What's new

Em đang làm luận văn về tin sinh mà không hiểu Small interfering RNA với Short Interfering RNA

Dean

New member
Theo những gì mình còn nhớ thì small hay micro chỉ nói về kích thước thôi còn iterfering RNA còn gọi là RNAi, RNA này có vai trò làm bất hoạt gen
 

Facebook

Top