Đề thi học sinh giỏi lớp 9

a) Số Nu 1 mạch gen là
gif.latex
. Mạch 1 A1=
gif.latex
; T1=120.2=240; G1=120.3=360; X1=120.4=480=>A2=240; T2=120; G2=480; X2=360.
b) Số Nu 1 mạch gen là
gif.latex
. Mạch 2 A2=
gif.latex
; T2=576.0,5=288; G2=576.1/3=192; X2=576.0,25=144=> A1=288; T2=576; G2=144; X2=192
c) Gen1 H=2A+3G=2(A2+A1)+3(G2+G1)=2(120+240)+3(480+360)=3240
Gen2 H=2736
=> Gen1 có nhìu lk H2 hơn và hơn 3240-2736=504.
Em xem lại xem có đúng ko nhé, lâu lắm anh ko làm dạng này nên ko nhớ công thức cho lắm.:cool:
 
Mọi người giúp mình với.có một bài khó quá mình không giải được. Đề bài thế này:
Bộ NST ở ruồi giấm là 2n=8
a}Tìm số loại giao tử chứa 2 NST có nguồn gốc từ bên ruồi giấm ông.
b}Tìm số loại trứng chứa 3 NST từ bên ruồi giấm bà.
c}Số kiểu hợp tử hình thành ở ruồi giấm con chứa 2 NST từ bên ruồi giấm ông, 3 NST từ bên ruồi giấm bà.
cảm ơn !(y)
theo m bài tập trên giải ntnày:
Gọi n là số cặo NST có cấu trúc khác nhau
Giả sử theo đề bài thì 2n=8 có 4 căp nst có cấu trúc khác nhau (n=4) thì
+số loại giao tử chứa 2nst có nguồn gốc từ bên ruồi giấm nội là :
4!/2!x(4-2)!=6
+số trứng chứa 3 nst từ bên bà là:
[4!/3!x(4-3)! ] x 2^4=64
+số kiểu tổ hợp ....2nst của ông va 3nst của là:
[4!/2!x(4-2)! ] x[4!/3!x(4-3)! ]=24
theo mình là vậy ko bik có chuẩn ko mọi ng xem lại giùm nha!:)
 
xin chào, mình là thành viên mới,minh hơi bất ngờ là chương trình sinh 9 mà đã làm bài tập di truyền khó như bài tập của bạn giacmo_tuoihoctro, vì công thức tính bài này theo mình biết là có phép giai thừa mà phép giai thừa thì phải lớp 11 mới học ( hình như thế). Mình đồng ý với đáp án a và c của bạn fall_river_9x, nhưng đáp án câu b thì mình không hiểu, tại sao bạn lại nhân số loại giao tử chứa 3NST có nguồn gốc từ ruồi giấm bà với 2^4??? Theo mình, đáp án câu b là [4!/3!.(4-3)!]=4, mình nghĩ thế, mọi người góp ý nha!!!
 
nguyên phân-giảm phân

câu2:trong vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục ở tinh hoàn 1 thỏ đực 2n=44 có 10TBSD sơ khai nguyên phân liên tiếp 1 số đợt bằng nhau.các TB con tạo ra đều chuyển sang vùng chín và trở thành TB sinh tinh.các TB sinh tinh tiếp tục nhận ở môi trường nguyên liệu tương đương 3250NST.xác định số lần nguyên phân của mỗi TB sơ khai đực.
tất cả tinh trùng tạo ra đều tham gia quá trình thụ tinh biết H=50% của trứng là 50%.tính số hợp tử tạo thành
Nếu các trứng tạo ra đều phát sinh 1TBSD sơ khai cái.xác định số lần nguyên phân của TBSD sơ khai cái.tìm số NSt môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình tạo trứng từ TBSD sơ khai cái nói trên
 
nguyên phân-giảm phân

câu2:trong vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục ở tinh hoàn 1 thỏ đực 2n=44 có 10tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 1 số đợt bằng nhau.các tế bào con tạo ra đều chuyển sang vùng chín và trở thành tế bào sinh tinh.các tế bào sinh tinh tiếp tục nhận ở môi trường nguyên liệu tương đương 3250NST.xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào sơ khai đực.
tất cả tinh trùng tạo ra đều tham gia quá trình thụ tinh biết hiệu suất=50% của trứng là 50%.tính số hợp tử tạo thành
Nếu các trứng tạo ra đều phát sinh 1tế bào sinh dục sơ khai cái.xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai cái.tìm số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình tạo trứng từ tế bào sinh dục sơ khai cái nói trên

các bạn giúp mình nha.cảm ơn
 
mấy bài này dễ quá bác ơi. bọn cháu mới làm đề cấp thị đã khó hơn thế này nhiều rộ. bác còn đề nào khách ko post lên nữa đi ạ.
 
