What's new

HSG sinh học về sự thẩm thấu

noway

Member
1668398402325.png

Cho em hỏi là "chất tan không tác động nhiều đến nồng độ nước" nghĩa là sao ? chất tan ưu nước làm cho các phân tử nước dính vào thì sẽ ảnh hưởng tới nồng độ chứ
 

Facebook

Top