What's new

Học thuyết tế bào

Có ai trả lời giùm mình hok, Robert Hooke quan sát nút bấc để phát hiện ra tế bào nhưng lại có tài liệu ghi là quan sát nút bấc cây bần rồi có tài liệu lại ghi là cây sồi nữa, vậy thông tin nào là đúng?
 

Facebook

Top