What's new

Là một câu hỏi phần vi sinh ạ^^

Một loài vi khuẩn hình cầu có khối lượng khoảng 5.10-13 gam. Khi nuôi cấy 5.10-11 gam vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy sau 4 giờ đạt tới khối lượng là 2,56.10-8 gam. Xác định thời gian thế hệ (g của loài vi khuẩn này
 

Facebook

Top