What's new

HSG sinh 9

lai phân tích là gì? tại sao sử dụng phép lai phân tích lại phát hiện được hiện tượng di truyền liên kết
Lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.
- Lai phân tích phát hiện được hiện tượng di truyền liên kết là vì;
+ Nêu kết quả cho ra con lai có kiểu hình với tỉ lệ 1:1 thì đây là hiện tượng di truyền liên kết và liên kết hoàn toàn
 
Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn .
+ Nếu kết quả phép lai đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp .
+ Nếu kết quả phép lai phân tích theo tỉ lệ 1 : 1 thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp
 

Similar threads

Facebook

Top