What's new

Cho em hỏi một đột biến điểm xảy ra làm cho alen A bị đột biến thành alen a, trong đó chuỗi mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ 3

Dương Anh

Member
Tại sao đột biến điểm xảy ra axit amin Ala đc thay bằng aa Thr thì lại là thay nu G bằng nu A ạ?
 

Facebook

Top