What's new

Cấu trúc gene mã hóa, cơ chế phiên mã, dịch mã amylase, protease, insulin, globulin...

Lãng Du

New member
:botay:Có ai có tài liệu về gene amylase, protease, insulin, globulin (Cấu trúc gen mã hóa,vùng điều hòa, phiên mã, cơ chế phiên mã, hậu phiên mã, dịch mã, hoạt động trong cơ thể...). Giúp tớ với!(y)
 

Facebook

Top