What's new

Tế bào Vận chuyển các chất qua màng

Một số loài cây có thể sống ở vùng biển mặn. Loài cây đó phải có cách gì để hút nước và muối khoáng vào trong tế bào?
 

Facebook

Top