl2.
Câu 46: Cho các dung dịch muối sau: (NH4)2SO4, NH4Cl, AlCl3, MgCl2, FeCl2, FeCl3. Nếu chỉ dùng kim loại Ba thì số dung dịch nhận biết được là:
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D.6.
Câu 47: Từ dung dịch Al2(SO4)3 số phương trình hoá học tối thiểu dùng để điều chế kim loại nhôm là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 48: B là hiđrocacbon mạch hở có công thức phân tử C6H12 Biết rằng khi B cộng hợp với HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất. Số đồng phân có thể có của B là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 49: Một hỗn hợp A gồm 0,12 mol C2H2 và 0,18 mol H2. Cho A qua Ni nung nóng , phản ứng không hoàn toàn thu được khí B. Cho B qua bình đựng dung dịch nước brom dư thấy thoát ra hỗn hợp khí X và khối lượng bình brom tăng m gam. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 0,12 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá tri của m là:
A. 3,28 gam.
B.3,48 gam.
C. 5,28 gam.
D. 1,64 gam.
Câu 50: Khi thuỷ phân hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C8H14O2 thu được chất B( C6H12O) và C (C2H4O2). B là hợp chất hữu cơ mạch hở không phân nhánh, B có thể tác dụng với dung dịch KMnO4 loãng nguội sinh ra hexan-1,2,3-triol. Công thức cấu tạo của A là:
A. CH3COOCH=CH-CH2-CH2-CH2-CH3.
B. CH3COOCH2-CH=CH-CH2-CH2-CH3.
C. CH3COOCH2-CH2-CH=CH-CH2-CH3.
D. CH3COOCH2-CH2-CH2-CH=CH-CH3.

 
CÁi gì học sâu thì thành chuyên. Tớ không muốn kiến thức bị loãng và loạn hết cả lên. Các bài hóa thì các trang khác có nhiều lắm. hocmai.com; dethi.violet.com..... Có ai OK ko? Nếu không thì....:twisted:
 

Facebook

Top