What's new

este

sky28

New member
đẻ thủy phân hoàn toàn 0,74 gam một hỗn hợp este của 2 axit monocacboxylic cần 7,0 gam dd KOH8% trong nước. khi đun nóng hỗn hợp nói trên với axit H2SO4 80% sinh ra khí, làm lạnh và nguội, thu lấy khí và cân. sau dó cho khí lội từ từ qua dd brom trong nước thì thấy trọng lượng khí giảm 1/3 trong khi đó khối lượng riêng của khí gần như không đổi.
a) xác định thành phần hỗn hợp khí sau khi đã làn lạnh và tính khối lượng của chúng.
b) xác đinh thành phần của hỗn hợp este ban đầu. tính hàm lượng của este trong hỗn hợp.:???:
 

Facebook

Top