What's new

Các bạn giúp mình câu hỏi về thực vật trong chương trình đại học này nhá!

baochung26

New member
Chứng minh rằng xu hướng tiến hóa trong chu trình sống của thực vật bậc cao từ rêu đến hạt kín thể giao tử ngày càng tiêu giảm trong khi thể hợp tử phân hóa ngày càng phức tạp.
Cảm ơn mọi người!
 

Facebook

Top