Đề thi tuyển!

[FONT=&quot]Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o[/FONT]​
[FONT=&quot]Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m hµ néi[/FONT]
[FONT=&quot]------------------------------------[/FONT]
[FONT=&quot]Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam[/FONT]​
[FONT=&quot]§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc[/FONT]
[FONT=&quot]----------------------------------[/FONT]
[FONT=&quot]®Ò chÝnh thøc[/FONT]
[FONT=&quot]®Ò thi tuyÓn sinh[/FONT]
[FONT=&quot]vµo tr­êng trung häc phæ th«ng chuyªn n¨m 2010[/FONT]
[FONT=&quot]M«n thi: [/FONT][FONT=&quot]Sinh häc[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](dïng riªng cho thÝ sinh thi vµo líp chuyªn Sinh)[/FONT]
[FONT=&quot]Thêi gian lµm bµi:150 phót[/FONT]
[FONT=&quot]C©u 1:[/FONT]
[FONT=&quot]1. V× sao nãi khÝ cacbon «xit (CO) lµm gi¶m hiÖu qu¶ h« hÊp?[/FONT]
[FONT=&quot]2. VÏ s¬ ®å trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ víi m«i tr­êng.[/FONT]
[FONT=&quot]3. C¨n cø vµo ®©u, ng­êi ta kh¼ng ®Þnh r»ng ruét non lµ c¬ quan chñ yÕu cña hÖ tiªu ho¸ ®¶m nh©n vai trß hÊp thô c¸c chÊt dinh d­ìng?[/FONT]
[FONT=&quot]C©u 2:[/FONT]
[FONT=&quot]1. ThÕ nµo lµ tr¹ng th¸i c©n b»ng sinh häc cña quÇn x·? C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ thiªn nhiªn cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi tr¹ng th¸i c©n b»ng quÇn x·?[/FONT]
[FONT=&quot]2. Nªu ®Æc ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a nhãm c©y ­a Èm sèng n¬i thiÕu ¸nh s¸ng vµ nhãm c©y chÞu h¹n?[/FONT]
[FONT=&quot]3. §Þa y lµ vÝ dô minh ho¹ cho mèi quan hÖ hç trî hay ®èi ®Þch? V× sao?[/FONT]
[FONT=&quot]C©u 3:[/FONT]
[FONT=&quot]1. Trong qu¸ tr×nh gi¶m ph©n b×nh th­êng, khi kÕt thóc gi¶m ph©n I t¹o thµnh hai tÕ bµo con. Bé nhiÔm s¾c thÓ (NST) ë hai tÕ bµo con ®ã cã ®Æc ®iÓm g×?[/FONT]
[FONT=&quot]2. Nªu c¬ chÕ (b»ng s¬ ®å) h×nh thµnh thÓ dÞ béi cã sè l­îng NST cña bé NST lµ ( 2n+1 ) vµ ( 2n-1 ) tõ thÓ l­ìng béi 2n.[/FONT]
[FONT=&quot]3. Sù biÓu hiÖn ra kiÓu h×nh cña mét kiÓu gen phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? Trong c¸c yÕu tè ®ã, yÕu tè nµo ®­îc xem nh­ kh«ng biÕn ®æi?[/FONT]
[FONT=&quot]C©u 4: [/FONT]
[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]ë[/FONT][FONT=&quot] ng­êi, gen A quy ®Þnh tÝnh tr¹ng m¾t ®en lµ tréi hoµn toµn so víi gen a quy ®Þnh tÝnh tr¹ng m¾t xanh, gen B quy ®Þnh tÝnh tr¹ng tãc xo¨n lµ tréi hoµn toµn so víi gen b quy ®Þnh tÝnh tr¹ng tãc th¼ng. C¸c gen nµy ph©n ly ®éc lËp víi nhau.[/FONT]
[FONT=&quot]Mét cÆp vî chång (ký hiÖu lµ P) ®Òu m¾t ®en tãc xo¨n. Hä sinh mét ng­êi con trai m¾t xanh, tãc th¼ng.[/FONT]
[FONT=&quot]a. X¸c ®Þnh kiÓu gen cña P.[/FONT]
[FONT=&quot]b. TØ lÖ sinh con thø hai gièng P vÒ c¶ hai tÝnh tr¹ng trªn lµ bao nhiªu?[/FONT]
[FONT=&quot]c. TÝnh tØ lÖ kiÓu gen cã hai gen tréi ë F­1?[/FONT]
[FONT=&quot]2. Nªu nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau gi÷a NST giíi tÝnh vµ NST th­êng.[/FONT]
[FONT=&quot]3. V× sao LuËt H«n nhan vµ gia ®×nh cña n­íc ta quy ®Þnh nh÷ng ng­êi cã quan hÖ huyÕt thèng trong vßng 4 ®êi kh«ng ®­îc kÕt h«n víi nhau?[/FONT]
[FONT=&quot]C©u 5:[/FONT]
[FONT=&quot]1. ë ®Ëu Hµ Lan, gen A quy ®Þnh tÝnh tr¹ng h¹t vµng lµ tréi hoµn toµn so víi gen a quy ®Þnh tÝnh tr¹ng h¹t xanh.[/FONT]
[FONT=&quot]a. Cho giao phÊn c©y h¹t vµng thuÇn chñng víi c©y h¹t xanh. H·y x¸c ®Þnh tØ lÖ mµu h¹t ë c©y F1.[/FONT]
[FONT=&quot]b. H·y x¸c ®Þnh kÕt qu¶ khi cho c©y h¹t vµng giao phÊn víi c©y h¹t vµng.[/FONT]
[FONT=&quot]2. ë cµ chua, gen A quy ®Þnh tÝnh tr¹ng qu¶ ®á lµ tréi hoµn toµn víi gen a quy ®Þnh tÝnh tr¹ng qu¶ vµng, gen B quy ®Þnh tÝnh tr¹ng qu¶ trßn lµ tréi hoµn toµn so víi gen b quy ®Þnh tÝnh tr¹ng qu¶ bÇu dôc. Giao phÊn hai thø cµ chua thuÇn chñng kh¸c nhau vÒ hai cÆp tÝnh tr¹ng t­¬ng ph¶n, thu ®­îc F1 ®Òu lµ cµ chua qu¶ ®á, trßn. Cho giao phÊn c©y F1 víi qu¶ vµng, trßn thu ®­îc thÕ hÖ lai cã 816 c©y, trong ®ã cã 102 c©y qu¶ vµng, bÇu dôc. [/FONT]
[FONT=&quot]a. X¸c ®Þnh quy luËt di truyÒn chi phèi hai tÝnh tr¹ng trªn.[/FONT]
[FONT=&quot]b. X¸c ®Þnh kiÓu gen cña P.[/FONT]
[FONT=&quot]c. Sè l­îng c©y qu¶ ®á, trßn ë thÕ hÖ lai lµ bao nhiªu?[/FONT]
[FONT=&quot]……………………………HÕt……………………………[/FONT]
[FONT=&quot]Ghi chó: C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.[/FONT]
[FONT=&quot]Hä vµ tªn thÝ sinh:………………… Sè b¸o danh:…………………..[/FONT]
 
