What's new

pha dung dịch đệm

pKa(CH3COOH) = 4.74, có phương trình tính pH dựa vào tỉ lệ nồng độ CH3COONA/CH3COOH như này: pH = pKa + log(CH3COONa/CH3COOH)
vậy muốn pH = 5.5 => tỉ lệ nồng độ mol của CH3COONA/CH3COOH = 5.75.
từ đó và nồng độ 1M tính ra khối lượng muối và axit cần dùng.
không chắc đúng:D
tham khảo trang này nữa nhé:
http://www.hoahocngaynay.com/vi/tieu-chuan-hoa-hoc/67-cac-tieu-chuan-chung/100-tcvn-4320-86.html
 

Facebook

Top