Những câu sinh hay

lez504236

Junior Member
Câu 1: Ở gà tính trạng màu lông do tương tác át chế của hai cặp gen trên NST thường. Trong đó A-B-=A-bb=aabb : lông trắng, aa-BB: lông nâu. Đem lai 2 cá thể bố mẹ chưa biết kiểu gen thu được hai loại KH tỉ lệ 3:1. Số phép lai phù hợp với kết quả trên là:
A.6 B.8 C.10 D.12
Đáp án B
Câu 2: Có 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo giao tử. Nếu 5 tế bào này giảm phân tạo 8 loại giao tử thì tỉ lệ các loại giao tử là
A 1:1:1:1:1:1:1:1
B. 2:2:1:1;1:1:1:1
C. 3:3:1:1:1:1:1:1
D. 2:2:2:2:1:1:1:1
Đáp án B
Câu 3 Bộ NST của một loài 2n=4 kí hiệu AaBb (A,B là NST của bố a,b là NST của mẹ). Có 300 tế bào sinh tinh GP bình thường tạo giao tử trong đó có 40% tế bào sinh tinh xảy ra TĐC 1 điểm ở cặp Bb, còn cặp Aa thì không bắt chéo . Các tb còn lại đều có bắt chéo tại 1 điểm cả 2 cặp Aa và Bb. Số tb tinh trùng chứa hoàn toàn NST của bố không mang gen T ĐC của mẹ là
A.75 B.105 C.120 D.210
Câu 4: một quần thể có A bị ĐB thành a . B bị ĐB thành b, D bị ĐB thành d. Các gen nằm trên các NST tương đồng khác nhau. Số loại KG có thể được tạo ra tối đa của các thể ĐB là
A.19 B.1 C.9 D.27
Câu 5: Khi cho giao phấn giữa những cây cao ngọt vs cây thấp chua thu được F1 có 4 loại KH: 231 cao ngọt:265 cao chua:428 thấp ngọt: 397 thấp chua. KG của bố mẹ
A. Aa BD/bd*Aa bd/bd
B. Aa Bd/bD*Aa bd/bd
C. AA BD/bd*Aa bd/bd
D. Aa Bd/bD* aa bd/bd
Câu 6:Ở một loài động vật, quan sát quá trình giảm phân tại vùng chín ở một các thể của loài có kiểu gen Aa Bb Cc X(Ed) X(dE) người ta thấy 1/3 số tb sinh giao tử có hoán vị gen tọa ra các loại giao tử mới. Theo lý thuyết, cá thể này cần tối thiểu bao nhiêu tbsd chín tham gia GP đẻ thu được số loại giao tử tối đa?
A.12 hoặc 1 B.16 hoặc 12 C. 12 hoặc 16 D. 12 hoặc 32
Ai giúp mình với!! :please:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,653
Messages
71,558
Members
56,298
Latest member
elainewynn
Back
Top