What's new

sự than hóa ? dầu hóa ? khi thực hiện thí nghiệm tổng hợp hữu cơ là gì ?

ta pham

Member
khi thực hiện các thí nghiện có gia nhiệt thường có sự than hóa, dầu hóa vậy than hóa ? dầu hóa ? là j nguyên nhân ?
 

Facebook

Top