What's new

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

SinhLover

Member
Giải thích thế nào là cấu trúc khảm động và cho biết yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến tính động của màng
 

Facebook

Top