What's new

Câu hỏi về phần cơ sở vật chất và cơ chế di truyền _ phần đột biến gen

Trang20102001

New member
Có ý kiến cho rằng có những đột biến làm cho 1 gen nào đó không bao giờ được phiên mã.
Điều đó có đưnhs không? Giải thích?
 

Facebook

Top