Cái này tui có 1 tập nếu gần nhà pm tui mang sang cho lun!!!
Address: ngõ 16, đường trần phú , phúc yên , vĩnh phúc city...
 
Mọi người ơi ai có đề thi chuyên Lam Sơn từ năm 2008 trở lại thì post lên giùm mình với
 
các anh chi co thể giúp em giải các bài tập đơn giản này ko ạ!
Bài số 1: ở lợn, gen T qui định lông trắng, t qui định lông đen, D qui định thân dài, d qui định thân ngắn, biết rằng hai cặp gen qui định hai cặp tính trạng nằm trên hai NST khác nhau.
a) Xác định F2 khi lai giống lợn thuần chủng màu lông trắng - dài * đen -ngắn.
b) Nêu phương pháp xác định lông trắng- thân dài thuần chủng ở F2.
Bài tập 2: Ở lúa, gen A qui định thân cao, a qui định thân thấp, B qui định hạt tròn, b qui định hạt dài. Cho hai giống lúa lai với nhau ở đời con F1 thu được 4 kiểu hình phân li theo tỉ lệ 37,5% cây cao- hạt tròn, 37,5% cây cao- hạt dài, 12,5% cây thấp - hạt tròn,12,5% cây thấp - hat dài, hãy xác định:
a) Qui luật di truyền của phép lai
b) Kiểu hình và kiểu gen cuả bố mẹ
c) Viết sơ đồ lai từ P -> F1.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,648
Messages
71,541
Members
55,804
Latest member
Global_Ayucare
Back
Top