What's new

Cây non ,cây già, cây trưởng thành cây nào hấp thụ cacbonic mạnh hơn

Em có 1 bài tập hỏi rằng cây non , cây già hay cây trưởng thành hấp thụ CO2 mạnh hơn ?
Mọi người giải thích giúp em với ! Tại sao lại như vậy ạ ?
Không biết có đúng không. Nhưng theo mình khả năng hấp thụ co2 của cây là do diệp lục. Cầy già nhiều diệp lục hơn cây non nên hấp thụ được nhiều co2 hơn .:up:
 
- Quang hợp ở thực vật là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục trong lục lạp hấp thụ để tạo ra cacbonhidrat và oxi từ khí cacbonic và nước
- Phương trình tổng quát của quang hợp:
6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2
 
- Hệ sắc tố quang hợp ở cây xanh bao gồm diệp lục và carotenoit. Diệp lục có hai loại là diệp lục a và diệp lục b. Diệp lục là sắc tố chủ yếu của quang hợp. Carotenoit là nhóm sắc tố phụ quang hợp. Các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã hấp thụ được vào phân tử diệp lục a ở trung tâm quang hợp theo sơ đồ:
carotenoit → diệp lục b → diệp lục a → diệp lục a ở trung tâm phản ứng. tại đó quang năng được chuyển hóa thành hóa năng trong ATP và NADPH.
Trong số sắc tố quang hợp chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lương của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Các sắc tố khác chỉ hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đó cho diệp lục a.
 

Facebook

Top