What's new

BT về phát sinh nguyên phân

Hợp tử của một loài sinh vật nguyên phân cho các tế bào con, xét 3 tế bào A,B,C trong số đó tế bào A nguyên phân liên tiếp một số lần cho các tế bào con, số tb con bằng số NST đơn trong bộ lưỡng bội của loài. Tế bào B và tb C nguyên phân một số lần cho các tb con. Số lần nguyên phân của tb gấp đôi số lần nguyên phân của tế tb B. Tất cả các tế bào con do 3 tb sinh ra có tổng cộng 224 NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi.

a.Xác định bộ NST lưỡng bội của loài

b.Tìm số lần nguyên phân của tb A,B,C
*đang cần gấp :))*
 

Facebook

Top