What's new

thảo luận

Trả lời:
- Ứng động sinh trường là kiểu ứng động, trong đó các tế bào hai phía đối diện nhau ở cơ quan (lá, cánh hoa,...) có tốc độ sinh trường khác nhau do tác động cùa các kích thích không định hướng cùa tác nhân ngoại cảnh.
— Ứng động không sinh trường là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên cùa các tế bào của cây.
 

Facebook

Top